Pokaż  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Nr 1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA Classic Octavia II 1.9 TDI w trybie nieograniczonego przetargu ofertowego.
Pokaż Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego  ofertowego dla zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym  487/3 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 3/ 2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku  w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu plastycznego ,, Bajkowe rady jak segregować odpady'' oraz regulaminu gminnego konkursu ekologicznego ,, Przyjaźni środowisku''.
Pokaż Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.03.2015 do 30.06.2015
Pokaż Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenie  wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i Rad Osiedli na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie  Nr 7/2015 z dnia 02 lutego 2015  roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 8/2014  z dnia 09.02.2015 r. w ustalenie zasad  zwrotu kosztów dowozu dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania  do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki  w przypadku gdy dowóz i opiekę zapewniają rodzice.
Pokaż Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie 1ha gruntów przeznaczonych pod uprawy rolnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zdań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do  arkusza organizacji pracy szkoły prowadzonej przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Pokaż  Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. i udzielania dotacji podmiotom, których  oferty zostały wybrane  w otwartym konkursie ofert.
Pokaż Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 02 marca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 30 stycznia 2015 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 03 marca 2015 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy  z zakresu wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia  zawodowego nauczycieli w roku 2015
Pokaż Zrządzenie Nr 17/2015 w sprawie zapewnienia bezpłatnego  umieszczania urzędowych  obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów  wyborczych oraz  podania  wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 18/2015  w sprawie procedury określenia wysokości kosztów wychowania  przedszkolnego przedszkolaka niebędącego mieszkańcem gminy Drobin na rzecz gminy Drobin prowadzącej przedszkole, oddziała przedszkolny w szkole podstawowej oraz inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza ten przedszkolak.
Pokaż Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania formularzy  do wydawania dowodów osobistych nie zostały wykorzystane do dnia 28 lutego 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie instrukcji  gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego stosowanymi w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania  komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego dot. blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 30 marca 2015 r.  w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej w 2015 r.  i udzielania dotacji podmiotom, których  ofert zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
Pokaż Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
Pokaż Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 30marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia  aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły  prowadzonej przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i gminy Drobin  na lata 2015 - 2025
Pokaż Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 30 stycznia 2015 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 27 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wywoławczego  czynszu dzierżawnego w pierwszym  przetargu ograniczonym ofertowym na wydzierżawienie  nieruchomości zabudowanej  stanowiącej działkę 877 położoną w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 29/2015  z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej
Pokaż Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły prowadzonej przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2014/2015
Pokaż Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r.  w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego  w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko  Członka Zarządu Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Zrządzenie Nr 34/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
Pokaż Zarządzenie  Nr 36/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.  w sprawie powołania operatorów  systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 28 Kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na  rok 2015  Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 40/2015 zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedur stosowania ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych poprzez umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty.
Pokaż Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym  ofertowym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 78/3 położoną w Rogotwórsku
Pokaż Zarządzenie Nr 43/2015  z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 18 maja 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.  w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu ,, Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa''
Pokaż Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.  w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym ofertowym  na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 487/3 położoną w Drobinie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b
Pokaż Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wywoławczego czynszu dzierżawnego w pierwszym przetargu ograniczonym pisemny  ofertowym na wydzierżawienie nieruchomości  zabudowanej stanowiącej działkę 877 położoną w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego dot. blankietów odpisów  aktów stanu cywilnego
Pokaż Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze  na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015
Pokaż Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku  dzieci i młodzieży.
Pokaż Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 27/2015 Burmistrza  Miasta i Gminy Drobin z dnia 31.03.2015 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Mieście i Gminie Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 54/2015 z  dnia 30  czerwca 2015 r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 30 stycznia 2015 r. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania i odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 06 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyłonienia  kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 08.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej  na zakup podręczników  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r, ,, ,,Wyprawka szkolna"
Pokaż Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego  oraz plakatów i haseł z kampanią referendalną.
Pokaż Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 21 lipca 2015 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ofertowego  nieograniczonego  na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu działki o numerze ewidencyjnym 426/20 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 63/2015z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego pisemnego  przetargu  ofertowego  nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości  o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w Rogotwórsku.
Pokaż Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 29 lipca 2015 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ofertowego ograniczonego do mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na dzierżawę gruntu zabudowanego stanowiącego działkę 877 położoną w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym  ofertowym na sprzedaż prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej  stanowiącej działkę 487/3 położoną w Drobinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 2b. 
Pokaż Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie od 01.09.2015 do 31.12.2015
Pokaż Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób spośród pracowników samorządowych do składów obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i gminy drobin z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Drobin dotyczących Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drobin. 
Pokażc  Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum w Drobinie.        
Pokaż  Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28.08.2015 w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. i udzielania dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
Pokaż  Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.
Pokaż  Zarządzenie nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 NR IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników  w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 września 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 września 2015 r.w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy szkoły oraz aneksów na 1 do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2015/2016.
Pokaż  Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego dot. blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
Pokaż  Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł związanych z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pokaż  Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze.
Pokaż Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2015/2016
Pokaż Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 5 października 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
Pokaż Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej Nr 6 z siedzibą w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 października 2015 roku zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015  Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 października 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2015 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu.
Pokaż Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnegp Przedszkola w Łęgu Probostwie.
Pokaż Zarządzenie nr 102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09.11.2015 w sprawie umożliwienia dłużnikom odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pokaż Zarządzenie nr 104/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 107/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Dobrosielice II
Pokaż Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Pokaż Zarządzenie nr 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Pokaż  Zarządzenie nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015r.
Pokaż Zarządzenie nr 112 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont
Pokaż Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych.
Pokaż Zarządzenie nr 114/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji i brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego dot. blankietów odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
Pokaż Zarządzenie nr 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie skrócenia kadencji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kryskiego w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Zarządzenie nr 119/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ścisłego zarachowania oraz materiałów będących na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 121/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie nr 122/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji użyczonego sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu stanowiska w systemie obsługi obywatela w Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-06 12:23:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciarkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 11:01:20
  • Liczba odsłon: 3046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655684]

przewiń do góry