Referat  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


Kierownik referatu:

Monika OstrowskaDo zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1.    prowadzenie sekretariatu Burmistrza,
2.    przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji  oraz przesyłek,
3.    prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów Urzędu,
4.    udzielanie interesantom informacji oraz kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
5.    prowadzenie ewidencji zarządzeń wydawanych przez Burmistrza i czuwanie nad ich realizacją,
6.    publikowanie na tablicy  Urzędu informacji i ogłoszeń,
7.    prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych przez referat,
8.    prowadzenie rejestru umów, umów zleceń i umów o dzieło podpisywanych przez Burmistrza,
9.    prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazanie na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do wyjaśnienia wg właściwości,
10.    czuwanie nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków oraz opracowywanie zbiorczych analiz i sprawozdań,
11.    przygotowywanie projektów dokumentów, prowadzenie ewidencji pracowników oraz przechowywanie pracowniczych akt osobowych, jak też prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Burmistrza polityki kadrowej, w szczególności związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
12.    prowadzenie spraw dot. szkoleń, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji,
13.    prowadzenie akt pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
14.    współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prac publicznych i interwencyjnych, staży i prac społecznie użytecznych,
15.    kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników,
16.    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
17.    prowadzenie statystyki w sprawach osobowych,
18.    rejestr pieczęci i tablic urzędowych,
19.    prowadzenie ewidencji wydawanych środków higieniczno-sanitarnych, materiałów biurowych oraz zamawianie dla potrzeb Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
20.    prowadzenie dokumentacji dotyczącej regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
21.    prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby przygotowawczej i przeprowadzenia egzaminu końcowego,
22.    utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
23.    prowadzenie remontów, napraw i konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
24.    obsługa Internetu, skrzynki podawczej urzędu oraz faksu,
25.    prowadzenie dokumentacji dotyczącej okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
26.    prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.
27.    prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady i Komisji Rady,
28.    prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego,
29.    prowadzenie dokumentacji z działalności Rady i Komisji,
30.    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Miejskiej oraz jej protokołowania,
31.    przekazywanie do realizacji interpelacji radnych i zapytań sołtysów oraz czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi,
32.    prowadzenie dokumentacji z działalności sołtysów i rad sołeckich
33.    sporządzanie list wypłat diet radnym i sołtysom,
34.    wykonywanie czynności związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych, ławników,  a także referendów,
35.    kompletowanie  zbiorów przepisów wydawanych przez Radę Miejską  oraz ich udostępnianie,
36.    realizacja zadań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców Gminy
37.    realizacja zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej oraz koordynacji jej w jednostkach organizacyjnych gminy,
38.   prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie i gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zbiorów protokołów,
39.    prowadzenie spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego w szczególności na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o zmianie imienia i nazwiska:
   1)    rejestracja urodzeń w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego w oparciu o dokonane zgłoszenia, decyzje administracyjne oraz orzeczenia sądowe,
   2)    rejestracja małżeństw w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego na podstawie oświadczeń woli, zaświadczeń o zawartym małżeństwie wyznaniowym ze skutkami w prawie cywilnym, wydanych decyzji administracyjnych, protokołów oraz orzeczeń sądowych,
   3)    rejestracja zgonów w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego w oparciu o dokonane zgłoszenia na podstawie karty zgonu oraz decyzje administracyjne,
   4)    wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:
   a)    odpisów zupełnych, skróconych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
   b)    zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
   c)    zaświadczeń o stanie cywilnym,
   d)    zaświadczeń o przyjętych sakramentach z ksiąg wyznaniowych,
   e)    zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
   5)    przekazywanie do innych urzędów stanu cywilnego informacji stanowiących podstawę wpisu do rejestru stanu cywilnego,
   6)    dokonywanie wzmianek i przypisków oraz innych zmian w rejestrze stanu cywilnego,
   7)    współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego, ewidencją ludności, komórkami dowodów osobistych,
   8)    rejestracja stanu cywilnego w trybie szczególnym:
a)    przeniesienie w drodze transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, będących dowodem zdarzeń i ich rejestracji, do rejestru stanu cywilnego,
b)    rejestracja urodzenia albo zgonu w rejestrze stanu cywilnego, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego,
c)    odtworzenie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentów stanowią one akta stanu cywilnego, a uzyskanie ich odpisów nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami,
d)    sprostowanie akt stanu cywilnego, które zawierają dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego,
e)    uzupełnianie akt stanu cywilnego, które nie zawierają wszystkich wymaganych danych, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny,
   9)    prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego, przechowywanie akt zbiorowych oraz uzupełnianie ich o dokumenty, na podstawie, których zostały dokonane zmiany w aktach,
