Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przesrtrzennego gminy Drobin  oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategicznej  oceny oddziaływania na świadowisko
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ul. Płońskiej, Przyszłosć i Ogrodowej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
Tablica 2019r.
 
2018r.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji nr 5/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa stacji transmisyjnej WA-126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 202 w miejscowości Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. Pokaż Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie zapienienia całodobowej opieki weteraryjnej w przypadku zdażeń drogowych z udziałem zwierząt oraz usypiania ślepych miotów z tereny mista i gminy Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa stacji transmisyjnej WA-126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 202 w miejscowości Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.11.2018 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, koniecznymi instalacjami technologicznymi oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową.
Pokaż Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 listopada 2018r.w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia dniem wolnym.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 listopada 2018r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pokaż  Obwieszczenie Dyrektora zarządu zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz ścieków z myjni pojazdów do ziemi - rowu melioracyjnego "A" zlokalizowanego na działce 158 obręb Świerczynek, gmina Drobin - Obszar Wiejski, przez Zakładu Mięsne "Olewnik-Bis" Sp. z o.o., Świerczynek 10A, 09-210 Drobin.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04.10.2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.09.2018 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akt w sprawie zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: RRG.6220.11.2012 z dnia 10 września 2013r..
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2018 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pokaż Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia iż przedłuża termin rozpatrzenia sprawy NR KO-638/4105/47/18 z odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Informacja w sprawie przyznania dotacji

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Pokaż Informacja w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym

 

Pokaż - Plan gospodarki odpadami do zaopiniowania.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 lipca 2018 roku

Pokaż Obwieszczenie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wydania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Pokaż Obwieszczenie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie wydania decyzji na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Pokaż Wyniki ofert na wykona nie tablicy informacyjnej wraz transportem
Pokaż wyk 2 Wykazy dot udzielonej pomocy publicznej oraz udzielonych ulg
Pokaż wyk 1 Wykazy dot udzielonej pomocy publicznej oraz udzielonych ulg
Pokaż Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z transportem i montażem
Pokaż Ogłoszenie Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Informacja z sesji otwarcia ofert
Pokaż Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018r w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pokaż Zaproszenie do złożenia oferty na prace remontowe na mogile żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. zlokalizowanego w Kozłowie
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
zm.studium_tekst.pdf
zm.studium_uwarunkowania_rys_1.pdf
zm.studium_uwarunkowania_rys_2.pdf
zm.studium_rys.1_polityka.pdf
zm.studium_rys.1_kierunki.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_zal.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_tekst.pdf
zm.studium_gm.drobin_pos_rysunek.pdf

Pokaż Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje o prowadzonych z mieszkańcami konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022

 

 

Pokaż Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022
Pokaż Formularz konsultacyjny projektu
Pokaż Podobszar rewitalizacji Drobin
Pokaż Podobszar rewitalizacji Kozłowo
Pokaż Podobszar rewitalizacji Nagórki Dobrskie
Pokaż Podobszar rewitalizacji Setropie
Pokaż Podobszar rewitalizacji Łęg Probostwo

 

Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.

Pokaż obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 41 Mlice Kostery.

Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu :

https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

 

Pokaż   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 roku o zawiadomieniu stron w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290509W w miejscowości Nowa Wieś.

Pokaż  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 roku o zawiadomieniu stron w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290510W w miejscowości Nowa Wieś (SIEMKI).

Pokaż  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 roku o zawiadomieniu stron w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 290526W w miejscowości Stanisławowo.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.02. 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania związku z zaskarżeniem do WSA przez pełnomocnika Fundacji Łyński Kamień decyzji SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, Wykonanie okresowej  kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego  Zasobu Gminy Drobin  zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjna Mieszkaniową  Sp. z o.o. w Drobinie.

Pokaż  Zaproszenie do składania ofert

Pokaż  Projekt umowy

Pokaż  Załącznik nr 1 Wykaz obiektów

Pokaż  Załącznik nr 2 Formularz ofertowy 

Pokaż  Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Pokaż  Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych kontroli 

 

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.02.2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania związku z zaskarżeniem do WSA przez pełnomocnika Fundacji Łyński Kamień decyzji SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gmina Drobin.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pokaż projekt do zaopiniowania „Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2018 r.”  przez organizacje społeczne  których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Drobin PISMO

Pokaż Zarządzenie nr 1/01/2018 Prezesa Zarządu Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.01.2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek

Pokaż NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2018 ROKU  punkty_nieodpłatnej_pomocy_prawnej_w_2018.docx
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokaż   ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 28 obręb Rogotwórsk

Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 52, 64, 58 obręb Cieśle oraz dz. 10 i 5/1 obręb Karsy

Pokaż    ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 7 obręb Tupadły

Pokaż     ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 67 obręb Dobrosielice I

Pokaż    ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 23 obręb Sokolniki oraz dz. 37 obręb Rogotwórsk

Pokaż     ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 123 obręb Wrogocin oraz 59 obręb Rogotwórsk

Pokaż    ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 125 obręb Kozłowo

Pokaż     ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 78 i 89 obręb Kowalewo oraz dz. 7 obręb Brelki

Pokaż    głoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 22/1 i 22/2 obręb Kowalewo

Pokaż   Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 63/1 Dobrosielice, 144/1 i 147/1 Świerczyn Bęchy oraz 168 Świerczynek

Pokaż O głoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz117 obręb Wrogocin

Pokaż  Informacja z przeprowadzonego w dniu 12.01.2017 r. drugiego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki 109 w Setropiu

Pokaż     Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 74 Brzechowo oraz dz. 135 Maliszewko

Pokaż    Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 39 Brzechowo

Pokaż    Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 84 Kolonia Chudzyno

Pokaż         Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz 273 Chudzyno

Pokaż    Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 9 i 10 PGR Krajkowo

Pokaż   Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 226 i 227 Drobin

Pokaż     Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 159 Kuchary Kryski

Pokaż   Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 96 Dobrosielice Zalesie

Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 124 Łęg Probostwo oraz 7 Psary

Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin o wyłożeniu do wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia Skarbu Państwa - dz. 20 Niemczewo oraz 46 i 60 Budkowo

Pokaż  Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 12.

Pokaż  Informacja 01.06.2016 - Rolniku spisz się sam

 

 

 

 

 

 

Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290527W w miejscowości Kozłowo.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości  o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290527W w miejscowości Kozłowo.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. o zawiadomieniu stron o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290511W Kuchary Kryski - Nowa Wieś - II etap.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości  o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290511W Kuchary Kryski - Nowa Wieś - II etap.
 
Pokaż  Wiadomość dla sprzedających alkohol.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2016 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej od km 0+000 do km 1+200 ( od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania w miejscowości Brzechowo ) w gminie Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 czerwca 2016 o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej od km 0+000 do km 1+200 ( od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania w miejscowości Brzechowo ) w gminie Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2016 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 290535W od km 0+000 do km 1+700 relacji Brzechowo - Cieszewko w gminie Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2016 o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 290535W od km 0+000 do km 1+700 relacji Brzechowo - Cieszewko w gminie Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 czerwca 2016 o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dz. 147/1, obręb Świerczyn Bęchy.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 czerwca 2016 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dz. 147/1, obręb Świerczyn Bęchy.

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 czerwca 2016 o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dz. 86 i 87, obręb Chudzyno Kolonia.

