Uchwały z XLI Sesji RM w Drobinie 

Pokaż Nr XLI/324/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1020 i 1021, położonej w Drobinie na rzecz użytkownika wieczystego;

Pokaż Nr XLI/325/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Drobinie;

Pokaż Nr XLI/326/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

Pokaz Nr XLI/327/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok  2022;

Pokaż Nr XLI/328/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2022;

Pokaż Nr XLI/329/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady  Miejskiej w Drobinie na rok 2022;

Pokaz Nr XLI/330/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa   i Gospodarki Komunalnej Rady  Miejskiej w Drobinie na rok 2022;

Pokaż Nr XLI/331/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej   w Drobinie na rok  2022;

Pokaż Nr XLI/332/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2022;

Pokaż Nr XLI/333/2021 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok;

Pokaż Nr XLI/334/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Drobin na rok 2022-2026;

Pokaż Nr XLI/335/2021 zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

Pokaż  Nr XLI/336/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior + " w Drobinie;

Pokaż Nr XLI/337/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Klubu "Senior + " w Łęgu Probostwie

Pokaż Nr XLI/338/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

Pokaż Nr XLI/339/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

Pokaż Nr XLI/340/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;

Pokaż Nr XLI/341/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034;

Pokaż Nr XLI/342/2021 Uchwała Budżetowa na 2022 rok.

 

 

Pokaż Uchwała Nr XXXVIII/309/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin

Pokaż Uchwała Nr XL/323/2021 Rady Miejskiej w  Drobinie zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok. 

Pokaż Protokół głosowania do uchwały Nr XL/323/2021

Uchwały z XXXIX Sesji RM w Drobinie

Pokaż Nr XXXIX/312/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z

 pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Pokaż Nr XXXIX/313/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

Pokaż Nr XXXIX/314/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

Pokaż Nr XXXIX/315/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

Pokaż Nr XXXIX/316/2021 w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;

Pokaż Nr XXXIX/317/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok

Pokaż Nr XXXIX/318/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110 położonej w miejscowości Setropie;

Pokaż Nr XXXIX/319/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 458/1 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Pokaż Nr XXXIX/320/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 548/24 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Pokaż Nr XXXIX/321/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1077/12 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Pokaz Nr XXXIX/322/2021 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.

 

Uchwały z XXXVIII Sesji RM w Drobinie

Pokaż Uchwała Nr XXXVIII/310/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej,

Pokaż Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Uchwały z XXXVII Sesji RM w Drobinie

Pokaż Nr XXXVII/302/ 2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034

Pokaż Nr XXXVII/303/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Pokaż Nr XXXVII/304/2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg;

Pokaż Nr XXXVII/305/2021 w sprawie pomnika przyrody Aleja Topolowa;

Pokaż Nr XXXVII/306/2021 w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek gruntu o numerach ewidencyjnych 428/5 i 757 położonych w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

Pokaż Nr XXXVII/307/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym na rzecz dotychczasowego najemcy;

Pokaż Nr XXXVII/308/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV111/265/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęciaRegulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin.

Pokaż Skany uchwał z XXXVII sesji RM

Pokaż Skany uchwał z XXXVI sesji RM

POKAŻ Skany uchwał z XXXV sesji RM

Pokaż Uchwała Nr XXXIV/289/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXXIV/288/2021 w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2021/2022.


Pokaż Uchwała Nr XXXIII/287/2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na rzecz Miasta  i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXXIII/286/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXXIII/285/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXXIII/284/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/252/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokaż Uchwała Nr XXXII/283/2021 zmieniająca Uchwałę Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXXII/282/2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXXII/281/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin  z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Pokaż Uchwała Nr XXXII/280/2021 w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2020.

Pokaż Uchwała Nr XXXII/279/2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin wotum zaufania.

Pokaż Uchwała Nr XXXI/278/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/264/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXXI/277/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXXI/276/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXX/275/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/274/2021 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2020.

Pokaż Protokół głosowania do Uchwały Nr XXIX/274/2021.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/273/2021 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/272/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXIX/271/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/270/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/269/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokrzk.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/268/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/267/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/266/2021 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli.

Pokaż Uchwała Nr XXVIII/265/2021 w sprawie  przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/264/2021 w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/263/2021 2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Nagórki Dobrskie.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/262/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Niemczewo.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/261/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Psary.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/260/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Krajkowo.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/259/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski.

Pokaż Uchwała Nr XXVII/258/2021 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2021”.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/257/2021 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/256/2021 w sprawie w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/255/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/254/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

Pokaż Uchwala Nr XXVI/253/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokaż Uchwała Nr XXV/251/2021 zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Budżetowa na 2021 rok Nr XXV/250/2021.

Pokaż Uchwała Kolegium RIO w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego o uznaniu za nieważną w części Uchwałę Nr XXV/250/2021. 

Pokaż Uchwała Nr XXV/249/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034.

Pokaż Uchwała Nr XXV/248/2021 w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kanigowski Mateusz
  • Data dodania: 2021-11-09 12:17:32
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04 09:58:28
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kanigowski Mateusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-26 10:22:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Kanigowski Mateusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-04 09:58:28
 • Liczba odsłon: 1899
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655786]

przewiń do góry