Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie instalacji fotowoltaicznej pn. ”Biskupice I” o mocy 999,9 kW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 105, obręb ewidencyjny Biskupice (nr 0001), gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego GK.6220.12.2018

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Karsy, gm. Drobin, dz. nr ew. 6.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń – chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/5, obręb Kuchary Kryski, m. Kuchary, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18.04.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń – chlewni rusztowej o liczbie stanowisk 1980 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 141/4, obręb Kuchary Kryski, m. Kuchary, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07.03.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do chowu świń złożonej z dwóch chlewni rusztowych o liczbie stanowisk 990 szt. w każdej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Pokaż Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku w sprawie budowy farmy wiatrowej

  2018
Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.11.2018 r. podające do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą, koniecznymi instalacjami technologicznymi oraz orurowaniem łączącym stację z projektowaną siecią gazową.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.09.2018 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego akt w sprawie zajęcie stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji znak: RRG.6220.11.2012 z dnia 10 września 2013r..
 
Pokaż Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia iż przedłuża termin rozpatrzenia sprawy NR KO-638/4105/47/18 z odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Obwieszczenie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku zawiadamia iż przedłuża termin rozpatrzenia sprawy NR KO-638/4105/47/18 z odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 lipca 2018 roku

Pokaż Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20.02.2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania związku z zaskarżeniem do WSA przez pełnomocnika Fundacji Łyński Kamień decyzji SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 8 w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin.

Pokaż    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.02.2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania związku z zaskarżeniem do WSA przez pełnomocnika Fundacji Łyński Kamień decyzji SKO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 14/1 w miejscowości Biskupice, gmina Drobin.

Pokaż    Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12.01.2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków bytowych i technologicznych pochodzących z zakładu produkcji mięsnej, na działce o nr ew. 94/1, obręb Świerczynek 

------------------------
2017
15Pokaż Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Świerczynek.

Pokaż Budowea Stacji paliw płynnych w Drobinie.

Pokaż Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Brzechowo.

Pokaż Rozbudowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej.

Pokaż Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Łęg Probostwo.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko, gm. Drobin.

Pokaż Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Cieśle, gm. Drobin - udział społeczeństwa w postępowaniu.

Pokaż Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Cieśle, gm. Drobin - ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Nr 2 Mogielnica-Kowalewo, gm. Drobin - obwieszczenie - wydanie postanowienia; zakończenie zbierania materiału dowodowego.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Cieszewo-Maliszewko, gm. Drobin -obwieszczenie - wydanie postanowienia; zakończenie zbierania materiału dowodowego.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Cieszewko, gm. Drobin - obwieszczenie - wydanie postanowienia; zakończenie zbierania materiału dowodowego.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Nr 2 Mogielnica-Kowalewo, gm. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Cieszewo-Maliszewko, gm. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Cieszewko, gm. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż Budowa ul. Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w m. Drobin - obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zebraniu materiału dowodowego.

Pokaż Budowa ul. Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w m. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej.

 

Pokaż Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55a w m. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż Budowa i eksploatacja elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej - Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. dokumentacji wstępnej w sprawie OOŚ.

Pokaż Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych i gazu w m. Warszewka, gm. Drobin - obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pokaż  Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przebudową istniejacego Zakładu Mięsnego "Olewnik-Bis" Sp. z o.o. w miejscowości Świerczynek, gmina Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż  Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych i gazu w m. Warszewka, gm. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej.

Pokaż  Rozbudowa Zakładu Mięsnego "OLEWNIK-BIS" Sp. z o.o. o halę produkcyjną - peklownię w m. Świerczynek, gm. Drobin - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Pokaż Rozbudowa Zakładu Mięsnego "OLEWNIK-BIS" Sp. z o.o. o halę produkcyjną - peklownię w m. Świerczynek, gm. Drobin - obwieszczenie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji  środowiskowej z dnia 28.10.2010 r., znak: RRG 7625-6/10

Pokaż Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozłowo, na terenie działki o nr ew. 102, obręb Kozłowo - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Pokaż Rozbudowa hali serwisowej maszyn i urządzeń rolniczych oraz utwardzenie nawierzchni placu manewrowego w m. Mogielnica, gm. Drobin, na terenie działki o nr ew. 1. obręb Mogielnica - obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Pokaż Zbiórka odpadów stalowych i metali kolorowych, na działce o nr ew. 461/2, obręb Drobin, ul. Padlewskiego 1, w m. Drobin - obwieszczenie o wydaniu ecyzji srodowiskowych

Pokaż Przebudowa drogi gminnej PGR Krajkowo-Chudzyno

Pokaż Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi gminnej PGR Krajkowo-Chudzyno" odcinek długośći 5680 m.

