Pokaż Obwieszczenie o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: „Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin”
Pokaż Obwieszczenie o wydanej w dniu 30.12.2019r. decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń - chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 1980 szt. wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o  nr ew. 141/4, obręb Kuchary Kryskich, m. Kuchary, gm. Drobin.
Pokaż Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.12.2019 r. postanowienia znak: GK.6220.6.2018 odmawiającego przedłużenia obowiązywania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin znak: RRG.6220.11.2012 z dnia 10 września 2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 grudnia 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 52, 53/1 w obrębie geodezyjnym Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa linii napowietrznej nn 0,4kV z budową przyłączy kablowych nn 0,4kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 54, 53, 52, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 42, 39, 16, 15, 14, 12/1, 12/2, 17, w obrębie geodezyjnym Brzechowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 71-72),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 126, 231 w obrębie geodezyjnym Chudzynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego (obory) oraz rozbudowie płyty obornikowej w zabudowie zagrodowej przewidzianego do realizacji na działce nr 13 obręb ewidencyjny (0018) Kowalewo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie”.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.11.2019r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2019r. , w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Spółki Farma Wiatrowa Staroźreby Sp. z o.o. odnośnie przedłużenia terminu ważności decyzji z dnia 10września 2013r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin"polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 15 listopada 2019 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa kotłowni kontenerowej z kominem dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Cieszewie,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 40 w obrębie geodezyjnym Cieszewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 13 listopada 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa nowego słupa wirowanego w linii średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia,budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz dwóch szafek kablowo-pomiarowych,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58 w obrębie geodezyjnym Mogielnica, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 listopada 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 71-72),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 126, 231 w obrębie geodezyjnym Chudzynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 listopada 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 52, 53/1 w obrębie geodezyjnym Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Anulowanie zapytania ofertowego nr GK.6220.6.2018 z dnia 17.10.2019r. w sprawie zamówienia usługi na: Wykonanie opinii przez biegłego w dziedzinie ochrony środowiska.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy do dnia 30 listopada  2019r. w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek spółki Farma Wiatrowa Staroźreby Sp. z o. o.odnośnie przedłużenia terminu ważności decyzji z dnia 10 września 2013r.o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin" polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni  wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 29 października 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa kotłowni kontenerowej z kominem dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Cieszewie,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 40 w obrębie geodezyjnym Cieszewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2019 r.w sprawie  wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 82-83),przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 8/4, 8/3, 6/3 w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  OBWIESZCZENIE z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa nowego słupa wirowanego w linii średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz dwóch szafek kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58 w obrębie geodezyjnym Mogielnica, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Wykonanie opinii przez biegłego  w dziedzinie  ochrony środowiska, która umożliwi  Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin zajęcie stanowiska w postępowaniu dowodowym czy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.09.2013 roku nie zmieniły się. Przedsięwzięcie w całości  zlokalizowane jest na terenie gminy Drobin, województwo mazowieckie
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 18.10.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Karsy, gm. Drobin, dz. nr ew. 6
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 16 października 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 90-91),przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 82 w obrębie geodezyjnym Biskupice, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 15 października 2019 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 79-80),przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 28/1, 29/1, 30/1, 31/1 w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 10 października 2019 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegopod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 71-72),przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 126, 231 w obrębie geodezyjnym Chudzynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 10 października 2019 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67), przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 52, 53/1 w obrębie geodezyjnym Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 października 2019 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa kotłowni kontenerowej z kominem dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Cieszewie,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 40 w obrębie geodezyjnym Cieszewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 października 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 30 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa nowego słupa wirowanego w linii średniego napięcia wraz z rozłącznikiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia oraz dwóch szafek kablowo-pomiarowych,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58 w obrębie geodezyjnym Mogielnica, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27.09.2019 r.  o wydanym postanowieniu w sprawie przedłużenia terminu ważności  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 15.01.2014 r. znak RRG.6220.10.2013  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanej w Łęgu kościelnym gm. Drobin działka nr.  ewid. 43/2”.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach, dla postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 79-80), przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 28/1, 29/1, 30/1, 31/1 w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach, dla postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 82-83), przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 8/4, 8/3, 6/3 w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 26 września 2019 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach, dla postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 90-91), przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 82 w obrębie geodezyjnym Biskupice, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu podstępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonanie ujęć wód podziemnych
 na działce nr 76/11 obręb Mokrzk oraz odprowadzenie wód z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych tj otworu na działce nr 76/11 na teren działki nr 73/13.
