Pokaż Uchwała Nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/163/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034
Pokaż Uchwała Nr XV/162/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania
Pokaż Uchwała Nr XV/161/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej
Pokaż Uchwała Nr XV/160/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zwarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Klubu "Senior +" w Łęgu Probostwie
Pokaż Uchwała Nr XV/159/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody  na zwarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
Pokaż Uchwała Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy w Drobin na lata 2019-2034
Pokaż Uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 września 2019r.  na Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/153/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/151/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XV/150/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Pokaż Uchwała Nr XV/149/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2019/2020
Pokaż Uchwała Nr XV/148/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie zamiaru likwidacji  Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie wraz z oddziałem przedszkolnym
Pokaż Uchwała Nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punku Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie

--

Pokaż Uchwała Nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Siemienie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2
Pokaż Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pokaż Uchwała Nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Pokaż Uchwała Nr XIV/143/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
Pokaż Uchwała Nr XIV/142/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku

---

Pokaż Uchwała Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pokaż Uchwała Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pokaż Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Pokaż Uchwała Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr 128/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Pokaż Uchwała Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie.
Pokaż Uchwała Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie w pięcioletnie Technikum W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kryskiego w Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2020"
Pokaż Uchwała Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
Pokaż Uchwała Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Pokaż Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.w sprawie obniżenia śreniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
Pokaż Uchwała Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
Pokaż Uchwała Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r.zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

--

Pokaż Uchwała Nr XII/124/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
Pokaż Uchwała Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
Pokaż Uchwała Nr XII/122/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie braku sprzeciwu do zmiany Statusu Związku Gmin Regionu Płockiego
Pokaż Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47/ 2018Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27grudnia 2018 roku
Pokaż Uchwała Nr XII/120/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

--

Pokaż -Uchwała Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjengo na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
Pokaż -Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17  lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego  tryb i kryteria przyznawania nagród   dla nauczycieli  ze specjalnego  funduszu  nagród za  ich osiągnięcia w zakresie pracy  dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji  innych  zadań statutowych szkoły
Pokaż -Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 38/2 położonej w miejscowości Rogotwórsk
Pokaż -Uchwała Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Pokaż -Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 459/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
Pokaż -Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski
Pokaż -Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023
Pokaż -Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Sierpcu
Pokaż -Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
Pokaż -Uchwała Nr XI/110/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034
Pokaż -Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Dobinie z dnia 09 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Pokaż -Uchwała Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24marca 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin

--

Pokaż Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
Pokaż Uchwała Nr X/106/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr X/105/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Parafialny pw.św.Katarzyny w Łęgu Probostwie
Pokaż Uchwała Nr X/104/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin"

---

Pokaż Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku.
Pokaż Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034.
Pokaż Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Pokaż Uchwała Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Pokaż Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego informacji o kandydacie na ławnika.

---
Pokaż Uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
Pokaż Uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku położonym w Drobinie przy ulicy Rynek 31 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu
Pokaż Uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
Pokaż Uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż Uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjny 571/2, położonej w Drobinie na rzecz użytkownika wieczystego
Pokaż Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnym 40/1 i 40/2 położonej w Łęgu Probostwie
Pokaż Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Drobinie przy ul. Rynek 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu
Pokaż Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2018
Pokaż Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Pokaż Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Pokaż Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i  punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
Pokaż Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina” i medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania
Pokaż Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
Pokaż Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
Pokaż Uchwała Nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2018
Pokaż Uchwała Nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania

---

Pokaż Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
Pokaż Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
Pokaż Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r .w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Pokaż Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”
Pokaż Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”
Pokaż Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Drobin”

---

Pokaż Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
Pokaż Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę
 Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Spółka Inwestycyjno-Mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały
 Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku  w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Pokaż Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych
Pokaż Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2019”

---

Pokaż Uchwała Nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie dopłaty do ceny na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na Rzecz REMONDIS DROBIN KOMUNALNA SP z o.o.
Pokaż Uchwała Nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Gminą Pyadytski

---

Pokaż Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
Pokaż Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki „SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie
Pokaż
Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Pokaż Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
Pokaż Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Pokaż Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwał;
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-22 13:54:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-07 12:51:30
  • Liczba odsłon: 2293
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655744]

przewiń do góry