Pokaż Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej PGR Krajkowo - Chudzyno

Pokaż  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego (garażu) na warsztat naprawczy maszyn rolniczych w miejscowości Świerczynek gmina Drobin, na terenie działki o nr ewid. 92, obręb Świerczynek

Pokaż Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajęcego na "Modernizacji źródeł ciepła na terenie mista Drobin połaczonej z likwidacją emisji CO2"

Pokaż  Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 marca 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych", na działce o nr eiwd. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Postanowienie w sparwie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227)dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2”.

Pokaż Postanowienie w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania administracyjngo wszczętego w dniu 02.03.2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2” - do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227).

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2012 r. o niezałatwieniu w terminie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji bipaliw i paliw alternatywnych", na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 09.05.2012 r. na wniosek spółki Farma Wiatrowa Staroźreby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 17B, reprezentowanej przez Pana Łukasza Nowaka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 02.01.2012 r., podpisanego przez Pana Grzegorza Szymczaka – prokurenta, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 28 MW zlokalizowanej na terenie gminy Drobin w okolicy miejscowości Nowa Wieś, Kozłowo, Nagórki Dobrskie, Karsy, Żukowo-Wawrzonki, Wępiły, Mieczyno, Dziewanowo, Chudzynek, Borowo, na terenie:

- działki nr ew.: 198/1, 200/1; obręb Chudzynek

- działki nr ew.: 125, 126, 127, 128, obręb Chudzyno

- działki nr ew.: 188,189, obręb Nowa Wieś

- działki nr ew.: 64, 67, 68/2, obręb Dobrosielice Zalesie

- działki nr ew.: 13, 14/1, 50, obręb Biskupice,

- działki nr ew.: 13,14,138, 139,144, obręb Setropie

- działki nr ew.: 13/4, obręb Niemczewo

- działki nr ew.: 9/4, obręb PGR Nagórki Dobrskie

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie o nie załatwieniu w terminie postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Produkcji biopaliw i paliw alternatywnych", na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie – Zawiadomienie o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia do Raportu  o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „ Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych” , na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin .

Pokaż Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. " Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połaczona z likwidacja emisjii CO2".

Pokaż Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO2"

Pokaż Obwieszczenie o nie załatwieniu w terminie postępowania administracyjnego w sprarwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin".

Pokaż Obwieszczenie o nie załatwieniu w terminie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO 2

Pokaż Obwieszczenie o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin”, polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o niezałatwieniu w terminie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia: „Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych”, na działce o nr ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr ewid. 79, obręb Kuchary Kryski, gm. Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o niezałatwieniu w terminie postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsęwzięcia "Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin."

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta iGminy Drobin o zebraniu materiałów dowodowych potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO 2 ".

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na „Modernizacji źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączonej z likwidacją emisji CO 2”

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Produkcji biopaliw i paliw alternatywnych” na działce o nr. ewid. 108, obręb Druchowo, gm. Raciąż i działce o nr. ewid 79. Obręb Kuchary Kryski , gm. Drobin”

Pokaż    Obwieszczenie Burmistrz Miasta i Gminy Drobin    o wszczęciu w dniu 04.09.2012 r. postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu   na wniosek firmy Projdróg, Projektowanie i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 04-407 Płock   reprezentującej Miasto i Gminę Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Nr 15 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10” długości ok. 1,6 km na terenie działek o Nr ewid. 96;   110; 38/2; 38/1; 104/1; 85/462; 97.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o wszczęciu w dniu 04.09.2012 r. postępowania administracyjnego prowadzonego z urzędu   na wniosek firmy Projdróg, Projektowanie i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 04-407 Płock   reprezentującej Miasto i Gminę Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach długość ok. 1,6 km. na terenie działek o Nr ewid:94; 108/1; 196; 137/1; 137/2; 137/7; 137/8, 137/4, 152/1; 154/1; 137/5; 159 obręb Kuchary

Pokaż Postanowienie o  koniecznośco przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin . i obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ś rodowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm), w którym szczegółowej analizie należy poddać:

Pokaż      Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego  wszczętegona wniosek Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o.o. w Warszawie w   sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin polegająca na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na środowisko.

Pokaż Obwieszczenie   Burmistrza  Miasta   i Gminy  Drobin o wydaniu  postanowienia  w sprawie    konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin   oraz   obowiązku  opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko o w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale społecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ś rodowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm)  i postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Farmy Wiatrowej Staroźreby Sp. z o.o. w Warszawie w   sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin polegająca na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia   na środowisko.

