Referat Oświaty

Kierownik referatu:
Mariola Wróblewska
tel. 0-24 260-14-41 wew. 120
 

 

Do zadań Referatu Oświaty należy:

1.     sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin,

2.     prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów sieci szkół i przedszkoli,

3.     kierowanie całokształtem działalności placówek oświatowych, zapewnienie im lokali, wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów   nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,

4.     kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy oraz        prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

5.     prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

6.     prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego,

7.     przygotowywanie dokumentacji związanej z procedurą konkursową na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,

8.     prowadzenie spraw związanych z   powierzeniem lub odwołaniem ze stanowiska kierowniczego oraz przygotowanie decyzji o odwołaniu dyrektora ze stanowiska przed upływem kadencji,

9.     prowadzenie rejestru niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz wydawanie zaświadczeń,

10. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz połączeniem ich w zespół i rozwiązywaniem zespołów,

11. koordynowanie rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół i do przedszkoli,

12. prowadzenie systemu informacji oświatowej,

13. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek,

14. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

15. prowadzenie spraw związanych z refundacją pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy de mini mis;

16. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów publicznych szkół i placówek;

17. opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego w trybie art. 18 ust. 4 KN do pracy w innej szkole lub placówce;

18. wydawanie decyzji o uzupełnianiu etatu przez nauczyciela;

19. opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażenia zgody na obniżanie nauczycielom obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub zwolnienia z obowiązku jego realizacji;

20. opracowywanie i przygotowywanie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli;

21. koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów;

22. organizowanie szkoleń, narad i spotkań z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i uczniami;

23. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym i planów strategicznych dotyczących lokalnej polityki oświatowej;

24. wnioskowanie i prowadzenie spraw dotyczących nagród i odznaczeń;

25. organizowanie dowozu uczniów do szkół i przedszkoli;

26. organizowanie dowozu uczniom niepełnosprawnym;

27. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;

28. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin za wyniki w nauce,

29. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki,

30. realizowanie rządowych programów pomocowych dla uczniów,

31. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem zapomóg losowych nauczycielom w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

32. prowadzenie spraw związanych z Międzyzakładową Kasą Zapomogowo-Pożyczkową,

33. ob sługa finansowa placówek oświatowych realizowana jest poprzez:

1)     opracowywanie projektu budżetu i planu zadań rzeczowych szkół, przedszkoli
i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę,

2)     nadzorowanie realizacji budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania,

3)     opracowywanie opinii i wniosków dotyczących skutków finansowych przedsięwzięć organizacyjno-programowych,

4)     pełna obsługa finansowa placówek oświatowych w zakresie płac, wydatków rzeczowych, remontów, świadczeń socjalnych,

5)     prowadzenie analizy wydatków i kontrola pod względem celowości, gospodarności, oszczędności,

6)     przedstawianie Burmistrzowi zbiorczych zestawień potrzeb finansowych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń, zaopatrzenia materiałowego, remontów.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu    „ OS

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-01 10:45:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Ciarkowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 10:57:23
  • Liczba odsłon: 9613
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655809]

przewiń do góry