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 czerwca 2016 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dz. 86 i 87, obręb Chudzyno Kolonia.    
 
Pokaż  Zagrożenie upraw roślin - ziemniaki.  

Pokaż  Zagrożenie upraw roślin - stonka ziemniaczana. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 lipca 2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej Inwestora, na działce o nr. ew. 94/1, obręb Świerczynek.

Pokaż obwieszczenia z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pokaż  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 sierpnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż   Komunikat o zagrożeniu upraw roślin - Fuzarioza kolb kukurydzy.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Pokaż  Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego pismenego w dniu 9 września 2016 r. o o godzinie 10:00 na sprzedaż działki 631/9 położonej w Drobinie przy. ul. Tupadzkiej 12 a.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 września 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 33.264 szt. każdy, w m. Mogielnica, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 września 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej Inwestora, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2016 r. o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu " Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2010 z perspektywą do 2023 roku" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 
Załączniki do obwieszczenia: 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Pokaż  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 października 2016 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I Ścieżka edukacyjna", "Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap II Nasadzenia"
 
Pokaż  Informacja o unieważnieniu postępowania  dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I Ścieżka edukacyjna", "Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap II Nasadzenia"
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 października 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ogłasza Pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż działki 109 położonej we wsi Setropie, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 października 2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 33.264 szt. każdy, w m. Mogielnca, gm. Drobin.
 
Pokaż  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ( eternit ) na terenie Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie dwóch budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącego siedliska rolniczego w miejscowości Brelki gm. Drobin".
 
Pokaż  Informacja z przeprowadzonego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego w dniu 21 października 2016 r. o godzinie 10:00 na sprzedaż działki 631/9 położonej w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 12 a.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 października o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie powiatu płockiego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż   Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz regulaminu pracy Komisji.
Pokaż  Załącznik do zarzędzenia nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 listopada 2016 roku - Zaproszenie do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.8 w miejscowości Świerczynek , gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 33.264 szt. każdy w miejscowości Mogielnica gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego w dniu 22 listopada 2016 r. o godzinie 10 na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 109 położonej w Setropiu stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ogłasza Drugi nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż działki 109 położonej we wsi Setropie , gm. Drobin który odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 listopada 2016 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej Inwestora, na działce o nr ew.94/1, obręb Świerczynek , gmina Drobin.
 
Pokaż  Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt  oraz usypianie ślepych miotów z na terenie miasta i gminy Drobin z dnia 05 grudnia 2016 r.
 
Pokaż  Zapytanie ofertowe dotyczące monitoringu hydroponicznej oczyszczalni ścieków typu EKOPAN położonej w miejscowości Krajkowo, gm. Drobin z dnia 06.12.2016 r. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 grudnia 2016 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Pokaż    Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin 
Pokaż    Rysunek planu 
Pokaż    Rysunek planu zakres wyłożenia 
Pokaż    Drobin rysunek prognozy  
Pokaż    Prognoza oddziaływania na środowisko  
Pokaż    Uzasadnienie do uchwały
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2016 r. o wyłożeniu projektu dokumentu: " Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drobin"
 
Pokaż  Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości. 
 
Pokaż  Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gmina Drobin.
 
Pokaż  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ds. monitoringu hydroponicznej oczyszczalni ścieków miejscowości Krajkowo.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 28 grudnia 2016 roku w wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjo inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na " Budowie dwóch budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącego siedliska rolniczego Pana Dariusza Grabowskiego w miejscowości Brelki"
 
Pokaż  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
Pokaż  Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Płockiego w 2017 roku.
 
 
Pokaż  Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 stycznia 2017 r.  wydanie decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej w m. Świerczyn, gm. Drobin.
 
Pokaż  Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz usypiania ślepych miotów.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 33.264 szt. każdy, w miejscowości Mogielnica, gmina Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 lutego 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego + rozdzielnik
 
Pokaż  Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. " Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary"
 
Pokaż  Dostawa żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zmawiającego w 2017 r.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji zmieniająca decyzję RRG.6220.6.2014 z dnia 14.07.2014 w której organ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery B składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Cieszewo, gm. Drobin.
 
Pokaż    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin
 
Pokaż  Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie Płockim w 2017 r. ( zaktualizowane ) 
 
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 27 marca 2017 roku.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2017 roku podanie do publicznej wiadomości o wydaniu odmawiającej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną  infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2017 roku zawiadamia się strony postępowania o wydaniu odmawiającej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2017 roku podanie do publicznej wiadomości o wydaniu odmawiającej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2017 roku zawiadamia się strony postępowania o wydaniu odmawiającej decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin. 
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.2.2017 Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.4.2017 Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.5.2017  Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.6.2017  Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.7.2017  Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  OGŁOSZENIE GK.6825.8.2017  Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 maja 2017 roku  o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin zostały w dniu 08.05.2017 r. przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 maja 2017 roku  o zawiadomieniu stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin zostały w dniu 08.05.2017 r. przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie o odmówieniu wstrzymania wykonania decyzji. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w swojej decyzji.
 
Pokaż  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku 
 
Pokaż  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenia , rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie o odmówieniu ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 8 w miejscowości Świerczynek , gmina Drobin. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 09 czerwca 2017 roku w sprawie o odmówieniu ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ew. 14/1 w miejscowości Biskupice , gmina Drobin. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 28 czerwca 2017 roku o sprostowaniu z urzędu omyłki w decyzji w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech kurników do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 33.264 sztuk każdy w miejscowości Mogielnica.
 
Pokaż  Zapytanie ofertowe z dnia 7 czerwca 2017 roku dotyczący zorganizowania i przeprowadzenia kursu komputerowego.
 
Pokaż  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607 , 610 , 617 , 618 , 620 , 621.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 1 sierpnia 2017 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 sierpnia 2017 r.  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607 , 610 , 617 , 618 , 619 , 620 , 621.
 
Pokaż  Postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn: " Posterunek Policji Bielsk - adaptacja modernizacja pomieszczeń ".
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 sierpnia 2017 r. w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 sierpnia 2017 r. w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid.14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607, 610, 617, 618, 619, 620, 621
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 września 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o licznie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm.Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 września 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania, o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia p olegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o licznie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm.Drobin.
 
Pokaż     Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 września 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o licznie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 września 2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania, o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia p olegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o licznie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607,610,617,618,619,620,621
 
Pokaż  Informacja o warsztatach nt. "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin"
 
Pokaż Pismo i Ankieta dotycząca "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin"
 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 października 2017 r. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie  sprostowania określające środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gm. Drobin
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 października 2017 r. zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie  sprostowania określające środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki   o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
W związku z problemami technicznymi w dniach 17-19 października informacja na tablicy ogłoszeń została dodana w dniu 19 października:
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 października 2017 r. zawiadomienie stron postępowania o odwołaniu na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin.
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 października 2017 r. zawiadomienie stron postępowania o odwołaniu na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gmina Drobin.
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 października 2017 r.w związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607, 610,617, 618, 619, 620, 621.
 
Gminny program rewitalizacji na lata 2017-2022 - projekt
projekt_uchwaly.docx
diagnoza_20102017-1.docx
podobszar_rewitalizacji_setropie.pdf
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.10.2017 r w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej, na działce o nr ew. 94/1 obręb Świerczynek.
 
