Pokaż Uchwała Nr 261/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie umorzenia opłaty planistycznej za sprzedaż działki 127 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek.
Pokaż Uchwała Nr 263/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2014 r."
Pokaż Uchwała Nr 264/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnej Grupy Działania z województwa mazowieckiego.
Pokaż Uchwała Nr 265/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pokaż Uchwała Nr 266/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku alko świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 .
Pokaż Uchwała Nr 267/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pokaż Uchwała Nr 268/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
Pokaż Uchwała Nr 269/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego "Mazowsze" w Drobinie na realizację operacji pn. "Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łęgu Probostwie".
Pokaż Uchwała Nr 270/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.
Pokaż Uchwała Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Drobin na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 273/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2014".
Pokaż Uchwała Nr 274/XXXVII/2014 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drobin do współpracy w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" i zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Drobin a Związkiem Gmin Regionu Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.
Pokaż Uchwała Nr 275/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany parametrów pomnika przyrody Alei Topolowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2994W Drobin-Koziebrody-Pijawnia.
Pokaż Uchwała Nr 276/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".
Pokaż Uchwała Nr 277/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Pokaż Uchwała Nr 278/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr 279/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 280/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej.
Pokaż Uchwałą Nr 281/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 101 położonej w Setropiu.
Pokaż Uchwała Nr 282/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki 102 położonej w Setropiu.
Pokaż Uchwałą Nr 283/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w z akresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Pokaż Uchwała Nr 284/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Panią Bożenę Woźniak Dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 285/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr 286/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w  z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Uchwałą Nr 287/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Pokaż Uchwała Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołąch podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 290/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 291/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mieszkalnej położonej w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej 1.
Pokaż Uchwała Nr 292/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 274/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Drobin do współpracy w ramach projektu pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu".
Pokaż Uchwała Nr 293/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r.  zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr 294/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 295/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 296/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 297/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26  czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzenia kontroli w zakresie zbadania procesu przetargowego modernizacji ciepłociągu.
Pokaż Uchwała Nr 298/XL/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie działki 428/4 w trybie bezprzetargowym położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 299/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr 300/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 301/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku.
Pokaż Uchwała Nr 302/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 303/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 304/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 305/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 306/XLII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku.
Pokaż Uchwała Nr 307/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2014".
Pokaż Uchwałą Nr 308/XLIII/2014 Rady Miejsk iej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Pana Sławomira Wiśniewskiego Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 309/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania i zaniechania Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
POkaż Uchwałą Nr 310/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Wrogocin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2015 r. - Uchwała unieważniona - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 grudnia 2014 r.
Pokaż Uchwała Nr 311/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Płocku.
Pokaż Uchwała Nr 312/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 313/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przyznawania dodatków specjalnych pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 314/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 r.".
Pokaż Uchwała Nr 315/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 316/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek.
Pokaż Uchwała Nr 317/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobin z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin n a lata 2014-2025.
Pokaż Uchwała Nr 318/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-03 10:26:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-12 14:43:14
  • Liczba odsłon: 2421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655849]

przewiń do góry