Pokaż  Zrządzenie Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni świadczenia pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin 
w 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ofertowego dla niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 425/13 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 07 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Miasta i Gminę Drobin na rok szkolny 2013/2014
Pokaż Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 425/13 położoną w Drobinie ul. Spółdzielczej 3
Pokaż Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 6/2014  z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu plastycznego ,, Bajkowe rady jak segregować odpady'' oraz regulaminu gminnego konkursu ekologicznego
,, Przyjaźni środowisku''
Pokaż Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zrządzenie Nr 8/2014 z dnia 04 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014
Pokaż Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ofertowego dla niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 425/13 położonej w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy  Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014
Pokaż Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 425/13 położoną w Drobinie ul. Spółdzielczej 3
Pokaż Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 27 lutego 2014 r.w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.  i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
Pokaż Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o  przyjęcie do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 04 marca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 05 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Pokaż Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej  do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Pokaż Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr  272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 21/2014  z dnia 28 marca 2014 r.  w sprawie przekazania sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013
Pokaż Zarządzanie Nr 22/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2013/2014
Pokaż Zarządzenie nr 23/2014 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w woku 2014
Pokaż Zarządzenie Nr 24/2014  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego ofertowego dla niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 425/13 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia gminnego konkursu literackiego  ,, Rodzinie - sercem dedykuję "
Pokaż Zarządzenie Nr 26/2014  z dnia 04 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów  informatycznej obsługi.
Pokaż Zrządzenie Nr 27/2014 z dnia 07 kwietnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 Stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 28/2014 zmieniające Uchwałę Budżetową na  rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie  Nr 29/2014 z dnia 28  kwietnia 2014 r.  w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2013/2014
Pokaż Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 28 kwietnia  2014 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym  konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego
Pokaż Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Pokaż Zrządzenie Nr 32/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 34/2014  z dnia 21 maja 2014 r.w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej gminny konkurs literacki ,, Rodzinie -sercem dedykuję,,
Pokaż Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. i udzielenia podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert.
Pokaż Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i  punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015.
Pokaż Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu
,,Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa"
Pokaż Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 41/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny
Pokaż Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny
Pokaż Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 101 położoną w Setropiu
Pokaż Zarządzenie nr 44/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym  ofertowym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 102 położoną w Setropiu
Pokaż Zrządzenie Nr 45/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014 - 2015
Pokaż Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 04 sierpnia2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Pokaż Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 05 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta i gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. ,,Wyprawka szkolna"
Pokaż Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko  urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ofertowego  dla nieruchomości o numerze  ewidencyjnym 101 i 102 położonych w Setropiu
Pokaż Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym : stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
Pokaż Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany do regulaminu zakładowej działalności socjalnej
Pokaż Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014r.
Pokaż Zarządzenie Nr 59 /2014 z dnia 10 września 2014 r.  w sprawie umorzenia zadłużenia czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny
Pokaż Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 11 września 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr nr 61/2014 z dnia 11 września 2014 w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasta i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2014
Pokaż Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 23 września 2014 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 102 położoną w Setropiu
Pokaż Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 23 września 2014 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 101 położoną w Setropiu
Pokaż Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 23 września 2014 r.  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Pokaż Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2014 Nr 272/XXXVI/ Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 06 października 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2014 Nr 272/XXXVI/ Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 68/2014  z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika obsługi informatycznej wyborów, koordynatora gminnego i operatów informatycznej obsługi.
Pokaż Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu  uczestnictwa w projekcie pn. ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin'' oraz powołania komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu.
Pokaż Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ofertowego dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym nr 102 i 102 położonych w Setropiu.
Pokaż Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 29 października 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 31 października 2014 r w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie Nr 73/2014  z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonania obowiązków służbowych.
Pokaż Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pokaż Zarządzenie Nr 75/2014   z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie umorzenia zadłużenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie  gruntów  za lata 2012-2014
Pokaż Zarządzenie Nr 76/2014  z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2014 nr 272/ XXXVI/2014  Rady Miejskiej w  Drobinie  z dnia 28 stycznia 2014 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2014 r.  Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku .
Pokaż Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 487/3 położoną w Drobinie ul. Płocka
Pokaż Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 12 grudnia 2014  w sprawie zmiany regulaminu zakładowej działalności socjalnej
Pokaż Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 31 grudnia 2014 zmieniające uchwałę  Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
Pokaż Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonania obowiązków służbowych.
Pokaż Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Na roku 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcinkowska Justyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-22 15:25:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcinkowska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 12:19:39
  • Liczba odsłon: 2533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659862]

przewiń do góry