 
Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin -Cieśle nr ew. 40
Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin- Mogelnica nr ew. 89
Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobin- Nowa Wieś nr ew.141
Pokaż ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego MiG Drobi- Nowa Wieś nr ew.155
Pokaż  Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Drobin - Biskupice nr ew. 85,  Kłaki nr. ew 27,  Świerczynek nr. ew 174, 185 i 186
 

 

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej chlewni o liczbie stanowisk 400 szt. do 950. i budowie nowej chlewni o liczbie stanowisk 1000szt. wraz z niezbędną infrasturkturą towrzyszącą m.Karsy, gm. Drobin, dz. nr ew.6.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16.11.2017 r. podanie do publicznej wiadomości że w dniu 16.11.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych 607,610, 618,619,620,621. 
 
Pokaż    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.11.2017 r. o zawiadomieniu stron postępowania że Burmistrz Miasta i Gminy Drobin postanowieniem z dnia 20.11.2017 r. na wniosek z dnia 17.11.2017 r. została wydana zgoda o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu  przetwórstwa  produktów pochodzenia zwierzęcego w Drobinie na działkach ewidencyjnych nr 607, 610, 617, 618, 619, 620, 621 nadał rygor natychmiastowej wykonalności.   
 
Pokaż Informacja z przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. nr ewid.297, Chudzyno, gm. Drobin 20.11.2017
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świeczynek, gm. Drobin.    
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 17 listopada 2017 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 000 szt. każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gm. Drobin.
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego  postępowania admininistracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 20 grudnia 2017 roku o utrzymaniu w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Nr GK.6220.17.2016 z dnia 8 września 2017 roku. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 21 grudnia 2017 roku o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku Nr KO-908/4105/89/17 z dnia 15 grudnia 2017 roku.
 
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 22 grudnia 2017 roku o wydaniu decyzji Nr KO-907/4105/88/17 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 grudnia 2017 r. podanie do publicznej wiadomości że w dniu 29.12.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej chlewni o liczbie stanowisk 400 szt. do 950 szt. i budowie nowej chlewni o liczbie stanowisk 1000 szt. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsy, gmina Drobin, działka o nr. ewidencyjnym 6
 
 
2016
 
 
Pokaż   Budowa hali sportowej.  

Pokaż OGŁOSZENIE NR 1/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pokaż  Zarządzenie Nr 16/07 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia opłaty za udostępnienie aktów normatywnych lub innych aktów prawnych.

Pokaż Bezpłatne szkolenie

Pokaż Warsztaty dla osób bezrobotnych

Pokaż Propozycja pracy dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin.

Pokaż Program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007 - 2013

Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przebudowę linii napowietrznej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej w m. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z przyłączem energetycznym w miejscowości Cieśle.

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika w ulicy Sierpeckiej w Drobinie.

Pokaż Ogłoszenie o sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - rysunek planu.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - plan część południowo - wschodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - plan część południowo - zachodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - plan część północno - wschodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - plan część północno - zachodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza część południowo - wschodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza część południowo - zachodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza część północno - wschodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza część  północno - zachodnia.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - prognoza tekst.

Pokaż Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla miasta Drobina - tekst planu.

Pokaż zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na żądanie inwestora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego obejmującego zmiane zagospodarowania składowiska odpadów w Cieszewie na działce o nr ewid. 63/2 polegającą na rekultywacji kwatery "A".

Pokaż Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie. 

Pokaż Zawiadomienie w wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na żądanie inwestora, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Wrogocin. teren inwestycji położony jest w miejscowości Bromierzyk gm. Staroźreby i miejscowości Wrogocin gm. Drobin. 

Pokaż Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 14.12.2009 r. postępowania administracyjnego prowadzonego na żądanie strony p Eko-Energia Henryk Kryszkiewicz Cieśle 2, 09210 Drobin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę linii napowietrznej i kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn celem zasilenia w energię elektryczną projektowanej elektrowni wiatrowej na działce nr 63 w miejscowości Cieśle gmina Drobin.

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu w zakresie zmian

Pokaż  Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu w zakresie zmian

Pokaż  Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu po uwzględnieniu zmian - cz. płdn wsch. II wyłożenie.

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu po uwzględnieniu zmian - cz. płdn zach II wyłożenie.

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu po uwzględnieniu zmian - cz. póln. wsch. II wyłożenie.

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - projekt planu po uwzględnieniu zmian - cz. póln. zach. II wyłożenie.

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - tekst planu

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - prognoza oddziaływania na środowisko - cz. płdn wsch II wyłożenie

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin - prognoza oddziaływania na środowisko - cz. płdn zach II wyłożenie

Pokaż Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin  - tekst prognozy oddziaływania na środowisko - II wyłożenie

Pokaż zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek EKO-ENERGIA Henryk Kryszkiewicz Cieśle 2, 09-210 Drobin

Pokaż Rokowania na sprzedaż działki budowlanej położonej w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 55a

Pokaż Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości  usługowo - mieszkaniowej

Pokaż Pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż działki nr 306 w Chudzynie

Pokaż  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin

Pokaż  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie przy ulicy Ogrodowej, który odbędzie się w dniu 17 września 2010 r. o godzinie 10 00

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chudzyno, w obrębie geodezyjnym Kolonia Chudzyno i w obrębie geodezyjnym Chudzynek gmina Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pokaż ZAKUP I MONTAŻ TABLIC ZEWNĘTRZNYCH

zal._nr_1_wytyczne.doc   zal_nr_2_wzor_tablic.doc    zal._nr_3_umowa_na_wyk._tablic.doc

Pokaż Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pokaż I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w własności gruntu położonego w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1.

Pokaż Wybory ławników kadencji 2012-2015   Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Pokaż Zaproszenie do składania ofert na zadanie pod nazwą"Wsparcie zarządzania projektem - usługi doradcze" w projekcie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin" realizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Pokaż Ogłoszenie o wyborze oferty - zapytanie ofertowe na zadania "Wsparcie zarządzania projektem - usługi doradcze w projekcie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin". realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki". Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej PGR Krajkowo-Chudzyno

Pokaż Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej PGR Krajkowo-Chudzyno" odcinek długości 5680 m. 

Pokaż Pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż działki 109 położonej we wsi Setropie, gmina Drobin.

Pokaż Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w własności gruntu położonego w drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1.

Pokaż Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 16.

Pokaż Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 18.

Pokaż OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drobin_tekst_studium_wylozenie_09.2011.pdf    rys.1_stan_istn_09.2011.pdf      rys.2_komunikacja_09.2011.pdf      rys.3_kierunki_zagosp_przestrz_09.2011.pdf      rys.4_polityka_przestrz_09.2011.pdf      fw__studium_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_05.09.2011.zip

 

Pokaż Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej PGR Krajkowo - Chudzyno

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu, w dniu 19.09.2011 r., postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przebudowy drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin na odcinku o długości 5680 m. 

 

Pokaż Zapytanie ofertowe "Przygotowanie portalu internetowego" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin" realizowanego w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie  wykluczeniu cyfrowemu  - eInclusion" osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiekszenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Pokaż  Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu, w dniu 07.listopada 2011 r., postępowania administracyjnego w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwa: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mogielnica i w miejscowości Łęg Kościelny..."