   10)    przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego,
  11)    przyjmowanie zapewnień, od osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa,
   12)    przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
   13)    wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy,
   14)    przyjmowanie oświadczeń  o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
   15)    przyjmowanie oświadczeń  o uznaniu ojcostwa,
   16)    przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca,
   17)    wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi,
   18)    wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,
  19)    prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imienia i nazwiska: obywateli polskich; cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania; cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy na imię lub nazwisko używane,
   20)    występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce oraz dokonanie ich zameldowania,
   21)    aktualizacja rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych na podstawie sporządzonych aktów stanu cywilnego oraz wydanych decyzji administracyjnych,
    22)    nadawanie numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
   23)    aktualizacja na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, danych w rejestrze PESEL odnośnie stanu cywilnego,  zawartego małżeństwa czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego,
   24)    usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL na podstawie sporządzonych aktów stanu cywilnego
   25)    przenoszenie aktów stanu cywilnego sporządzonych w formie papierowej do rejestru stanu cywilnego
40.    organizowanie jubileuszy dla par małżeńskich za długoletnie pożycie małżeńskie oraz jubileuszy z okazji 100 rocznicy urodzin,
41.    prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności:
   1)    prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
   2)    zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze czynności materialno-technicznej,
   3)    wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego w drodze czynności materialno-             technicznej,
  4)    przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w drodze czynności materialno-technicznej,
  5)  prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zameldowania i wymeldowania, anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania i wymeldowania
   6)    występowanie o nadawanie numeru PESEL dla osób określonych w ustawie o ewidencji ludności, obowiązanych na podstawie innych przepisów do posiadania numeru PESEL,
    7)    udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
    8)    wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
   9)    rejestracja danych oraz usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL na podstawie przyjętych zgłoszeń meldunkowych oraz w związku z przyjętymi wnioskami o nadanie numeru PESEL,
  10)    współpraca z urzędami stanu cywilnego, innymi komórkami ewidencji ludności oraz komórkami dowodów osobistych,
42.    prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi:
   1)    wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych,
   2)    przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wprowadzanie ich do Rejestru Dowodów Osobistych,
  3)    przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
   4)    wydawanie i unieważnianie dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
  5)    wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego oraz o stwierdzeniu  nieważności dowodu osobistego,
  6)    przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi sporządzonej w formie papierowej lub elektronicznej jako zgrupowanej dokumentacji w kopertach dowodowych lub w systemach informatycznych,
   7)    udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
43. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, w formie elektronicznej oraz sporządzanie spisów wyborców,
44. przygotowywanie list osób w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
45. realizowanie zadań wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych,
46. realizowanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
47. realizowanie zadań wynikających z ustawy o cudzoziemcach,
48. prowadzenie spraw związanych narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.
49. prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
50. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw ochrony p. pożarowej  w  Urzędzie Gminy,
51. prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia Urzędu (meble, sprzęt, materiały biurowe i środki sanitarno-higieniczne ,prenumerata czasopism itp.),
52. kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz ich rejestracja,
53. prowadzenie księgi inwentarzowej,
54. zamieszczenia informacji na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej na podstawie materiałów złożonych przez referaty, zespoły i samodzielne stanowiska pracy Urzędu,
55. prowadzenie spraw związanych z publikacją aktów normatywnych Gminy w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,
56. realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
57. prowadzenie ewidencji służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu.
58. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej Urzędu,
59. administrowanie bazami danych w Urzędzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
60. opracowanie systemu ochrony posiadanych zasobów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem,
61. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie,
62. wykonywanie czynności porządkowych wewnątrz  budynku Urzędu,
63. opracowywanie informacji z działalności  Burmistrza i Urzędu,
64. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza,
65. prowadzenie rejestru czynności związanych z potwierdzaniem własnoręczności podpisu,
66. prowadzenie rejestru czynności związanych z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
67. wykonywanie zadań wynikających z funduszu sołeckiego w tym:
    1)    pomoc merytoryczna przy wypełnianiu wniosków przez sołectwa,
    2)    przyjmowanie i gromadzenie wniosków o środki z funduszu.
