Pokaż Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w obwieszczeniu skierowanym do stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż - uzupełnienie nr 2 do raportu.

Pokaż  Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

            Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż  Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

            Budowa 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

           Budowa 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: ,,STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA I GMINY DROBIN"

Pokaż Załącznik  do obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn: ,,STRATEGIA ELEKTROMOBILNOŚCI DLA MIASTA I GMINY DROBIN"

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie sprawy  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin – obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie"

Pokaż OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków przemysłowych -wód popłucznych (pochodzących ze stacji Uzdatniania Wody w m. Karsy na działce o nr ewid. 114/3 obręb Karsy, gm. Drobin , pow. płocki) istniejącym wylotem do wód rzeki Karsówki w km 8+125 na działce o nr ewid. 86 obręb Karsy, gm. Drobin, pow.płocki.
 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 2 grudnia 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN 160 mm, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167, 117, 100/2, 100/1, 39, 40 – obręb Wrogocin; 132, 150 – obręb Setropie; 36, 23/2 – obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin – obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie"

Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary-Raciąż.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa napowietrznej dwutorowej linii WN 110 kV, stanowiącej połączenie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV relacji Płock – Raciąż z projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/15 kV GPZ Drobin oraz przebudowa odcinka istniejącej linii Płock – Raciąż, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 4, 5, obręb Nagórki Olszyny oraz 86, 95/2, obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 30 września 2020 r.o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie instalacji do chowu świń - chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 1980 szt. wraz z infrastrukturą  towarzyszącą na działce o  nr ew. 141/5, obręb Kuchary Kryskich, m. Kuchary, gm. Drobin".

Pokaż OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego.

PokażOBWIESZCZENIE z dnia 7 września 2020r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Karsówki w km 11+867 kabli w rurach osłonowych oraz demontaż lini napowietrznej w gminie Drobin - Miasto, obr. 0014 Drobin od słupa nr 250 przez rzekę Karsówkę w km 11+895 do słupa nr 251.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 15 września 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: : budowa napowietrznej dwutorowej linii WN 110 kV, stanowiącej połączenie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV relacji Płock – Raciąż z projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/15 kV GPZ Drobin oraz przebudowa odcinka istniejącej linii Płock – Raciąż, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 4, 5, obręb Nagórki Olszyny oraz 86, 95/2, obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 września 2020r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1 obręb Psary.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 września 2020r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 2 września 2020r.

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż.
 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

wymiana słupa w linii średniego napięcia na nowy z zabudowanym rozłącznkiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa szafek kablowo-pomiarowych, wymiana słupów w linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 6/1, obręb Karsy, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 190, 151, 150, 189, 183, 148, 147, 182, 181, 187, 146, obręb Świerczynek,

- 50/1, 50/2, 50/3, 49, obręb Kozłowo, - 126, 125, obręb Kozłówko, - 10, 9, obręb Brzechowo,  - 225, 224, obręb Łęg Probostwo, - 67, 66/1, obręb Psary, - 22, 9, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 21 sierpnia 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa napowietrznej dwutorowej linii WN 110 kV, stanowiącej połączenie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV relacji Płock – Raciąż z projektowaną stacją elektroenergetyczną 110/15 kV GPZ Drobin oraz przebudowa odcinka istniejącej linii Płock – Raciąż, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 4, 5, obręb Nagórki Olszyny; 86, 95/2, obręb Kłaki, gmina Drobin,

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:wymiana słupa w linii średniego napięcia na nowy z zabudowanym rozłącznkiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa szafek kablowo-pomiarowych, wymiana słupów w linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 6/1, obręb Karsy, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 sierpnia 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:- 190, 151, 150, 189, 183, 148, 147, 182, 181, 187, 146, obręb Świerczynek,- 50/1, 50/2, 50/3, 49, obręb Kozłowo,- 126, 125, obręb Kozłówko,- 10, 9, obręb Brzechowo,- 225, 224, obręb Łęg Probostwo,- 67, 66/1, obręb Psary,- 22, 9, obręb PGR Psary,gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

 