Pokaż Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 16.

Pokaż Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 18.

Pokaż Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin. ZałącznikNr-1 ZałącznikNr-2

Pokaż Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa drogi gminnej relacji PGR Krajkowo - Chudzyno gmina Drobin"

 

Pokaż Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mogielnica i Łęg Kościelny..."

Pokaż Obwieszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mogielnica i Łęg Kościelny..."

Pokaż   Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje, że każdy  mieszkaniec naszej gminy może uczestniczyć w pracach Zarządu Województwa Mazowieckiego mających na celu  przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018- 2023” , aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” p oprzez wypełnienie „Ankiety dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych” Ankieta

Pokaż Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przystąpieniu do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Pokaż Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych o obowiązku wpisu do rejestru działalności regulowanej. wniosek.doc

Pokaż Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 627/7, 629/8 położonych w Drobinie.

Pokaż ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 912 położonej w Drobinie przy ul. Zaleskiej 16.

Pokaż ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 914 położonej w Drobinie przy ul. Zaleskiej 18.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 24/4 w miejscowości Cieszewko.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 24 w miejscowości Kozłowo.

Pokaż Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 24/4 położonej w miejscowości Cieszewko gmina Drobin.

Pokaż Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 515 położonej w Drobinie.

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2012 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych   uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”, na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin”.

Pokaż Obwieszczenie na temat uzgodnień decyzji o ustalweniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montażu urzadzeń służących do pzresyłania Intyernetu szerokopasmowego wraz z budowa masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montazu urzadzeń służących do przesyłania internetu szrokopasmowego wraz z infrastruktura towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 24 w Kozłowie gm. Drobin

Pokaż Postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjngo wszczętego w dniu 02.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2” - do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227).

Pokaż Postanowienie w sparwie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227)dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2”.

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2012 r. o niezałatwieniu w terminie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji bipaliw i paliw alternatywnych", na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczeciu z urzędu postępowania administracyjnego w

infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 24 w Kozłowie gm. Drobin.

Pokaż Zawiadowmienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o o wszczeciu na wniosek LEVENT S.K.A Sp. z o.o., ul. Perseusza 4, 80-200 Gdańsk postepowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montazu urządzeń służących do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 w miejscowości Cieszewko gm. Drobin.

 

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 09.05.2012 r. na wniosek spółki Farma Wiatrowa Staroźreby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Pana Łukasza Nowaka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.01.2012 r., podpisanego przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 28 MW zlokalizowanej na terenie gminy Drobin w okolicy miejscowości Nowa Wieś, Kozłowo, Nagórki Dobrskie, Karsy, Żukowo-Wawrzonki, Wępiły, Mieczyno, Dziewanowo, Chudzynek, Borowo, na terenie:

- działki nr ew.: 198/1, 200/1; obręb Chudzynek

- działki nr ew.: 125, 126, 127, 128, obręb Chudzyno

- działki nr ew.: 188,189, obręb Nowa Wieś

- działki nr ew.: 64, 67, 68/2, obręb Dobrosielice Zalesie

- działki nr ew.: 13, 14/1, 50, obręb Biskupice,

- działki nr ew.: 13,14,138, 139,144, obręb Setropie

- działki nr ew.: 13/4, obręb Niemczewo

- działki nr ew.: 9/4, obręb PGR Nagórki Dobrskie.

Pokaż Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 515 położonej w Drobinie. 

Pokaż Obwieszcenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montażu urządzeń służących do przesyłania internetu szrokopasmowego wraz z infrastruktura towarzyszącą, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 24/4 w Cieszewku gmina Drobin.

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie o nie załatwieniu w terminie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji biopaliw i paliw alternatywnych", na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie – Zawiadomienie o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych” , na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin .

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza miastas i Gminy Drobin z dnia 04.06.2012 r. o wydaniu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa masztu kratowniczego z odciągami przeznaczonego do montazu urzadzeń służących do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą , zloklaizowanego na działce o nr ew. 24/4 w Cieszewku gmina Drobin"

Pokaż Postanowienie w sparwie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. " Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połaczona z likwidacja emisjii CO2".

Pokaż Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2"

Pokaż Obwieszczenie o nie załatwieniu w terminie postępowania administracyjnego w sprarwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin".

Pokaż Obwieszczenie o niezałatwieniu w terminie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO 2 ”.

Pokaż Obwieszczenie o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin”, polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.

Pokaż Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2016 z perspektywa do roku 2019" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Drobin na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019” pos_drobin_2012-2016_26-06-2012.doc  ; prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_pos_drobin_2012-2016__27-06-2012_popr.doc  

ogl_.projekt_pos_na_lata_2012-2016_x.doc

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o niezałatwieniu w terminie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanach zgody na realizacje przedsięwzięcia „Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”, na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o niezxałatwieniu w terminie postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsęwzięcia " Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin."

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebraniu materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO 2" .

Pokaż Zawiadomienie Wójta Gminy Strzegowo o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i zagu ziemnego raport_blok_173.pdf , zal._1_-_10_blok_173.pdf , zal._a_-_przyroda_blok_173_wer._2.pdf , zal._b_powietrze_blok_173.pdf , zal._do_zal._b_powietrze_blok_173.rar

Pokaż Ogłoszenie o sporzadzeniu prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7 i 628/8 plan_drobin_rys_uzgodnienia.pdf , tekst_drobin_uzgodnienia.doc , prognoza_drobin_uzgodnienia.doc , prognoza_drobin_rys_uzgodnienia.pdf

Pokaż. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO 2”

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją przedsięwzięcia polegającego na „ Produkcji biopaliw i paliw alternatywnych” na działce o nr. ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr. ewid 79. Obręb Kuchary Kryski , gm. Drobin Produkcji biopaliw o paliw alternatywnych” na działce o nr. ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr. ewid 79. Obręb Kuchary Kryski , gm. Drobi n

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o wszczęciu w dniu 04.09.2012 r. postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu   na wniosek firmy Projdróg, Projektowanie i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 04-407 Płock   reprezentującej Miasto i Gminę Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Nr 15 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10” długości ok. 1,6 km na terenie działek o Nr ewid. 96;   110; 38/2; 38/1; 104/1; 85/462; 97.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o wszczęciu w dniu 04.09.2012 r. postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu   na wniosek firmy Projdróg, Projektowanie i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 04-407 Płock   reprezentującej Miasto i Gminę Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach długość ok. 1,6 km. na terenie działek o Nr ewid:94; 108/1; 196; 137/1; 137/2; 137/7; 137/8, 137/4, 152/1; 154/1; 137/5; 159 obręb Kuchary

Pokaż Postanowienie  o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin o  obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ś rodowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm).

Pokaż P ostanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego  wszczętego na wniosek Farma Wiatrowa Staroźreby Sp. z o.o. w Warszawie w   sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin polegająca na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na środowisko.

 

 

Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu postanowienia  w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin oraz obowiązku  opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ś rodowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm) i postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjne wszczętego na wniosek Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o.o. w Warszawie w   sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin polegająca na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na środowisko.

