Pokaż Uchwała Nr 181/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
Pokaż Uchwała Nr 182/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie obwodów głosowania.
Pokaż Uchwała Nr 183/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. ws prawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 184/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2016 z perspektywa do roku 2019".
Pokaż Załącznik - Program ochrony środowiska .
Pokaż Uchwała Nr 185/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.
Pokaż Załącznik do ww. uchwały - Mapa
Pokaż Uchwała Nr 186/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 187/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 188/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 - 2020.
Pokaż Uchwała Nr 189/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 190/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 191/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pozytywnej opinii zmiany rodzaju miejscowości w następujący sposób: Łęg Kasztelański, część wsi Łęg Kościelny.
Pokaż Uchwałą Nr 192/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 193/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 194/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mieszkalnych położonych w Drobinie przy ul. Płońskiej.
Pokaż Uchwała Nr 195/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Drobinie przy ul. Płońskiej.
Pokaż Uchwała Nr 196/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń garażowych i gospodarczych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie przy ul. Płońskiej.
Pokaż Uchwała Nr 197/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
Pokaż Uchwała Nr 198/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
POkaż Uchwała Nr 199/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 200/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2012.
Pokaż Uchwała Nr 201/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
Pokaż Uchwała Nr 202/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 203/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 204/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 205/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przyj ecia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2013".
Pokaż Uchwała Nr 206/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i przedłużenie dzierżawy działki o numerze ewidencyjnym 426/19 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Załącznik do Uchwały Nr 206/XXVIII/2013 - uzasadnienie.
Pokaż Uchwałą Nr 207/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i przedłużenie dzierżawy działki o numerze ewidencyjnym 30 położonej w Siemieniu w trybie bezprzetargowym.
Załącznik do Uchwały Nr 207/XXVIII/2013 - uzasadnienie.
Pokaż Uchwała Nr 208/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i przedłużenia dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Załącznik do Uchwały Nr 208/XXVIII/2013 - uzasadnienie.

Pokaż Uchwała Nr 209/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Drobina, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pokaż Uchwała Nr 210/XXVIII/2013 Rady Miejskiej  w Drobinie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
Pokaż Uchwała Nr 211/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 212/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą"Czego Jaś za młodu...".
Pokaż Uchwała Nr 213/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 214/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia poręczenia Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemczewo na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Drobinie na realizację operacji pn.: "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Niemczewie, gmina Drobin".
Pokaż Uchwała Nr 215/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwałą Nr 216/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 217/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 218/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 194/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mieszkalnych położonych w  Drobinie przy ul. Płońskiej.
Pokaż Uchwała Nr 219/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie.
Pokaż Uchwała Nr 220/XXX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku.
Pokaż Uchwała Nr 221/XXXI/2013 Rady Miej s kiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin".
Pokaż Uchwała Nr 222/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku.
Pokaż Uchwała Nr 223/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 224/XXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 225/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w trybie bezprzetargowym o numerze ewidencyjnym 912 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 226/XXXI / 2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki o numerze ewidencyjnym 545 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 227/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia z go dy na sprzedaż działki 425/13 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 228/XXXII/2013 Rady Mi e jskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 229/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 230/XXXII/2013 Rady Miejsk iej w Drobinie z dnia 29 paź dziernika 2013 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 231/XXXII/2013Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2014 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 r.  
Pokaż Uchwała Nr 232/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Pokaż Uchwała Nr 233/XXXII/2013 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2013 r.
Pokaż Uchwała Nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 235/XXXII/2013 Rada Miejska w Drobinie z dnia 29 października 2013 r . zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 236/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 924 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
Pokaż Uchwała Nr 237/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komórek i garaży oraz udziałów w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę 548/24 położoną w Drobinie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników.
Pokaż Uchwała Nr 238/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż Uchwała Nr 239/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociagowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz Remondis Drobin Komunalna Spółka z o.o.
Pokaż Uchwała Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Program współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".
Pokaż Uchwała Nr 241/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 20 13 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Pokaż Uchwała Nr 242 /XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.

Pokaż Uchwała Nr 243/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 217/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 244/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 247/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 245/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 248/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 244/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 249/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 246/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 250/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 251/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej  w Drobinie na rok 2014.
Pokaż Uchwała Nr 252/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2014.
Pokaż Uchwała Nr 253/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Planów Pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2014.
Pokaż Uchwała Nr 254/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 255/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 217/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 256/XXXV/2013 Rady Miej skiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 243/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 257/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 258/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020.
Pokaż Uchwała Nr 259/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r.
Pokaż Uchwała Nr 260/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-01 10:08:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-19 13:06:56
  • Liczba odsłon: 2246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655800]

przewiń do góry