Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 145, 144/2, 47, 56, obręb Wrogocin oraz linii kablowych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 49, obręb Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

 

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Drobin - Nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania  (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161): 

 

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym  w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn.„budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 154, 162 i 164 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin – obszar wiejski”.

Pokaż Komunikat nr 11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 15.12.2022 w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo dla mieszkańców: Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Psary, Mokrzk, Mlice-Kostery, Kozłówek, Mogielnica, Siemienie, Kowalewo, Brelki.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV i SN 15kV, budowa stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 49, 50, 51, 52, 56, 57, 109/1, 110, 112/3, obręb Łęg Kościelny, gmina Drobin, województwo mazowieckie.

 

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym  w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy pn.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 145, 144/2, 47, 56, obręb Wrogocin oraz linii kablowych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 49, obręb Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Komunikat nr 9 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo, dla mieszkańców : Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Psary, Mokrzk, Mlice - Kostery, Kozłówek, Mogielnica, Siemienie, Kowalewo, Brelki

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Drobin  o mocy do 15 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą” zlokalizowanej na działkach nr 51 obręb Kłaki, oraz 24, 45, 46/1, 47 obręb Nagórki Olszyny, gmina Drobin, powiat płocki.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu, obejmującej: budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13/4, 19/1, 53/1, obręb Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu, obejmującej: budowę elektrowni słonecznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 149, 152/1, obręb Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023 - 2030:

Pokaż Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin 

Pokaż Ogłoszenie o konsultacjach projektu Strategii 

Pokaż Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji

Pokaż Obwieszczenie z dnia 25 listopada 2022r.  Dyrektora   Zarządu   Zlewni w Ciechanowie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi-rowu melioracyjnego „A” (dz.nr ew.158 obręb Świerczynek, gm. Drobin, pow. Płocki) ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych  i ścieków bytowych powstających na terenie Zakładów Mięsnych Olewnik Sp. z o.o. w Świerczynku 10A, gm. Drobin, zlokalizowanych na działkach o nr ew. 95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2, 97/1 obręb Świerczynek, gm. Drobin, pow. płocki, oczyszczonych w zakładowej oczyszczalni ścieków.

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu , obejmującej: budowę elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133, 150, 52, obręb Setropie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 

Pokaż INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ USTANOWIONYCH W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Pokaż INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ USTANOWIONYCH W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Pokaż ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryski gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa napowietrznej sieci nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 54/2, 56, 4/1, 3, 32, 34, obręb Budkowo, gmina Drobin, województwo mazowieckie.

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy p.n.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 145, 144/2, 47, 56, obręb Wrogocin oraz linii kablowych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 49, obręb Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu   decyzji stwierdzającej nabycie przez Miasto i Gminę Drobin z mocy prawa z dniem 1 stycznia 199r na podstawie art. 73 ustawy  z dnia 13 października 1998r- Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (dz. U. z1998 r Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) prawa własności gruntu zajętego pod drogę publiczną część drogi gminnej Nr 290518W Kowalewo- Łęg probostwo-Mokrzk obręb Mokrzk oznaczonego w ewidencji gruntów  jako działka nr 26 o pow. 0,60 ha.

Pokaż Obwieszczenie Dyrektora   Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia  7 listopada 2022 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek EKOREM Sp. z o.o. w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego CARBON –ŁĘG Sp. z o.o. decyzją Dyrektora Regionalnego zarządu Gospodarki wodnej w warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 23.11.2021r znak WA.RUZ.4210.327.2021.JW na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu CARBON-ŁĘG Sp. z o.o. do urządzenia wodnego

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.  budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz  z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarni ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn.  budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz  z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarni ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki.

Pokaż Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy p.n.: budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 145, 144/2, 47, 56, obręb Wrogocin oraz linii kablowych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49, obręb Wrogocin, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn. budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 października 2022 o zawiadomieniu i podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającego się z 6 zbiorników nadziemnych o poj. 6400 l każdy wraz z przyłączem gazowym do wolnostojącej suszarni zboża.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 października 2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, obejmującej: budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 67, 68, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie. 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 października 2022 w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa napowietrznej sieci nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 54/2, 56, 4/1, 3, 32, 34, obręb Budkowo, gmina Drobin, województwo mazowieckie.

                           

Pokaż Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 7 października 2022 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie do rowu melioracyjnego "A" zlokalizowanego na działce o nr ew. 158 obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, poprzez stawy hydrobotaniczne oczyszczanych w oczyszczalni zakładowej ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych i ścieków bytowych powstających na terenie Zakładów Mięsnych Olewnik  Sp. z o.o. w Świerczynku 10A, gm. Drobin, zlokalizowanych na działkach o nr ewid.  95/3, 95/5, 95/6, 96/1, 96/2 i 97/1 obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki. 