Pokaż Postanowienie sprawie odstąpienie od   obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na   środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach” o   długości 1,7 km

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wzor_wniosku___poprawny.doc

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniou lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejacej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Kuchary Kryski gm. Drobin"

Pokaż    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o złożeniu przez Inwestora w dniu 10.04.2013 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz  podjęciu zawieszonego postępwonia  w sprawie wydania decyzji  o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej" na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Karsy i rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o złożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko,  o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadnającego realizację przedsięwzięcia  i określającego jego warunki realizacji oraz  o ponownym prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy elektrowni wiatrowych na tereni e   gminy Drobin" polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin"

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o przyj ę ciu uchwały Nr 164/XII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8 położonych w Drobinie.

Pokaż  Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 06.05.2013 r. decyzji Nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia  0,4 kV w miejscowości Kuchary Kryski gmina Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa. 

    Pokaż    O bwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu  w dniu 09 kwietnia 2013 roku przez Regionalnego
   Dyrektora     O chrony  Środowiska w Warszawie postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia Budowa farmy
  elektrowni   wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o 
  łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin” 
i określającego wa runki  jego 
  realizacji.
    Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 14.05.2013 r. postanowienia    w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Nasza Ziemia Drobińska   z siedzibą w Nowej Wsi 22, gmina Drobin do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin "
Pokaż   Ogłoszenie o organizowanej zbiórce odpadów elektronicznych i elektrycznech
Pokaż   Sprostowanie  informacji zawartej na skutek błędu w treści    Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa.    Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa. 
Pokaż OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY W REALIZACJI OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
Pokaż Okólnik - Ogłoszenie o XIV edycji konkursu Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa        Pokaż Regulamin konkursu Ciekawie zagospodarowana działka Karta zgłoszenia
Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobin o wezwaniu Inwestora firmę ECO-WAT do uzupełnienie raportu oddziaływania na  srodowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Karsy , gmina Drobin   
Pokaż   Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu  załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postepowaniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanoach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działce o nr ewid. 3 obręb Karsy "
Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu  załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postepowaniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie linie technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych " zlokalizowanego w m. Łeg Kościelny , gmina Drobin"
Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o złożeniu przez Inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacegop na " Budowie lini technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych" zlokalizowanego w m. Łeg Kościelny, gm. Drobin,; ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie  opini.; zawiadomienie o  prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa.
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o  w ydaniu w dniu 27.05.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu z dnia 09.04.2013, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Pokaż Zasady segregowania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórke odpadów.  Zasady segregacji 
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia o:
·        Wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak: WOOŚ-II.4242.423.2012.EW o uzupełnieniu treści postanowienia z dnia 09.04.2013,   dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
·         Wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak: WOOŚ-II.4242.423.2012.EW o odmowie wyjaśnienia wątpliwości   co do treści postanowienia z dnia 09.04.2013, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Mista i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych raport_oos.pdf
Pokaż Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy, gm. Drobin
 
  Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.07.2013 r. o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu  llokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Sieć gazowa średniego ciśnienia dla m. Drobin
Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu z urzędu postępowania   administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego zagospodarowanie terenu działki 17/1, 24 poprzez lokalizację linii napowietrznej nn do działki nr ew. 21 w Rogotwórsku Gm. Drobin

  Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.07.2013 r. w sprawie nie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Sieć gazowa średniego ciśnienia dla m. Drobin."

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06.08.2013 r. o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie dziąłki o nr ewid. 3, obręb Karsy

Pokaż Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.08.2013 r. o dopuszczeniu Zrzeszenia Ekspertów Ekologii z siedzibą w Katowicach do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Prodkukcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin

Pokaż strzegowo_decyzja.pdf

Pokaż Obwieszczenie Wójta Baboszewo dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Pokaż Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29.08.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż oraz działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin uzupelnienie_do_raportu_o_oddzialywaniu_na_srodowisko_dla_przedsiewziecia.pdf zalacznik_1.pdf zalacznik_nr_2_-_pismo_rzgw.pdf

Pokaż Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 27.08.2013 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 193", połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, o wydaniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak: WOOŚ-II.4242.212.2013.PK z dnia 31.07.2013 r.) oraz o zgromadzeniu materiału dowodowego w w/w sprawie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.09.2013 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy postanowienie.pdf

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.09.2013 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2013 r. na wniosek spółki Farma Wiatrowa Starozreby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Pana Łukasza Nowaka, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.

Pokaż

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.09.2013 r. zawiadamiające strony, że w dniu 10.09.2013 r. na wniosek spółki Farma Wiatrowa Starozreby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Pana Łukasza Nowaka, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.

Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie, gm. Drobin który odbędzie się w dniu 18 października 2013 r. o godzinie 10 00

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrebie Drobin w miejscowościach Budkowo, Ciesle, Karsy gm. Drobin"

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.09.2013 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż oraz działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin uzupelnienie_do_raportu_o_oddzialywaniu_na_srodowisko_dla_przedsiewziecia_nr_2.pdf zalacznik_nr_1_-_karta_katalogowa_wentylatorow_dachowych_wd.pdf

Pokaż Zawiadomienie   Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02.10.2013 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy

Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.10.2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko     

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17.10.2013 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w miejscowości Łęg Kościelny, gm. Drobin.  

 

Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o trzecim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie, gm. Drobin, który odbędzie się w dniu 02 grudnia 2013 r. o godzinie 10 00 .

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarzadowymi w roku 2014".

Pokaż Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014.

 

Pokaż  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których, organem prowadzącym jest gmina Drobin.  

   Pokaż Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrebach geodezyjnych Chudzyno, Chudzyno Kolonia i Chudzynek chudzyno_1_3.pdf   chudzyno_3_3.pdf chudzyno-uchwala_ost.pdf

 

Pokaż Obwieszczenie   Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08.11.2013 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy


Pokaż Obwieszczenie Wójta Gminy Strzegowo z dnia 04.11.2013 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 173", połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m.

 

Pokaż  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21.11.2013 r. informujące o: wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia i określającego warunki jego realizacji oraz wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku opinii sanitarnej określającej uwarunkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż oraz działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.
Pokaż    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na działkę o nr ewid. 425/13 położoną w Drobinie
 
Pokaż    Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 02.12.2013 roku zawiadamiające strony postępowania o   zebrania materiału dowodowego w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :"Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej " na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Karsy.
Pokaż    Obwieszczenia Wójta Gminy Raciąż z dnia 3 grudnia 2013 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej "Druchowo" (72) wraz z infrastrukturą towarzyszącą  o mocy nominalnej do 2,5 MW na działce nr 72 w obrębie ewidencyjnym Druchowo, w gminie Raciąż"
Pokaż  Obowiązki dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu na terytorium kraju  baterie i akumulatory, zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz obowiązku dla użytkowników końcowych.

Pokaż Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 11.12.2013 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 193", połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m.
 

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17.12.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie- modernizacji   drogi powiatowej   Nr 2917 W Rogotwórsk – Bromierzyk.

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.12.2013 r. zawiadamiające , że w dniu 24.12.2013 r. na wniosek ECO-WAT Sławomir Chlewicki, Wierzbówiec 27, 09-110 Sochocin, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej” na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy.