Pokaż Zakup laptopów w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA +
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń - chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/4, obręb Kuchary Kryskich, m. Kuchary, gm. Drobin.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 31 lipca 2020 r.w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa stacji transmisyjnej WA-0126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania obejmującej:- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym),- montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,- wykonanie ogrodzenia,- budowę wewnętrznej linii zasilającej,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 202 w miejscowości Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Zapytania ofertowego na przegląd kominiarski - Wykonywanie kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych,  wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy Drobin  z zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno- Mieszkaniową.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 20 lipca 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:Budowa mostu przez rzekę Rokitnicę wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2998 W Drobin-Gralewo-Mystkowo. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w całości na terenie Gminy Raciąż, jedynie droga powiatowa Nr 2998W Drobin-Gralewo-Mystkowo (stanowiąca dojazd do mostu), łączy się z Gminą Drobin (m. Tupadły).
Pokaż Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20.07.2020 r. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwutorowej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15 kV GPZ Drobin z linią elektroenergetyczną 110 kV  relacji Płock - Raciąż".
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 8 lipca 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV dla rozwiązania kolizji z linią WN 110 kV Płock-Raciąż (przęsło 115-116) w miejscowości Karsy i Łempinek (kol.25),, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 17, 18, 19 w obrębie geodezyjnym Karsy, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1, 2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6, 7/4 w miejscowości Łempinek, gm. Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie.
 
Pokaż Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 r." 
Pokaż Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: złożonych ofert cenowych na realizację zadania pn."Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2020 roku"
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 15 lipca 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:- 190, 151, 150, 189, 183, 148, 147, 182, 181, 187, 146, obręb Świerczynek,- 50/1, 50/2, 50/3, 49, obręb Kozłowo,- 126, 125, obręb Kozłówko,- 10, 9, obręb Brzechowo,- 225, 224, obręb Łęg Probostwo,- 67, 66/1, obręb Psary,- 22, 9, obręb PGR Psary,gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 10 lipca 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:wymiana słupa w linii średniego napięcia na nowy z zabudowanym rozłącznkiem, budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, budowa elektroenergetycznej napowietrznej stacji transformatorowej, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa szafek kablowo-pomiarowych, wymiana słupów w linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 6/1, obręb Karsy, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 9 lipca 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa stacji transmisyjnej WA-0126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania obejmującej:- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym),- montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,- wykonanie ogrodzenia,- budowę wewnętrznej linii zasilającej,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 202 w miejscowości Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,
Pokaż Plakat ZDALNA SZKOŁA+
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 6 lipca 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:- 6/1, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 8/1 w obrębie geodezyjnym Karsy,- 43, 52, 54, 58, 59, 63/1, 64, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 68, 69 w obrębie geodezyjnym Cieśle,- 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 142/5, 142/7, 142/8, 143, 144, 160, 162, 163, 164/1, 172/2 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski,gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Cieśle o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działki nr 63/1 obręb Cieśle (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  w sprawie  wydania umorzeniowej decyzji odnośnie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo –odbiorczej WA-0236 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowanej na działce nr ewid. 200, położonej w obrębie Łęg Probostwo, jedn. ewid. Drobin.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania w dniu 30.06.2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Karsy o mocy do 2 MW realizowanej w granicach działki nr 7 obręb Karsy (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”

 

Pokaż Plakat informacyjny o realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła”.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.06.2020r. do stron postępowania  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10.
 
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.06.2020r.  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.06.2020r.  do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25.06.2020r.  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwutorowej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15kV GPZ Drobin z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Płock-Raciąż ”.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary-Raciąż”.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18.06.2020 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary-Raciąż”.
Pokaż Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o podjęciu w dniu 18.06.2020 r. zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż".
Pokaż Raport o stanie Miasta i Gminy Drobin za 2019 rok
Pokaż Powszechny Spis Rolny 2020 r- Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
Pokaż  OBWIESZCZENIE z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV, położonej w miejscowościach: Cieśle, Karsy, Kuchary Kryski, gm. Drobin, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 6/1, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 8/1 – obręb Karsy 0016, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, - 43, 52, 54, 58, 59, 63/1, 64, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 68, 69 - obręb Cieśle 0011, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, - 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 142/5, 142/7, 142/8, 143, 144, 160, 162, 163, 164/1, 172/2 - obręb Kuchary Kryski 0022, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Karsy o mocy  do 2 MW realizowanej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 7, obręb Karsy (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Cieśle o mocy  do 4 MW realizowanej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 63/1, obręb Cieśle (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem”.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie sprawy oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek z dnia 24.02.2020r. Inwestora ALGO POLAND Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo –odbiorczej WA-0236 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowanej na działce nr ewid. 200, położonej w obrębie Łęg Probostwo, jedn. ewid. Drobin ”
Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków i opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.
Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
Pokaż Zarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 26 maja 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 105-106), przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 38, 37, 23, 32, w obrębie geodezyjnym Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 25 maja 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0203 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 46/4, w obrębie geodezyjnym Kolonia Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku
 