    3)    sporządzanie zestawień.
    4)    rozliczanie wniosków z wykonanych środków funduszy i przedkładanie do referatu Planowania i Finansów.
68. nadzór nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.
69. poradnictwo zawodowe, współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy:
    1)    informacje statystyczne z rynku pracy,
    2)    informacje o zawodach poszukiwanych,
70. wdrażanie w życie aktów normatywno-prawnych oraz wytycznych i zarządzeń wojewody  regulujących zasady prowadzenia pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz przygotowań  w zakresie obrony cywilnej.
71. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, planów ćwiczeń i szkoleń z zakresu obrony cywilnej , a także organizowanie szkoleń  i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
72. inspirowanie Rady Miejskiej do finansowania przedsięwzięć z dziedziny  obrony cywilnej i spraw obronnych oraz właściwe wydatkowanie środków  finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych.
73. udział w naradach, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu  obrony cywilnej i spraw obronnych.
74. realizacja zadań należących do kompetencji organu gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, w zakresie rejestracji i kwalifikacji wojskowej:
75. prowadzenie ewidencji  osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
76. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej wypłaty środków pieniężnych dla żołnierzy  rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
77. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
78. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej;
79. opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych   do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
80. realizowanie zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju poprzez:
   1)    analizowanie wniosków w sprawie świadczeń na rzecz obrony,
   2)    prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,
    3)    opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planów świadczeń osobistych i etatowych (doraźnych) świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
    4)    sporządzanie rocznych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze miasta i gminy,
81. opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno - organizacyjnych  w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych miasta i gminy, a szczególnie:
    1)    Planu Operacyjnego funkcjonowania miasta i gminy oraz stosownych programów Obronnych,
  2)  projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzania Burmistrza  wprowadzającego ww. regulamin w życie,
     3)    dokumentacji Stałego Dyżuru,
    4)    organizowania i przygotowywania Stanowiska Kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości  obronnej państwa,
     5)    planu przygotowań służby zdrowia miasta i gminy na potrzeby obronne,
82. opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie   obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych.
83. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.
84. planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań  obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza.
85. opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno - organizacyjnych  obrony cywilnej  w tym:
    1)    Planu Obrony Cywilnej miasta i gminy,
    2)    Planu Ochrony zabytków miasta i gminy na wypadek konfliktu zbrojnego,
86. przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze miasta i gminy.
87. zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu  i wymiany sprzętu OC. Utrzymanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej.
88. prowadzenie spraw związanych z ewidencją i obrotem sprzętem i materiałami obrony cywilnej.
89. planowanie oraz przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na  rzecz obrony cywilnej.
90. przygotowywanie i zabezpieczenie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej zarządzania wojewody.
91. przygotowywanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń zapewniających warunki niezbędne do przetrwania (woda, ciepło).
92. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów  żywnościowych i pasz oraz ujęć wody i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia.
93. podejmowanie przedsięwzięć związanych z tworzeniem oraz kompletowaniem obsad osobowych formacji obrony cywilnej. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno - ewidencyjnej i planów działania formacji obrony cywilnej. Szkolenie formacji OC.
94. organizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu wiedzy o obronie cywilnej i zachowania się w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń.
95. realizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony oraz popularyzacja wśród społeczeństwa gminy celów i idei obrony cywilnej oraz zachowania się w sytuacjach   kryzysowych. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, a także tworzenie biblioteki   literatury fachowej,
96. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin;
97. realizacja zadań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia poprzez:
     1)    współdziałanie w organizowaniu badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy,
     2)    propagowanie zdrowego stylu życia,
     3)    edukację w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
98. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem i likwidacją placówek upowszechniania kultury,
99. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
100. prowadzenie kroniki Miasta i Gminy,
101. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
102. prowadzenie spraw związanych z promocją Miasta i Gminy
103. organizowanie gminnych imprez  kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
104. koordynowanie działań przy realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,
105. obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie,
106. wydawanie, wygaszanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
107. prowadzenie ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie świadczących usługi hotelarskie na terenie gminy
Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „OR”, Urząd Stanu Cywilnego - „USC”, a z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa – „SO”
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 09:30:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-02 14:56:08
  • Liczba odsłon: 7710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659873]

przewiń do góry