Pokaż Postanowienie w sprawie odstąpienie od   obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na   środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach” o   długości 1,7 km

Pokaż Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach o   długości 1,7 km wszczętego na  wniosek z dnia 21.08.2012 r. (data wpływu do UMiG 24.08.2012 r.) uzupełniany   w   dniach 21.08.2012 r. , (data wpływu do Urzędu 24.08.2012 r.), uzupełniany w dniach 04.092012 r. i 18.09.2012,   Firmy Projdróg Projektowania i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 09-407 Płock reprezentującej Miasto i Gminę Drobin, na podstawie pełnomocnictwa   z dn. 19.09.2012 r.

Pokaż Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej NR 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10 o długości 1,6 km

Pokaż Zawiadomienie  o zebraniu materiału dowodowego w sprawie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10 o długości 1,6 km. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07 r. ,(data wpływu do Urzędu 24.08.2012 r.), uzupełniany w dniach 04.09.2012 r. i 18.09.2012 r firmy Projdróg Projektowania i Nadzory, inż. Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18c, 09-407 Płock   reprezentującej Miasto i Gminę Drobin, na podstawie pełnomocnictwa z dn. 19.09.2012 r.

Pokaż Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na    "Przebudowie drogi gminnej Nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej Nr 10"   o długości 1,6 km

Pokaż Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 11 odcinek od drogi powiatowej     Nr 2994 W do drogi gminnej Nr 12 w Kucharach „ o długości 1,7 km .

Pokaż Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia: Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin i postanowienia w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pokaż   Obwieszczenie Burmistzra Miasta i Gminy Drobin o   złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin

Pokaż      Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zawiadamiające iz  w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin "

1.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 20.12.2012 r wydał opinię pozytywną 

2.  Inwestor w dniu 30.01.2013 r.   w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin złozył uzupełnienie do Raportu,

 3. Ponownie wystąpiono  w dniu 30.01.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przekazaniem uzupełnienia do raportu.

Pokaż   Obwieszczenie   Burmistrza Miasta i Gminy Drobin   złożeniu przez Inwestora w dniu 14.03.2013 r.   w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko  przedsięwzięcia: pn. Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin”  i   wystąpieniu w dniu 15.03.2013 r.   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii .

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o złożeniu przez Inwestora w dniu 10.04.2013 r.  raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz  podjęciu zawieszonego postępwonia  w sprawie wydania decyzji  osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej" na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Karsy i rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o złożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko,  o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadnającego realizację przedsięwzięcia  i określającego jego warunki realizacji oraz  o ponownym prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenia  gminy Drobin" polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin"

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa.
Pokaż
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu  w dniu 09 kwietnia 2013 roku przez Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Środowiska w Warszawie postanowienia uzgadniającego realizację przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin”  i określającego wa runki  jego realizacji.

Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy DRobin o wydaniu w dniu 14.05.2013 r. postanowienia    w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia Nasza Ziemia Drobińska   z siedzibą w Nowej Wsi 22, gmina Drobin do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin” polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin '

Pokaż  Sprostowanie  informacji zawartej na skutek błędu w treści   Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa. Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie lini technologicznego przetwarzania odpadów gumowych zlokalizowanego w Łęgu Kościelnym gm. Drobin" , o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa. 

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Dobin o wezwaniu Inwestora firmę ECO-WAT do uzupełnienie raportu oddziaływania na  srodowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3 obręb Karsy , gmina Drobin   

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu  załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postepowaniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działce o nr ewid. 3 obręb Karsy "

  Pokaż     Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu  załatwienia sprawy w związku z prowadzonym postepowaniem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na "Budowie linie technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych " zlokalizowanego w m. Łeg Kościelny , gmina Drobin"

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o złożeniu przez Inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacegop na " Budowie lini technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów gumowych" zlokalizowanego w m. Łeg Kościelny, gm. Drobin,; ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie   opini ; Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa.

Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o w ydaniu w dniu 27.05.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia  o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w postanowieniu z dnia 09.04.2013, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia o:

·        Wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak: WOOŚ-II.4242.423.2012.EW o uzupełnieniu treści postanowienia z dnia 09.04.2013,   dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
·         Wydaniu w dniu 11.06.2013 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia znak: WOOŚ-II.4242.423.2012.EW o odmowie wyjaśnienia wątpliwości   co do treści postanowienia z dnia 09.04.2013, dotyczącym uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Mista i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja biopaliw i paliw alternatywnych raport_oos.pdf
  Pokaż  Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie działki o nr ewid. 3, obręb Karsy, gm. Drobin
Pokaż   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.07.2013 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Drobin polegającego na budowie maksymalnie 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zespołu do 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Drobin

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza MIasta i Gminy Drobin z dnia 06.08.2013 r. o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na terenie dz