Pokaż Informacja z przeprowadzonego pierwszego przetargu pisemnego ofertowego w dniu 9 stycznia 2014 roku o godzinie 10.00 na sprzedaż działki 425/13 położonej w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej 3.

 

Pokaż
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.01.2014 r. informujące o zebranym materiale dowodowym i zmianie terminu załatwienia sprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż oraz działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.01.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.01.2014 r. na wniosek Pana Remigiusza Morawskiego, prowadzącego firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe, 09-140 Raciąż, ul. Płocka 58 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanej w Łęgu Kościelnym gm. Drobin” .

Pokaż Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki 425/13 położonej w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 3

 

Pokaż

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.01.2014 r. informujące o zebranym materiale dowodowym i zmianie terminu załatwienia sprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na p rzebudowie i modernizacji drogi powiatowej Nr 2917 W Rogotwórsk – Bromierzyk.

 

Pokaż 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23.01.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dotyczących kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S 10 na odcinku Toruń Zachód-Drobin (województwo kujawsko-pomorskie i mazowieckie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50000.

Pokaż
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.01.2014 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla Białoruskiej Elektrowni Jądrowej  dekret_prezydenta_republiki_bialoruskiej.pdf

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.01.2014 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 29.01.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów.

Pokaż Obwieszczenie z dnia 03.02.2014 r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia z dnia 03.02.2014 r. pozytywnie opiniującego Projekt robót geologicznych dotyczących kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń Zachód-Drobin.

Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”.

Pokaż
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05.02.2014 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia AGRO-TUR Kuchary z siedzibą w Kucharach do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.02.2014 r. informujące o zebranym materiale dowodowym i zmianie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż oraz działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.02.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.02.2014 r. na wniosek z dnia 21.11.2013 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2013 r.), uzupełnionego w dniach 09.12.2013 r. i 10.12.2013 r. firmy Projdróg – Projektowanie i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 09-407 Płock prowadzoną przez Pana Leszka Pietrzaka, upoważnionego do działania w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 59 na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 października 2013 roku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie – modernizacji drogi powiatowej Nr 2917 W Rogotwórsk – Bromierzyk.

Pokaż Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014". 

 

Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o trzecim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaz działki 425/3 położonej w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 3 gm. Drobin, który odbedzie się w dniu 7. kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzedu Miasta i Gminy w Drobinie.

 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

 
Pokaż  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.
Pokaż Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pokaż Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

Pokaż Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa dla głosowania w wyborach do PE.
Pokaż Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do PE.
Pokaż Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o numerach i granicach stałych  obwodów głosowania.
Pokaż Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.
Pokaż Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.


 

  Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Biskupice, Cieszewo, Dobrosielice Zalesie II, Karsy, Niemczewo, Nowa Wieś, PGR Nagórki Dobrskie i Setropie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.03.2014 do 16.04.2014 r.  projekt_uchwaly_plan.doc   

d_biskupice_p1.pdf
d_biskupice_p2.pdf
d_biskupice_p3.pdf
d_biskupice_p4.pdf
d_dobrosielice_p1.pdf
d_dobrosielice_p2.pdf
d_dobrosielice_p3.pdf
d_karsy_p1.pdf
d_karsy_p2.pdf
d_karsy_p3.pdf
d_nagorki.pdf
prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf
drobin_ii_-_prognoza_-_ekofiz.._analit..-_zal._1_b.pdf
drobin_ii_-_prognoza_-_ekofiz.._syntet._-_zal._2_c.pdf

 

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.03.2014 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 07.03.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie .

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.03.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.03.2014 r. wydana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin”

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.03.2014 r. informujące o: wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku opinii sanitarnej oraz wydanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin postanowieniu z dnia 28.03.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów.

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.03.2014 r. informujące o zebranym materiale dowodowym i zmianie terminu załatwienia sprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów.

Pokaż
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.03.2014 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy OOŚ.

Pokaż
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.03.2014 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 07.03.2014 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, na wniosek z dnia 07.03.2014 r., (data wpływu do Urzędu 07.03.2014 r.), Pana Marka Domeradzkiego – do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy OOŚ.
Pokaż
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02.04.2014 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu w dniu 31.03.2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów na działkach o nr ewid. 41 i 38/4, obręb Psary, gm. Drobin.

 

 

Sprawozdanie z realizacji - "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Pokaż
Informacja z przeprowadzonego w dniu 7.04.2014 r. trzeciego ofertowego przetargu nieograniczonego na sprzedaż dz. Nr 523/13 położonej w Drobinie przy ul. Spółdzielczej 3.

Pokaż KRUS INFORMUJE O NOWYCH TURNUSACH REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI ROLNIKÓW

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.04.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30.04.2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów

 

Pokaż

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21.05.2014 r. o   złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko, wznowieniu postępowania oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie .

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.05.2014 r. zawiadamiające strony postępowania, iż w związku z zażaleniem z dnia 14.05.2014 r. złożonym przez pełnomocnika reprezentującego stronę postępowania na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.04.2014 r. akta postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzonego na wniosek Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin zostały w dniu 21.05.2014 r. przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.

Pokaż
Zawiadomienie z dnia 30.05.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów na działkach o nr ewid. 41 i 38/4, obręb Psary, gm. Drobin.

Pokaż Konkurs "Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa" regulamin_działka.doc karta.doc
Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16.06.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.06.2014 r. na wniosek z dnia 27.03.2014 r. Pani Anny Lemanowicz wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu krów na działkach o nr ewid. 41 i 38/4, obręb Psary, gm. Drobin.  

Pokaż Pierwszy przetarg nieograniczony ofertowy na nieruchomość położoną w Setropiu, gmina Drobin dz. 101 i 102  
Pokaż  O bwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia  14.07.2014 r.    podające   do publicznej wiadomości informację, że w dniu  14.07.2014 r.  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla   dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji kwatery B składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Cieszewo , gm. Drobin

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory w m. Świerczynek gm. Drobin

Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory w m. Świerczynek gm. Drobin.


Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.07.2014 r. i nformujące o złożeniu w urzędzie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.  

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 02.09.2014 r. informujące o zebranym materiale dowodowym i zmianie terminu załatwienia sprawie w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory w m. Świerczynek gm. Drobin.
 
WYBORY   SAMORZĄDOWE 
ZARZĄDZONE   NA   DZIEŃ   16   LISTOPADA   2014 R.