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki” - zebrany materiał dowodowy.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11.10.2022 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu, obejmującej: budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 181/1, obręb Kuchary Kryski, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 149, 152/1 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 149, 152/1, 150,  (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 149, 152/1 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 149, 152/1, 150,  (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 października 2022 roku o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa napowietrznej sieci nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 54/2, 56, 4/1, 3, 32, 34, obręb Budkowo, gmina Drobin, województwo mazowieckie.

Pokaż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Karsy NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.

Pokaż ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryski gm. Drobin.

Pokaż Ważna informacja dla mieszkańców gminy Drobin w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Karsy.

Dotyczy: Karsy, Budkowo, Niemczewo, Tupadły (przy drodze w kierunku Gralewa), Cieśle, Kuchary, Nowa Wieś, Dobrosielice II, Drobin: Kunklewo, ul. Sierpecka, Powstania Styczniowego, Targowa, Cmentarna, Rynek, Piłsudskiego, Szkolna, Zaleska, Bożnicza, Wąska, Kwiatowa, Osiedlowa, Polna, Mniszkówny, Św. St. Kostki, Kryskich, Magnoliowa, Lipowa, Klonowa.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu na wniosek Inwestora Józefa Gołębiewskiego z siedzibą Mokrzk 12a, 09-210 Drobin, reprezentowanego przez Pana Przemysława Krawczyk postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 499kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 76/10, 76/11, 76/12 i 100 w m. Mokrzk, obręb 0029 Mokrzk, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Informacja o pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku Spółki Wodnej Drobin o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Drobin  dla spółki wodnej  2022 roku, i udzieleniu dotacji w wysokości 20 tys złotych  z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 149, 152/1 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 149, 152/1, 150,  (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2022 ROKU:

Pokaż Informacja o zasadach i zakresie 

Pokaż Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Pokaż Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 września 2022 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. 

Pokaż Zaproszenie na polową mszę św. w Lasku Kozłowskim. 

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki”.

Pokaż Decyzja odmowna ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa o wydaniu w dniu 12.08.2022r.  decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o wydaniu w dniu 12.08.2022r.  decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Niemczewo, Gmina Drobin.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.  budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Niemczewo, Gmina Drobin. 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu na wniosek Inwestora Ekorem Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 89, 02-001 Warszawa postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii technologicznej do termicznego przetwarzania odpadów poprzez jej przystosowanie do zasilania gazem LPG (budowa instalacji do zasilania instalacji głównej w ekologiczne paliwo- gaz LPG) na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Łęg Kościelny 19a, 09-210 Drobin działka nr ewid. 43/2.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryski gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 lipca 2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 149, 152/1 (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 149, 152/1, 150,  (obręb 0047) w obrębie Wrogocin, gmina Drobin.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn.na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn. na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin .

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w obrębie geodezyjnym Niemczewo, Gmina Drobin.

Pokaż Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w obrębie geodezyjnym Niemczewo, Gmina Drobin.

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarnik ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki”.

Pokaż PROTOKÓŁ z posiedzenia komisji przetargowej na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego - ogłoszenie wyników.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Świerczynek, Gmina Drobin.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn. budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Świerczynek, Gmina Drobin .

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kuchary Kryski, gmina Drobin wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kuchary Kryski, gmina Drobin wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą .

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin.

Pokaż Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego.

 • Pokaż  Załącznik do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego - Zdjęcia samochodu pożarniczego Mercedes. 

Pokaż Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pisemnego ofertowego z dnia 27.05.2022r. dotyczy przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Mercedes/Daimler Benz.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24 (obręb 0038)   w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 133, 150, 52 (obręb 0038) .

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 133, 150, 52 (obręb 0038).

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku w zakresie podatków i opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. 

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2021 roku udzielono pomocy publicznej.

Pokaż Obwieszczenie - Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Świerczynek, Gmina Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryski gm. Drobin.

Pokaż Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego. 

 • Pokaż  Załącznik do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego - Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Mercedes/ Daimler Benz i powołania Komisji  Przetargowej.
 • Pokaż  Załącznik do ogłoszenia o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego - Zdjęcia samochodu pożarniczego Mercedes. 

Pokaż Ogłoszenie o zmianie przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza.

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kuchary Kryski, gmina Drobin wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą.

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24 (obręb 0038)   w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 133, 150, 52 (obręb 0038).

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa w sprawie wydania decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w sprawie wydania decyzji odmownej dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”.

Pokaż Decyzja odmowna ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 145, 144/2, 47, 56 (obręb 0047)  w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 142, 117, 100/2, 100/1, 39, 40, 61, 49 (obręb 0047) w obrębie ew. Wrogocin, Gmina Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 4 maja 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67) w m. Chudzyno, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 52, 53/1, obręb Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27.04.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z podziemnymi zbiornikami o pojemności V=6 400 L wraz z parownikiem wodnym i przyłączem do mobilnej suszarni ziarna zlokalizowanego w miejscowości Drobin dz. nr 127 obręb Drobin, gm. Drobin pow. płocki.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu :

 • Pokaż Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku - Powiat Płocki.
 • Pokaż Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu płockiego w 2022 roku.
 • Pokaż Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w 2022 roku. 
 • Pokaż Polubowne metody rozwiązywania sporów.

