107.pdf Pokaż Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025.
Pokaż Uchwała Budżetowa na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwałą Nr IV/34/2015 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/37/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Drobinie na 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr IV/39/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej. 
Pokaż Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Płockiego stanowiska Rady Miejskiej w Drobinie o potrzebie utworzenia w Drobinie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
Pokaż Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-20125 .
Pokaż Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015 - 2025.
Pokaż Uchwała Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie Nr 315/XLIV/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr VI/48/2015 R a dy Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki 62/1 położonej w Łęgu Kościelnym w trybie bezprzetargowym.
Pokaż Uchwała Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/3 położoną w Drobinie. -   Stwierdzenie nieważności ww. uchwały - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 22.04.2015 r.
Pokaż Uchwała Nr VI/50/2015 Ra dy Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
Pokaż Uchwała Nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Meczów Piłki Nożnej drużyn III i IV ligi oraz lig niższych niebędących imprezą masową.
Pokaż Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia do Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" z siedzibą w Słupnie.
Pokaż Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek 458/2 i 459/2 położonych w Drobinie w trybie przetargowym -
Stwierdzenie nieważności ww. uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  z dnia 22.04.2015 r.
Pokaż Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 877 położonej w Drobinie w trybie przetargowym -
Stwierdzenie nieważności ww. uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 22.04.2015 r.
Pokaż Uchwała Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przejęcia i prowadzenia przez Miasto i Gminę Drobin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Technikum w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rogotwórsku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 78/3.
Pokaż Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie założenia i prowadzenia Technikum w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin ma lata 2015-2025.
Pokaż Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji".
Pokaż  Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę prawa użytkowania wieczystego działki nr 428/6 położonej w Drobinie na prawo użytkowania wieczystego działki nr 425/15 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miejs k iej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki 877 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XXV/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 487/3 położoną w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr IX/ 66/ 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie gruntów niezabudowanych położonych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Wieloletniego Programu "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020 i złożenie wniosku o uzyskanie dotacji w ramach tego programu dla zadania pn. "Poprawa jakości życia osób w wieku 60+ w Gminie Drobin".
Pokaż Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025.
Pokaż Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2014.
Pokaż Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Pokaż Uchwała Nr X/72/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowych najemców prawa własności lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi, znajdujących się w nieruchomości mieszkalnej położonej w Cieszewie na działce o numerze ewidencyjnym 11/4, wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Drobinie przy ul. Przyszłość.
Pokaż Uchwała Nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Pokaż Uchwała NR X/75/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej części działki 732 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XI/76/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Policji informacji o kandydacie na ławnika.
Pokaż Uchwała N r XI/77/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie do reprezentowania Rady Miejskiej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi złożonej przez Panią X.
Pokaż Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie do reprezentowania Rady Miejskiej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi złożonej przez Panią Y.
Pokaż Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
Pokaż Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2014.
Pokaż Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku.
Pokaż Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie przyjęcia dokumentów sektorowych opracowanych w ramach projektu pn. " Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Pokaż Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku jako członka zwyczajnego.
Pokaż Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025.
Pokaż Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VIII/90 Rady Gminy Drobin z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa i utworzenia sołectw na terenie gminy Drobin, Uchwały Nr 149/XXII/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Uchwały Nr 183/XXVII/97 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie utworzenia sołectw.
Pokaż Uchwała Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzenia kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIII/90/2015  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 października 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 października 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gm. Drobin w ramach programu wieloletniego pod nazwą "program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
Pokaż Uchwała Nr XIV/93/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zwarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego.
Pokaż Uchwała Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 31 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Pokaż Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i przedłużenie umowy dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Pokaż Uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do sądu powszechnego.
Pokaż Uchwała Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016-2019.
Pokaż Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025.
Pokaż Uchwała NR XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
Pokaż Uchwała Nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
Pokaż Uchwała Nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 września 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzenia kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 października 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji rewizyjnej skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XIV/107/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania skargi złożonej na Dyrektora Zespołu szkół w Drobinie według właściwości.
Pokaż Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
przekazania skargi złożonej na Dyrektora Zespołu szkół w Drobinie według właściwości.
Pokaż Uchwała Nr XIV/109/2015
Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania skargi złożonej na Dyrektora Zespołu szkół w Drobinie według właściwości.
Pokaż Uzasadnienie do uchwały.
Pokaż Uchwała Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płockiego.
Pokaż   Uchwała Nr XV/112/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w 2016 r."
Pokaż   Uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejsko-Gminnego w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XV/114/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2016 r.
Pokaż Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 r.
Pokaż   Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
Pokaż Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż Uchwała Nr XV/118/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż   Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż   Uchwała Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025. 
Pokaż Uchwała Nr XV/121/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż Uchwała Nr XV/122/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XV/123/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie wniosku Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku o nadanie Szkole Podstawowej w Rogotwórsku imienia profesora Stanisława Marzyńskiego.
Pokaż Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Kozłowo.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/127/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015 - 2025 
Pokaż  Uchwała Nr XVI/128/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025.
Pokaż   Uchwała Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. - Uchwała Budżetowa na 2016 r.
Pokaż   Uchwała Nr XVI/131/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania. 
Pokaż   Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Pokaż   Uchwała Nr XVI/133/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. " Koncepcja gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Drobin w zakresie nieskanalizowanej miejscowości Łęg Probostwo"
Pokaż  Uchwała Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rogotwórsku imienia profesora Stanisława Marzyńskiego.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w przedmiocie intencji realizacji programu mieszkaniowego polegającego na budowie mieszkań socjalnych oraz komunalnych - rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały. 
Pokaż  Uchwała Nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok "
Pokaż  Uchwała Nr XVI/137/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/138/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/139/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/140/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/141/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Miasta i Gminy Drobin i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XVI/143/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Drobinie na 2016 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/144/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na sołtysa sołectwa Kozłowo.
Pokaż  Uchwała Nr XVI/145/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Wsi , Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Drobinie. 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-19 16:53:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciarkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-10 06:37:21
  • Liczba odsłon: 2255
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655827]

przewiń do góry