181.Pokaż Uchwała Nr 226/XXXII/06 z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie: określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Spółka z.o.o. w 2006 roku.

182.Pokaż Uchwała Nr 227/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2006-2009.

183.Pokaż Uchwała Nr 228/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łęg Probostwo.

184.Pokaż Uchwała Nr 229/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zmian w Strategii Miasta i Gminy Drobin do roku 2020.

185.Pokaż Uchwała Nr 230/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Załącznik

186.Pokaż Uchwała Nr 231/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.

187.Pokaż Uchwała Nr 232/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

188.Pokaż Uchwała Nr 233/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

189.Pokaż Uchwała Nr 234/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN", "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi", "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo-Maliszewko", "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica-Kowalewo".

190.Pokaż Uchwała Nr 235/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku z dopłatami do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

191.Pokaż Uchwała Nr 236/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku z linii kredytowej CEB(Banku Rozwoju Rady Europy).

192.Pokaż Uchwała Nr 237/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku z dopłatami do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej", "Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Płońska", Budowa kanalizacji sanitarnej - teren miasta Drobina".

193.Pokaż Uchwała Nr 238/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 214/XXXI/2005 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2006r.

194.Pokaż Uchwała Nr 239/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego oraz podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie budynku z 4 lokalami socjalnymi położonymi w Drobinie przy ul. Zaleskiej oraz do dokonania kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

195.Pokaż Uchwała Nr 240/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

196.Pokaż Uchwała Nr 241/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.

197.Pokaż Uchwała Nr 242/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie: przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

198.Pokaż Uchwała Mr 243/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2005r.

199.Pokaż Uchwała Nr 244/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006r.

200.Pokaż Uchwała Nr 245/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2006-2009.

201.Pokaż Uchwała Nr 246/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Miejscowości Łęg Probostwo.

202.Pokaż Uchwała Nr 247/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zwolnienia osób zamierzających podjąć po raz pierwszy działalność gospodarczą z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

203.Pokaż Uchwała Nr 248/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 237/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku z dopłatami do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań inwestycyjnych: "Budowa kanalizacji sanitarnej", " Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Płońska", "Budowa kanalizacji sanitarnej - teren miasta Drobina".

204.Pokaż Uchwała Nr 249/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 223/XXXI/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działania z Zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

205.Pokaż Uchwała Nr 250/XXXIV/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie: ustanowienia godności "Honoroewgo Obywatelstwa Miasta Drobina" i medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin"

207.Pokaż Uchwała Nr 252/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drobin.

208.Pokaż Uchwała Nr 253/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006 - 2010.

209.Pokaż Uchwała Nr 254/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

210.Pokaż Uchwała Nr 255/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z usług przedszkoli na terenie gminy Drobin.

211.Pokaż Uchwała Nr 256/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Drobin do LGD pn. "Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej" jako członka wspierającego.

212.Pokaż Uchwała Nr 257/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.

213.Pokaż Uchwała Nr 258/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trubu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności przypadających Gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów  ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

214.Pokaż Uchwała Nr 259/XXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12/II/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

215.Pokaż Uchwała Nr 260/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: uchwaleniu Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.

216.Pokaż Uchwała Nr 261/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

217.Pokaż Uchwała Nr 262/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2006 - 2009.

218.Pokaż Uchwała Nr 263/XXXVI/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin 2006 r.

219.Pokaż Uchwała Nr 264/XXXVII/06 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 234/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN" , "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi" , "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko" , "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo".

220.Pokaż Uchwała Nr 265/XXXVII/06 z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

221.Pokaż Uchwała Nr 266/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 168/XXV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2005 roku określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych a także określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42, ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

222.Pokaż Uchwała Nr 267/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację nieruchomości.

223.Pokaż Uchwała Nr 268/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

224.Pokaż Uchwała Nr 269/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r.) na finansowanie planowanego deficytu Urzędu Miasta i Gminy.

225.Pokaż Uchwała Nr 270/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 235/XXXIII/2006 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku z dopłatami do oprocentowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

226.Pokaż Uchwała Nr 271/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 234/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN" , "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi" , "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko" , "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo" zmienionej uchwałą Nr 264/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN" , Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi" , "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko" , "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo".

227.Pokaż Uchwała Nr 272/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za pierwsze półrocze.

228.Pokaż Uchwała Nr 273/XXXVIII/06 z dnia 05 października 2006r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

229.Pokaż Uchwała Nr 274/XXXI/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie: przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

230.Pokaż Uchwała Nr 275/XXXIX/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

231.Pokaż Uchwała Nr 276/XL/06 z dnia 27 października 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

232.Pokaż Uchwała Nr 277/XL/06 z dnia 27 października 2006r. w sprawie: przekazania środków finansowych na kapitał zapasowy jednoosobowej Spółki Skarbu Gminy - ZGKiM Sp. z.o.o w Drobinie.

233.Pokaż Uchwała Nr 278/XL/06 z dnia 27 października 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 234/XXXIII/06 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN", "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi", "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko", "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo" zmienionej uchwałą Nr 264/XXXVII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr 234/XXXIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16.03.2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długopterminowych z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - na realizację inwestycji w zakresie budowy, modernizacji i remontu dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenach wiejskich pn: "Budowa ulic w Drobinie: Krótka, Nowa, Kopernika, Przyszłość, Ogrodowa, Płocka, Tylna, KEN", "Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi", "Przebudowa drogi gminnej Cieszewo - Maliszewko", "Przebudowa drogi gminnej Mogielnica - Kowalewo", zmiany uchwały Nr 271/XXXVIII/06 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05.10.2006r.

Pokaż Uchwała Nr 1/I/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie:przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 2/I/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 3/I/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 4/I/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 5/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 6/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 7/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 8/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 9/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 10/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego ZAkładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o. w Drobinie oraz określenia zasad jego wniesienia i objęcia.

Pokaż Uchwała Nr 11/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 12/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 13/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 14/III/06 z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie: ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 15/IV/06 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2006 rok.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:09:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 14:09:00
  • Liczba odsłon: 1611
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659922]

przewiń do góry