Pokaż  Informację o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 13/1, 10, 11, 15, 17 w obrębie geodezyjnym 0031 PGR Nagórki Dobrskie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 59/1, 27/3 w obrębie geodezyjnym 0044 Tupadły, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Postępowanie przetargowe na zadanie remontowe pn.: "KWP sz. w Radomiu oddział zamiejscowy Płock - remont posadzek" z terminem składania ofert 17.09.2019 r. do godz. 12:00
Pokaż   Postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż” na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie      – do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Pokaż Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 79-80), przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 28/1, 29/1, 30/1, 31/1w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 82-83), przewidzianej do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 8/4, 8/3, 6/3w obrębie geodezyjnym Stanisławowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 90-91), przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 82 w obrębie geodezyjnym Biskupice,gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  o  przedłużenie terminu ważności dotychczasowej  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 15.01.2014 r. znak RRG.6220.10.2013  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanej w Łęgu kościelnym gm. Drobin działka nr.  ewid. 43/2”.
Pokaż Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
Pokaż Obwieszczenia z dnia 21 sierpnia 2019 r. o zebraniu materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :
budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 13/1, 10, 11, 15, 17 w obrębie geodezyjnym 0031 PGR Nagórki Dobrskie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż O bwieszczenia z dnia 21 sierpnia 2019 r. o zebraniu materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 59/1, 27/3 w obrębie geodezyjnym 0044 Tupadły, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przedłużenia terminu ważności dotychczasowej   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dnia 15.01.2014 r. znak RRG.6220.10.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanej w Łęgu kościelnym gm. Drobin działka nr.   ewid. 43/2”.
Pokaż  Obwieszenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie że zostało wsczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 i Nr 2 oraz studni głębinowej Nr 3 miejscowości Maliszewko gmina Drobin
Pokaż  Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczeciu postępowania o wydanie pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 i Nr 2 oraz studni głębinowej Nr 3 miejscowości Maliszewko gmina Drobin
Pokaż   Obwieszczenie z dnia 30.07.2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o uzupełnieniu raportu w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Karsy, gm. Drobin, dz. nr ew. 6
Pokaż  Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 13/1, 10, 11, 15, 17 w obrębie geodezyjnym 0031 PGR Nagórki Dobrskie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 59/1, 27/3 w obrębie geodezyjnym 0044 Tupadły, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17.07.2019 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  wraz z określeniem zakresu raportu  dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"  
Pokaż Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie formy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością budowy w całości lub w etapach"
Pokaż  Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na budowie instalcji do chowu świń w m. Karsy, gm.Drobin, dz. nr ew. 6
Pokaż  Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: - 93/33, 75/33 w obrębie geodezyjnym 0013 Dobrosielice Zalesie; - 177, 178, 168, 188, 189, 169, 155, 84, 85, 86/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 104, 106, 109, 110, 34, 121, 53, 55, 54, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 63, 64 w obrębie geodezyjnym 0034 Nowa Wieś; - 12/1, 14, 15, 23, 193, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 194, 74, 75, 77, 94, 175, 179, 180, 181/1, 183, 184, 185, 186/1, 151, 188/1 w obrębie geodezyjnym 0022 Kuchary Kryski; - 5 w obrębie geodezyjnym 005 Budkowo; gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż     ZAPYTANIE OFERTOWE na wymianę kostki brukowej w tzw. okoleniu Pomnika i mogiły zbiorowej żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939r zlokalizowanej  w Kozłowie, gmina Drobin.