Pokaż Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.05.2020 r. na wniosek z dnia 20.02.2020r. Pana Tadeusza Gawińskiego, zamieszkałego w miejscowości Chudzynek 26, 09-210 Drobin wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 231 obręb ewidencyjny (008) Chudzynek, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie zawiadamia strony postępowania, że w dniu 19.05.2020r. na wniosek z dnia 20.02.2020r. Pana Tadeusza Gawińskiego, zamieszkałego w miejscowości Chudzynek 26, 09-210 Drobin wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 231 obręb ewidencyjny (008) Chudzynek, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu du publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa:  działki o nr ewid. 160/2 obręb Cieszewko
Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu du publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa:  działki o nr ewid. 160/1 obręb Cieszewko
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dobrosielice II, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 33 i 93/32, w obrębie geodezyjnym 0013 Dobrosielice Zalesie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 20 maja 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 5/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa stacji transmisyjnej WA-0126 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania obejmującej:- budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem (posadowienie bezpośrednie na fundamencie płytowym),- montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,- wykonanie ogrodzenia,- budowę wewnętrznej linii zasilającej,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 202 w miejscowości Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,
Pokaż Informacja ARiMR- możliwość składania przez internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych oraz  przegląd danych siedziby stada, danych zwierząt i zgłoszeń zdarzeń za pośrednictwem PORTAL   IRZ  Plus
 
Pokaż Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 190/P/2020 z dnia 14 maja 2020r. stwierdzająca nabycie przez Miasto i Gminę Drobin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1998r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną –część drogi gminnej nr 311137 relacji Milice-Kostery – Mokrzk – Krajkowo (obecnie Nr 290537W ) położonego w obrębie Mokrzk gmina Drobin oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o pow. 0,08 ha
Pokaż Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 189/P/2020 z dnia 14 maja 2020r. stwierdzająca nabycie przez Miasto i Gminę Drobin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1998r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną –część drogi gminnej nr 311137 relacji Milice-Kostery – Mokrzk – Krajkowo (obecnie Nr 290537W ) położonego w obrębie Mokrzk gmina Drobin oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 62/1 o pow. 0,24 ha
Pokaż  OBWIESZCZENIE z dnia 15 maja 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV, położonych w miejscowościach: Cieśle, Karsy, Kuchary Kryski, gm. Drobin, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 6/1, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 8/1 – obręb Karsy 0016, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, - 43, 52, 54, 58, 59, 63/1, 64, 65, 66/2, 66/3, 66/4, 67/1, 68, 69 - obręb Cieśle 0011, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, - 140, 141/1, 141/2, 141/5, 142/1, 142/5, 142/7, 142/8, 143, 144, 160, 162, 163, 164/1, 172/2 - obręb Kuchary Kryski 0022, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020r. w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek MQ Energy Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Cieśle o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działki nr 63/1 obręb Cieśle (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020r. w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek MQ Energy Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie farmy fotowoltaicznej PV Karsy o mocy do 2 MW realizowanej w granicach działki nr 7 obręb Karsy (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020r. w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek ENERGA Invest Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwutorowej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15Kv GPZ Drobin z linią elektroenergetyczną 110 kV relacji Płock-Raciąż.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0203 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 46/4, w obrębie geodezyjnym Kolonia Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 105-106), przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 38, 37, 23, 32, w obrębie geodezyjnym Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 29 kwietnia 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110 kV Płock-Raciąż (przęsło: 89-90) w m-ci Biskupice, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 15 i 80, w obrębie geodezyjnym Biskupice, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 29 kwietnia 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Dobrosielice II, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 33 i 93/32, w obrębie geodezyjnym 0013 Dobrosielice Zalesie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Burmistrz Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Inwestora Olewnik Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1 obręb Psary niniejszym zawiadamia o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2020r.
Pokaż  Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym umożliwiającym merytoryczne rozpatrzenie sprawy, oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy do dnia 20 maja 2020 r. odnośnie inwestycji  pn. "Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr. ew. 231 obręb ewidencyjny (0008) Chudzynek jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin - obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY DROBIN NA LATA 2020-2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027

 

Pokaż OGŁOSZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 06 kwietnia 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV dla rozwiązania kolizji z linią WN 110 kV Płock-Raciąż (przęsło 115-116) w miejscowości Karsy i Łempinek, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 17, 18, 19 w obrębie geodezyjnym Karsy, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1, 2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6, 7/4 w miejscowości Łempinek, gm. Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie.
Pokaż  OBWIESZCZENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : :  budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 105-106), przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 38, 37, 23, 32, w obrębie geodezyjnym Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż  OBWIESZCZENIE z dnia 10 kwietnia 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : budowa stacji telekomunikacyjnej nadawczo-odbiorczej WA-0203 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 46/4, w obrębie geodezyjnym Kolonia Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Inwestora Olewnik Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo do dnia 28 luty 2021 r.