 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 września 2014 r. w sprawie podania informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.
Pokaż Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
Pokaż Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.
Pokaż Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.
Pokaż Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa .
Pokaż Wzór zgody na przyjęcie  pełnomocnictwa.
Pokaż Wzór instrukcji głosowania korespondencyjnego.
Pokaż Skład Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie oraz informacja o pełnionych dyżurach.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pokaż Wykaz - imienny dyżurów Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie od 30 września 2014 r. do 17 października 2014 r.
Pokaż Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Drobinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Pokaż Komunikat Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie w sprawie losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
pozostałe materiały odnośnie wyborów w zakładce: Wybory samorządowe 2014 na tej samej stronie BIP


 
Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".
Pokaż Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. drobin_projekt_planu_tekst.pdf,    drobin_rysunek_projektu_planu.pdf,    drobin___prognoza_tekst.pdf,   drobin__prognoza.pdf

Pokaż ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości położonej w Setropiu gm. Drobin, który odbędzie się  w dniu 30.października 2014 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka Piłsudskiego 12

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08.10.2014 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 08.10.2014 r. na wniosek z dnia 10.07.2014 r. (data wpływu do Urzędu 11.07.2014 r.) Pani Barbary Jeżewskiej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku obory w m. Świerczynek gm. Drobin dz. Nr ewid. 2 i 196/1”.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08.10.2014 r. podajace do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08.10.2014 r. na wniosek z dnia 10.07.2014 r. (data wpływu do Urzędu 11.07.2014 r.) Pani Barbary Jeżewskiej została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa budynku obory w m. Świerczynek gm. Drobin dz. Nr ewid. 2 i 196/1”.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.10.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10.10.2014 r. wydana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin”  

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.10.2014 r. podające do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15.10.2014 r. na wniosek z dnia 07.03.2014 r. (data wpływu do Urzędu 07.03.2014 r.) Pana Marka Domeradzkiego wydana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
 
Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”
Pokaż - Projekt Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

Pokaż Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie: zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

przetarg_na_19.01.2015__r..pdf Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na działkę o nr ewid. 487/3 położoną w Drobinie, który odbedzie się w dniu 19.01.2015 r. o godz. 10.00 Informacja z przeprowadzonego w dniu 19.01.2015 r. przetargu

Pokaż Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż samochodu SKODA CLASSIC OCTAVIA II 1,9 TDI w dniu 15.stycznia 2015 r. o godz. 12.00

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08.01.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290542 W.


Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.01.2015 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290542 W.

 

 

Pokaż 

Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27.02.2015 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 27.02.2015 r. na wniosek z dnia 31.12.2014 r. (data wpływu do Urzędu 31.12.2014 r.) Pracowni Projektowej „Road Way” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kolwalik, upoważnionego do działania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 grudnia 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290542 W.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27.02.2015 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 27.02.2015 r. na wniosek z dnia 31.12.2014 r. (data wpływu do Urzędu 31.12.2014 r.) Pracowni Projektowej „Road Way” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kolwalik, upoważnionego do działania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31 grudnia 2014 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290542 W.
 

Po każ Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27.02.2015 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 27.02.2015 r. na wniosek z dnia 07.03.2014 r. (data wpływu do Urzędu 07.03.2014 r.) Pana Marka Domeradzkiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z paszarnią, silosów paszowych i zbożowych, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działkach nr 96/3 i 96/4, obręb Kłaki, gm. Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu w dniu 06.03.2015 r. na wniosek   ENERGA – OPERATOR S.A Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock, postępowania   administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach nr 12/2, 16/4, 17/2, 50 obręb 45 Warszewka oraz działce nr 5/8 obręb 31 PGR Nagórki Dobrskie

Pokaż  
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu w dniu 10 marca 2015 r. na wniosek Farma Wiatrowa Staroźreby Sp.z.o.o., ul. Postępu 17b, 02-676 Warszawa , reprezentowana przez Kacpra Kostrzewę, postępowania   administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu   publicznego dla przedsięwzięcia budowlanego "Elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia wraz z siecią teleinformatyczną"

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014.

Pokaż
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenie, rozłożenie na raty.

Pokaż Rejestr umów Miasta i Gminy Drobin 2015r
 
Pokaż OBWIESZCZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

Pokaż Postanowienie w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz.  12/2, 16/4, 17/2, 50 obręb 45 Warszewka oraz dz. 5/8 obręb 31 PGR Nagórki Dobrskie

Pokaż O bwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13.05.2015 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 13.05.2015 r. na wniosek Pracowni Projektowej „Road Way” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kolwalik, upoważnionego do działania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 07 maja 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290519 W.

Pokaż  Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż działki 78/3 położonej w Rogotwórsku.
 
Pokaż Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie drogi gminnej w m. Kozłowo gm. Drobin - etap 3.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu w dniu 21.05.2015 r. postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej Nr 290510W w miejscowości Kuchary Kryski

Pokaż Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.05.2015 r. o odmowie dopuszczenia na prawach strony   Stowarzysznia "EKO-NATURA Setropie"  w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV na dz.  12/2, 16/4, 17/2, 50 obręb 45 Warszewka oraz dz. 5/8 obręb 31 PGR Nagórki Dobrskie

 

 

Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu gminnym poplegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 04 kV, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 50, 17/2, 16/4, 12/2 obręb 45 Warszewka, 5/8 obręb 31 PGR Nagórki Dobrskie.
 
WYBORY  ŁAWNIKÓW
 
Pokaż Informacja o wyborze ławników sądowych na lata 2016-2019.
Pokaż Informacja odnośnie pobierania dokumentów, składania dokumentów i o opłatach.
WZORY DOKUMENTÓW:
Pokaż Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
Pokaż Wzór listy poparcia
Pokaż Wzory dwóch oświadczeń.
Pokaż Kalen darz wyborczy.


O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.06.2015 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290519W.

Pokaż Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ogłasza XVI edycję konkursu: „Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa”. regulamin_konkursu.doc , karta_zgloszeniowa.doc

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 czerwca 2015 r. o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski na działkach o numerach ewidencyjnych 94, 108/1.
 
Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o pierwszym pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Drobinie przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 2b.

Pokaż Zawiadomienie Wójta Gminy Bielsk o podjęciu przez Radę Gminy Bielsk uchwały Nr 36/VII/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielsk

Pokaż Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.06.2015 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 23.06.2015 r. na wniosek z dnia 19.06.2015 r., uzupełniony  w dniu 23.06.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, reprezentowanego przez Pana Piotra Gryszpanowicza na podstawie pełnomocnictwa z dnia  1 czerwca 2015 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2996 W Mogielnica - Brzechowo.
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 2015 r. informujące, że Farma Wiatrowa Starozreby wystąpiła o zwieszenie postepowania administracyjnego prowadzonego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o znaczeniu powiatowym polegającen na "budowie odcinka obwodu sieci elektroenergetycznej kablowej podziemnej SN 30 kVdla wyprowadzenie mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych wraz z infrastrukturą teletechniczną przewidzianej do realizacji w gminie Drobin i Staroźreby.

 

Pokaż  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o pisemnym przetargu ograniczonym do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na dzierżawę gruntu zabudowanego stanowiącego działkę nr 877 położoną w Drobinie przy ul. Szkolnej.

 

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Drobin:  ponowne_wylozenie_projektu_planu_zagospodarowania_dla_mdrobin_rysunek_prognozy_02.07.2015r.pdf
ponowne_wylozenie_projektu_planu_dlam.drobin_rysunek_projektu_planu_02.07.2015r.pdf
ponowne_wylozenie_projektu_planu_zagospdoarowania_przestrzenengo_dla_m.drobin_prognoza_oddz_na_srodow_tekst_02.07.2015.pdf
ponowne_wylozenie_projektu_planu_dla_m.drobin_projekt_planu_tekst_02.07.2015r.pdf
mpzp_drobin....pdf  

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 lipca 2015 r. o wydaniu decyzji w sprawie  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 290511W w miejscowości Kuchary Kryski na działkach o numerach ewidencyjnych 94, 108/1
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.07.2015 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 07.07.2015 r. na wniosek z dnia 06.05.2015 r. (data wpływu do Urzędu 07.05.2015 r.) Pracowni Projektowej „Road Way” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kolwalik, upoważnionego do działania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 maja 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290519 W.
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.07.2015 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2015 r. na wniosek z dnia 06.05.2015 r. (data wpływu do Urzędu 07.05.2015 r.) Pracowni Projektowej „Road Way” Grzegorz Kowalik, ul. Klimontowska 15 b, 04-672 Warszawa reprezentowaną przez Pana Grzegorza Kolwalik, upoważnionego do działania w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Drobin na podstawie pełnomocnictwa z dnia 7 maja 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 290519 W.

