Pokaż Uchwała Nr 219/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin ZałącznikNr1 ZałącznikNr2 ZałącznikNr3

Pokaż Uchwała Nr 221/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Marii Jolanty Wnuk.

Pokaż Uchwała Nr 222/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości mieszkalnej położonej w Mogielnicy.

Pokaż Uchwała Nr 223/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin  na  2010 rok”.

Pokaż Uchwała Nr 224/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Pokaż Uchwała Nr 225/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż  Uchwała Nr 226/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 227/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 228/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu abonamentu na używanie służbowego telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 229/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku. Załączniki UzasadnieniedoZałNr2

Pokaż Uchwała Nr 230/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2009 rok.

Pokaż Uchwała Nr 231/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r.  zmieniająca uchwałę Nr 193/XXXVIII/09 z dnia 17 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu - osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55a i Zaleskiej 58 w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 232/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości mieszkalnej położonej w Drobinie, oraz gruntów niezabudowanych.

pokaż Uchwała Nr 233/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r.  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin”  w ramach programu operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Pokaż Uchwała Nr 234/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku.    Załączniki   UzasadnieniedoZał.1 UzasadnieniedoZał.3

Pokaż Uchwała Nr 235/XLIV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Słubice. 

Pokaż Uchwała Nr 236/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gąbin.

Pokaż Uchwała Nr 237/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin.

Pokaż  Uchwała Nr 238/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi  Return Sp. z o.o.  na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 239/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXXVI/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli na terenie gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 240/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie przyznania medalu ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin”.

Pokaż Uchwała Nr 241/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 243/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlane na realizację komunalnej  infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu    osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55 a i Zaleskiej 58 w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 244/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pokaż Uchwała Nr 245/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki UzasadnieniedoZał.5

Pokaż Uchwała Nr 246/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 r.  w sprawie uchylenia uchwały Nr 245/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  ZałącznikNr1 ZałącznikNr1 ZałącznikNr1

Pokaż Uchwała Nr 247/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 r.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr 244/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pokaż Uchwała Nr 248/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 r.  w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pokaż  Uchwała Nr 249/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 250/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 r.  w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą „Przedszkole na dobry początek!” ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż  Uchwała Nr 251/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie przy ulicy Ogrodowej.

Pokaż  Uchwała Nr 252/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu stanowiących drogi gminne.

Pokaż Uchwała Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Pokaż Uchwała Nr 254/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 255/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 250/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010r. w sprawie przystąpienia  Miasta i Gminy Drobin  do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  pod nazwą „Przedszkole na dobry początek.”

Pokaż Uchwała Nr 256/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Fundacji Idealna Gmina.

Pokaż Uchwała Nr 257/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy  oraz wysokość i warunki wypłacania innych  składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw   oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość  nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pokaż Uchwała Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Pokaż Uchwała Nr 259/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w okresie od 01 maja 2010r. do 31 grudnia 2010r. przez Gminę Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 260/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji w latach 2005-2009 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 -2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 261/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg Probostwo na lata 2010-2017 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 262/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2014 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 263/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 809 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 264/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 265/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki ZałącznikNr6

Pokaż Uchwała Nr 266/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 1040 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 267/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” w ramach programu operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Pokaż Uchwała Nr 268/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chudzyno, w obrębie geodezyjnym Chudzyno Kolonia i w obrębie geodezyjnym Chudzynek  gmina Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 269/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogotwórsk i Kozłowo na lata 2010-2017 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 270/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 259/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji udzielonej w okresie od 01 maja 2010r. do 31.12.2010r. przez Gminę Miasto Płock przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Pokaż Uchwała Nr 272/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 1/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 2/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 3/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 4/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 5/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 6/I/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż   Uchwała Nr 7/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości mieszkalnej położonej w Drobinie przy ul. Płońskiej 10/1.

Pokaż  Uchwała Nr 8/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2011r.

Pokaż   Uchwała Nr 9/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 10/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 11/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż    Uchwała Nr 12/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 13/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 14/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie   określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Pokaż Uchwała Nr 15/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie    uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2011 rok”.

Pokaż Uchwała Nr 16/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 17/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Pokaż Uchwała Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa na rok 2011.

ZałącznikNr1 Dochody

ZałącznikNr2 Wydatki

ZałącznikNr2a Wydatki bieżące

ZałącznikNr2b Wydatki majątkowe

ZałącznikNr3 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

ZałącznikNr4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

ZałącznikNr5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

ZałącznikNr6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZałącznikNr7 Dotacje podmiotowe w 2011 r.

ZałącznikNr8 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

ZałącznikNr9 Wydatki na 2011 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

ZałącznikNr10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Pokaż Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2011 rok.

Pokaż Uchwała Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016 Załączniki Objaśnieniadozałączników

Pokaż  Uchwała Nr 21/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 roku  Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 22/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Drobinie.

Pokaż  Uchwała Nr 23/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.  Pokaż Uchwała Nr 32/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 23/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XLVI/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Pokaż Uchwała Nr 24/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sarnowska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-12 11:29:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-23 08:02:42
  • Liczba odsłon: 2587
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655895]

przewiń do góry