Pokaż  Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 

Pokaż  Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego jednostki Urząd Miasta i Gminy Drobin na 2018 roku. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie analizy wydatków w 2017 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do wykonania Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadań własnych Miasta i Gminy Drobin w ramach funduszu sołeckiego pn. Remont garażu strażackiego przy budynku OSP we Wrogocinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia na 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Drobinie do wykonania zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu infrastruktury budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2018.
Pokaż  Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokali mieszalnych numer 2 i numer 3 wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdujących się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu.  
Pokaż  Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok.
Pokaż  Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chudzynie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 297, obręb geodezyjny 0006 Chudzyno.
Pokaż  Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.
Pokaż  Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Pokaż  Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 426/5, obręb 0014 Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie na rok szkolny 2017/2018.
Pokaż  Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok
Pokaż  Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2017/2018
Pokaż  Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych numer 2 i numer 3 wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdujących się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E.00019766/7 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Spółdzielni Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych  w Drobinie organizacji zadania związane z organizacji staży zawodowych w projekcie
Pokaż  Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łęgu Probostwie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o nr ewid. 211/1.
Pokaż  Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu organizacyjnego Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie na 2018 rok.
Pokaż  Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2017/2018.
Pokaż  Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu" Twórczy recykling, czyli drugie życie odpadów na działce i w ogrodzie".
Pokaż Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przekazywania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017.
Pokaż Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2018r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2018 NR XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie  odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Drobinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 914, obręb 0014 Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym,  znajdującym się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na  działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00019766/7 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu
Pokaż Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 2018 r w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łęgu Probostwie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 211/1, obręb geodezyjny 0024 Łęg Probostwo, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00029818/0 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu
Pokaż Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. "Remont budynku posterunku policji w Drobinie"
Pokaż Zarządzenie nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 kwitnia 2018r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018
Pokaż Zarządzenie nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2018 roku zadania z zakresu rozwoju sporty w Mieście i Gminie Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 maja 2018r. zmieniące Uchwałę Budżetową na rok 2018 NR XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż Zarządzenie nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym,  znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sierpcu Księga Wieczysta Nr PL1E/00034370/5 (odłączona z Księgi Wieczystej Nr PL1E/00019766/7)
Pokaż Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez kluby sportowe w ramach konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 45/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie na rok szkolny 2017/2018
Pokaż Zarządzenie nr 48/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2018 rok zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadnia pn.: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OPS w Łęgu Probostwie".
Pokaż Zarządzenie nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórsk"
Pokaż Zarządzenie nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Szefa Obrony Cywilnej z dnia 28 maja  2018 roku w sprawie organizacji miejsko-gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 maja 2018 roku. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2018/2019 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miast i Gminę Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drogi gminnej ulicy Rynek"
Pokaż Zarządzenie nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do krzyżowania z drogą powiatową nr 2913W.
Pokaż Zarządzenie nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mogielnica"

Pokaż Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06.06.2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku"

Pokaż Zarządzenie nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1 ha gruntów przeznaczonych pod uprawy rolnicze
Pokaż Zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 NR XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Pokaż Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie określenia w roku szkolnym 2017/2018 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2017/2018 wniosków przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 

Pokaż Zarządzenie nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia19 czerwca 2018r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

 

Pokaż Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2018 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Drobin oraz wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Drobin

 

Pokaż Zarządzenie nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 NR XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 Grudnia 2017 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Karty Audytu Wewnętrznego" w Urzędzie Miasta i gminy w Drobinie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.
Pokaż Zarządzenie nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińśkiej-Sygietyńskiej w Cieszewie.
Pokaż Zarządzenie nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert. na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego. 
Pokaż Zarządzenie nr 72/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lipca 2018 roku. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczunku dzieci i młodzieży w 2018 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert 
Pokaż Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awan na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia  27 lipca 2018 w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin pod nazwą: "Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I".
Pokaż Zarządzenie 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII /359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Pokaż  Zarządzenie nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Kuchary.
Pokaż  Zarządzenie nr 84/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.
Pokaż  Zarządzenie nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Miasta i Gminy Drobin pod nazwą: " Remont i wyposażenie miejsc publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne - remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Brzechowo".
Pokaż  Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018.
Pokaż  Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie.
Pokaż  Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Cieszewie.
Pokaż   Zarządzenie nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2018 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu informatycznego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Drobinie, Rady Powiatu w Płocku, Sejmiku Województwa Mazowieckiego raz w wyborach Burmistrza Miastai gminy Drobin zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
Pokaż   Zarządzenie nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII /359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż   Zarządzenie nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2018/19 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż   Zarządzenie nr 96/2018  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w miejscowości Rogotwórsk, obręb geodezyjny 0037 Rogotwórsk, o powierzchni ogólnej 4,0271 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00021063/6 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu.
Pokaż    Zarządzenie nr 97/2018  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19.09.2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92 , Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką , Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecka, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej na działkach 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2 położonych w m. Drobin.
Pokaż   Zarządzenie nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku na rok szkolny 2018/19. 
Pokaż   Zarządzenie nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji do spraw przejęcia nieruchomości stanowiącej część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 996, położonej w Drobinie, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, po wygaśnięciu umowy dzierżawy Nr RRG.6845.7.2012  z dnia 05 lipca 2012 r.
Pokaż   Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021.
Pokaż  Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku i uczestnictwa w projekcie pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Pokaż   Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie na rok szkolny 20018/2019
Pokaż Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia Planu organizacyjnego Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie na 2019rok.
Pokaż Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 listopada 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034.
Pokaż Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 listopada 2018r.w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia dniem wolnym.
Pokaż Zarządzenie nr 115/2018 Burmistrza Mista i Gminy Drobin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie przycięca regulaminu uczęstnictwa w projekcie pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Internet socjalny dla mieszkańczów gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegograniczonego na realizację zadania pn. Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w roku 2019/20120
Pokaż Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 grudnia 2018r w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandytów na dwa wolne stanowiska urzędnicze.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciarkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-22 11:55:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukaszewska Renata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-27 13:07:38
  • Liczba odsłon: 2255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659907]

przewiń do góry