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO  
Pokaż Postanowienia z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki
Pokaż Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji fotowoltaicznej pn. ”Biskupice I” o mocy 999,9 kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 105, obręb ewidencyjny Biskupice (nr 0001), gm. Drobin.
Pokaż  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego odnośnie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
Pokaż Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Pokaż Zaproszenie do złożenia oferty na renowację nagrobków wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Drobinie.
Pokaż Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.05.2019 r. - pozwolenie wodnoprawne
Pokaż Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidziana do realizacji na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów:
- 93/33, 73/33 w obrębie geodezyjnym 0013 Dobrosielice Zalesie;
- 177, 178, 168, 188, 189, 169, 155, 84, 85, 86/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96/1, 97, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 104, 106, 109, 110, 34, 121, 53, 55, 54, 56, 57, 58, 59/1, 59/2, 63, 64 w obrębie geodezyjnym 0034 Nowa Wieś;
- 12/1, 14, 15, 23, 193, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 194, 74, 75, 77, 94, 175, 179, 180, 181/1, 183, 184, 185, 186/1, 151, 188/1 w obrębie geodezyjnym 0022 Kuchary Kryski;
- 5 w obrębie geodezyjnym 005 Budkowo;  gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenia Marszałka Województwa z dnia 10 maja 2019 r. PE-I.7440.1.2019.ES o zebraniu materiału dowodowego,w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich oraz dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków hydrogeologicznych w podłożu rozbudowywanej drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary – Raciąż od km 96+000 do km 109+529, g. Raciąż, pow. płoński oraz gm. i m. Drobin, powiat płocki, woj. mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego GK.6220.12.2018
Pokaż Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie wraz z prognozą oddziałowywania na środowisko
Pokaż Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 29 kwietnia 2019r "O ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego"
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Karsy, gm. Drobin, dz. nr ew. 6.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 25.04.2019 r. dot. projektu robót geologicznych - DK 60
Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji na rzecz Miasta i Gminy Drobin o wyłożenie du publicznego wglądu spisu Inwentaryzacyjnego dz. 149.1 obręb Cieszewko
spis_inwentaryzacyjny_2.2019.pdf
Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji na rzecz Miasta i Gminy Drobin o wyłożenie du publicznego wglądu spisu Inwentaryzacyjnego dz. 458.1 obręb Drobin i 459.1 obręb Drobin
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, koniecznymi instalacjami technologicznymi oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową, przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 95/6 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń – chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/5, obręb Kuchary Kryski, m. Kuchary, gm. Drobin.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń – chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/4, obręb Kuchary Kryski, m. Kuchary, gm. Drobin.
Pokaż Harmonogram przeglądów wiosennych 
Pokaż Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 03.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu ElewarrSp. z o.o., Oddział w Nowych Proboszczewicach - Magazyn Drobin przy ul. Tupadzkiej 1a, 09-210 Drobin do rowu B.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, koniecznymi instalacjami technologicznymi oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową, przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 95/6 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. DK60
Pokaż Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.03.2019 r. o wyłożeniu projektu opracowania pt. "Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Drobin". pone_drobin_11.03.2019.pdf
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.03.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Pokaz Obwieszczenie Dyrektora Zarządu zlewni w Ciechanowie 
Pokaż Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku w sprawie budowy farmy wiatrowej
Pokaż Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na wniosek Remondis Drobin Komunalna Spółka z o.o. Załącznik doplaty_do_wody_i_sciekow
Pokaż Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Drobin, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2019 roku. Więcej Informacji dot. Projektu opieki nad zwierzętami
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2019. roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno – pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, koniecznymi instalacjami technologicznymi oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową, przewidzianą do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 95/6 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-15 22:49:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-02 16:15:13
  • Liczba odsłon: 3207
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655825]

przewiń do góry