Pokaż Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2015 roku Starosty Płockiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.07.2015 r. o  złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsa Inwestora, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek.
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.07.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2996 W Mogielnica – Brzechowo.

Pokaż Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszewie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej do 84 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gmin: Zawidz, Mochowo, Gozdowo w powiecie sierpeckim oraz Bielsk, Stara Biała, Drobin w powiecie płockim.

Pokaż Pismo Wójta Gminy Zawidz w sprawie projektu "studium" dla Gminy Zawidz zawidz_kierunki_mapa.pdf  zawidz_kierunki_tekst.pdf  zawidz_prognoza_mapa.pdf  zawidz_prognoza_tekst.pdf  zawidz_uwarunkowania_mapa.pdf  zawidz_uwarunkowania_tekst.pdf

Pokaż  Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 487/3 położonej w Drobinie przy ulicy KEN 2b.

Pokaż Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszewie znak: WOOŚ-II.4210.19.2015.MP z dnia 23.07.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej do 84 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gmin: Zawidz, Mochowo, Gozdowo w powiecie sierpeckim oraz Bielsk, Stara Biała, Drobin w powiecie płockim.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, z dnia 28.07.2015 r., o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka obwodu sieci elektroenergetycznej kablowej SN 30kV dla wprowadzenie mocy generowanej w elektrowniach wiatrowych.
 
Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o drugim pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Drobinie przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej  2b.
 
Pokaż Informacja z przeprowadzonego pierwszego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego w dniu 27 lipca 2015r. na sprzedaż działki 78/3 położonej w Rogotwórsku.
 
Pokaż Informacja z przeprowadzonego pierwszego ograniczonego do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin przetargu pisemnego ofertowego w dniu 30 lipca 2015r. na dzierżawę działki nr 877 położonej w Drobinie.
 
Pokaż  Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie elektrownii wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 2,5 MW, na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo-Strusie, w gminie Raciąż".

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2996 W Mogielnica – Brzechowo.
Pokaż  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszewie znak: WOOŚ-II.4210.19.2015.MP z dnia 21.08.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej do 84 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie gmin: Zawidz, Mochowo, Gozdowo w powiecie sierpeckim oraz Bielsk, Stara Biała, Drobin w powiecie płockim. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty płockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie prowadzenia mapy zasadniczej miasta Drobin.
Pokaż  Obwieszczenie Wójta Gminy Staroźreby o wydaniu w dniu 01.09.2015 r. postanowienia znak: RK 7624.1.2010-11-12-15 przedłużającego obowiązywanie decyzji Wójta Gminy Staroźreby z dnia 7 marca 2012 znak 7624.1.2010-11-12 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie parku elektrowni wiatrowych "Staroźreby" wraz z infrastrukturą towarzyszącą (min. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t." o kolejne 2 lata, to jest z okresem obowiązywania do dnia 18 maja 2018 r.
Pokaż  Zawiadomienie Starosty Płockiego o wszczęciu postępowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin za nieruchomość położoną w obrębie Kozłowo gm. Drobin, oznaczoną jako działka nr 50/2 o pow. 0,0122 ha będącą własnością gminy Drobin.
Pokaż  Inspekcja Weterynaryjna Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii - pismo dotyczące szczepień ochronnych lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.09.2015 r. o  złożeniu w urzędzie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsa Inwestora, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek.
 
Pokaż Informacja z przeprowadzonego drugiego nieograniczonego przetargu pisemnego ofertowego w dniu 10 września 2015r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki 487/3 położonej w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b.
Pokaż  Starostwo Powiatowe - informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17.09.2015 r. zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 17.09.2015 r. na wniosek z dnia 19.06.2015 r., uzupełniony  w dniu 23.06.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, reprezentowanego przez Pana Piotra Gryszpanowicza na podstawie pełnomocnictwa z dnia  1 czerwca 2015 roku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica - Brzechowo .

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17.09.2015 r. podające do publicznej wiadomości, że w dniu 17.09.2015 r. na wniosek z dnia 19.06.2015 r., uzupełniony  w dniu 23.06.2015 r. Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 59, reprezentowanego przez Pana Piotra Gryszpanowicza na podstawie pełnomocnictwa z dnia  1 czerwca 2015 roku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2996W Mogielnica - Brzechowo .
Pokaż  Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż w sprawie budowy elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)"
Pokaż  Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż w sprawie budowy elektrowni wiatrowej "Żukowo-Strusie (5)"
Pokaż  Urząd Skarbowy w Płocku - informacja
Pokaż  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie - Postanowienie  nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalające zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej do 84 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Zawidz, Mochowo, Gozdowo w powiecie sierpeckim oraz Bielsk, Stara Białą, Drobin w powiecie płockim.
Pokaż  Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie płockim o wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu
Pokaż  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 07.10.2015 r. - wszczęcie postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10.10.2015 r numer RRG.6220.12.2013 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce nr ew. 108 obręb Druchowo gm. Raciąż i na działce o nr ew. 79 obręb Kuchary Kryski gm. Drobin
Pokaż Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku - Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie powiatu płockiego.
Pokaż  Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat Płock - informacja dotycząca odbioru częściowego robót utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych oraz przeglądu okresowego rocznego wód i urządzeń melioracji podstawowych.
Pokaż Starostwo Powiatowe w Płocku - Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Pokaż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat Płock  - informacja dot. odbioru częściowego robót utrzymaniowych dla działania " Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie Oddziału Płock II część 2"
Pokaż Obwieszczenie Wójta Gminy Raciąż - dotyczy odwołania od decyzji Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 września 2015 r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego  na Budowie elektrowni wiatrowej " Żukowo - Strusie  (5) wraz z infrastrukturą towarzyszącą  o mocy nominalnej do 2,5 MW na działce nr 5 w obrębie ewidencyjnym Żukowo - Strusie w gminie Raciąż.
Pokaż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych - informacja o odbiorze częściowym i końcowym robót utrzymaniowych.
Pokaż Ogłoszenie w sprawie konsultacji na temat projektu uchwały " Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016"
Pokaż  Projekt - "Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2016"
Pokaż Starostwo Powiatowe w Płocku - odpowiedź ENERGA-OBRÓT S.A. na pismo w sprawie zawyżonych rachunków za energię.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.11.2015 r. o  złożeniu w urzędzie uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsa Inwestora, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek.
Pokaż Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat Płock - informacja dotycząca odbioru częściowego i końcowego robót utrzymaniowych urządzeń melioracji wodnych i wód
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.11.2015 r. informujące o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drobin".  Projekt planu
Pokaż  Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 9 listopada 2015 r. dot. decyzji Wójta Gminy Raciąż z dnia 15 września 2015 r. N