 

Pokaz INFORMACJA W SPRAWIE TRANSMISJI ONLINE SESJI OTWARCIA OFERT pn. „Zakup równiarki gminnej”

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 1 kwietnia 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV w m-ci Dobrosielice II, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 33 i 93/32, w obrębie geodezyjnym 0013 Dobrosielice Zalesie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż INFORMACJA W SPRAWIE TRANSMISJI ONLINE SESJI OTWARCIA OFERT pn. „Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego sołeckiego”
 
Pokaż ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych na odbiór i przekazanie do recyklingu lub odzysku folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu miasta i gminy Drobin.
Pokaż  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: złożonych ofert cenowych na realizację zadania pn.: Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 16.03.2020 r. na wniosek z dnia 24.02.2020 r. Inwestora ALGO POLAND  Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo –odbiorczej WA-0236 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowanej na działce nr ewid. 200, położonej w obrębie Łęg Probostwo, jedn. ewid. Drobin
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 10.03.2020 r. na wniosek z dnia 04.03.2020 r. Inwestora ENERGA Invest  Sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie dwutorowej linii 110 kV stanowiącej powiązanie stacji 110/15Kv GPZ Drobin z linią elektromagnetyczną 110 kV relacji Płock-Raciąż.
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Cieśle o mocy  do 4 MW realizowanej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 63/1, obręb Cieśle (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Karsy o mocy  do 2 MW realizowanej w granicach działki o numerze ewidencyjnym 7, obręb Karsy (woj. mazowieckie, gm. Drobin) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 24.02.2020 r. na wniosek z dnia 20.02.2020 r. Pana Tadeusza Gawińskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 231 obręb ewidencyjny (0008) Chudzynek, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin – obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie”.
Pokaż  Zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu w dniu 18.02.2020 r. na wniosek z dnia 12.02.2020 r. Inwestora Olewnik Sp. z o. o. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, na dz. o nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1 obręb Psary.
Pokaż Obwieszczam, iż w dniu 18.02.2020 r. na wniosek Inwestora Olewnik Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, na dz. o nr ew. 140, 19, 78, 28, 33, 36, 80, 79, 30/4, 30/3, 30/1
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 19 luty 2020 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110 kV Płock-Raciąż (przęsło 89-90) w m-ci Biskupice, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 15 i 80, w obrębie geodezyjnym Biskupice, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń – chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/5, obręb Kuchary Kryski, m. Kuchary, gm. Drobin.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 10 luty 2020 r.w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii napowietrznej nn 0,4kV z budową przyłączy kablowych nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 54, 53, 52, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 42, 39, 16, 15, 14, 12/1, 12/2, 17, w obrębie geodezyjnym Brzechowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Pokaż Program projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 r.”
        Pokaż   Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt             na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 r.” - do zaopiniowania
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, iż w dniu 03 .02.2020 r. na wniosek inwestora Olewnik Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10.
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.01.2020r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ” Budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo –odbiorczej WA-0203 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowanej na działce nr ewid.46/4, położonej w obrębie Chudzyno, jedn. ewid. Drobin”.
Pokaż Obwieszczenie z dnia 17.01.2020r. zawiadamiające strony postępowania, iż w związku z zażaleniem z dnia 13.01.2020 r. złożonym przez pełnomocnika Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o. o.  Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa Pana Łukasza Nowaka na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30.12.2019 r. akta postępowania w sprawie zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia, dla którego została wydana dla Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o. o. przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin decyzja z 10 września 2013 r. znak: RRG.6220.11.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach (która stała się ostateczna 31 października 2013 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin", polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: RRG.6220.11.2012 z dnia 10 września 2013r. zostały w dniu 17.01.2020r. przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku.
Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 10 stycznia 2020 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii napowietrznej nn 0,4kV z budową przyłączy kablowych nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 54, 53, 52, 49, 48, 47, 46, 44, 43, 42, 39, 16, 15, 14, 12/1, 12/2, 17, w obrębie geodezyjnym Brzechowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 14:53:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-18 16:47:11
  • Liczba odsłon: 17596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655898]

przewiń do góry