 

Pokaż Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 kwietnia 2022 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin  finansowanych z budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2022 

Pokaż Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o możliwości udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Miasta i Gminy Drobin z budżetu Miasta i Gminy Drobin pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości nie więcej niż 20.000,00 złotych.

Pokaż Okresowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi Nr 27/2022 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez stację Uzdatniania Wody we Wrogocinie  w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.- Wrogocin

Pokaż Okresowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi Nr 28/2022 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez stację Uzdatniania Wody w Maliszewku w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - Maliszewko 

Pokaż Okresowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi Nr 29/2022 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez stację Uzdatniania Wody w Karsach w okresie od 01.01.2021-31.12.2021r. - Karsy 

Pokaż Okresowa ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi Nr 30/2022 dotycząca wody w sieci wodociągowej produkowanej przez stację Uzdatniania Wody w Łęg Probostwo w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. - Łęg Probostwo 

Pokaż Zawiadomienie- Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działek o nr ew. 133, 150, 52 (obręb 0038).

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nagórki Dobrskie o mocy do 1 MW, przewidzianej do realizacji na części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 134, obręb Nagórki Dobrskie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67) w m. Chudzyno, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 52, 53/1, obręb Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 

 • Pokaż Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 

        Pokaż Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski.

        Pokaż Uzasadnienie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cieśle oraz fragmentów obrębów Budkowo, Karsy i Kuchary Kryski.

        Pokaż Rysunek Planu - arkusz 1. 

        Pokaż Rysunek Planu - arkusz 2.

 • Prognoza oddziaływania na środowisko:

        Pokaż Prognoza oddziaływania na środowisko. 

        Pokaż Oświadczenie.

        Pokaż Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 11 kwietnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych oraz wymiana stanowiska słupowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 233/1, obręb Chudzynek, 24/2, 24/3, 70, obręb Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie,

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Niemczewo, Gmina Drobin.

Pokaż  Zawiadomienie - Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Kuchary Kryskich, gmina Drobin wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

Pokaż Zawiadomienie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10. 

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną  w obrębie geodezyjnym Świerczynek, Gmina Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133, 150, 52 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin.

Pokaż Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133. 150, 52 (obręb0038) w obrębie ew. Setropie, gmina Drobin”.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 21 marca 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV dla rozwiązania kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV Płock-Raciąż (przęsło 66-67) w m. Chudzyno, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 52, 53/1, obręb Chudzyno, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie  dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie  dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych oraz wymiana stanowiska słupowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 233/1, obręb Chudzynek, 24/2, 24/3, 70, obręb Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji odmownej  ustalenia środowiskowych uwarunkowań  dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, na dz.  nr ew. 80 ”.

Pokaż Decyzja odmowna  ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, na dz.  nr ew. 80 ”.

Pokaż Zaproszenie dla  zainteresowanych  organizacji pozarządowych, organizacji społecznych oraz  innych  uprawnionych  podmiotów, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Drobin, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2022 r.”

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22.02.2022r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133, 150, 52 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, gm. Drobin.

Pokaż Obchody tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działkach  o numerach ewidencyjnych 69, 71/3, 75/1 obręb ewidencyjny Kłaki (nr 0017), gm. Drobin”.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działkach  o numerach ewidencyjnych 69, 71/3, 75/1 obręb ewidencyjny Kłaki (nr 0017), gm. Drobin”.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 17 lutego 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych oraz wymiana stanowiska słupowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2, 233/1, obręb Chudzynek, 24/2, 24/3, 70, obręb Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.02.2022 w sprawie wydania decyzji odmownej dla przedsięwzięcia budowy fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin.

Pokaż Decyzja odmowna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr. ewidencyjnym 102/2 w miejscowości Kuchary Kryskich, gmina Drobin, o zmianie terminu załatwienia sprawy do 31 marca 2022 roku. 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: adaptacja istniejącego budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojowicę w zabudowie zagrodowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13 i 16/2, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19.01.2022r.   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.

„uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1,  dz. o nr ewid. 461/2”

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1,  dz. o nr ewid. 461/2.

Pokaż Obwieszczenie

Pokaż Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: PGR Krajkowo, Psary, Niemczewo, PGR Nagórki Dobrskie, Mokrzk i dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19.01.2022r.   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.

„uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1,  dz. o nr ewid. 461/2”

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1,  dz. o nr ewid. 461/2.

Pokaż Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133, 150, 52 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin - zebrany materiał dowodowy.

Pokaż Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 69, 71/3, 75/1 obręb ewidencyjny Kłaki (nr 0017), gm. Drobin  zebrany materiał dowodowy.

Pokaż OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: PGR Krajkowo, Psary, Niemczewo, PGR Nagórki Dobrskie, Mokrzk i dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kanigowski Mateusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-13 17:58:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-04 08:14:23
 • Liczba odsłon: 3158
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659861]

przewiń do góry