1.Pokaż Zarządzenie Nr 1/03 z dnia 02 stycznia 2003r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.

2.Pokaż Zarządzenie Nr 2/03 z dnia 02 stycznia 2003r. w sprawie powołania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

3.Pokaż Zarządzenie Nr 3/03  z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.

4.Pokaż Zarządzenie Nr 4/03 z dnia 17 marca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

5.Pokaż Zarządzenie Nr 5/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Drobin za rok 2002.

6.Pokaż Zarządzenie Nr 6/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

7.Pokaż Zarządzenie Nr 7/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

8.Pokaż Zarządzenie Nr 8/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszewie.

9.Pokaż Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cząstkowej oceny pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

10.Pokaż Zarządzenie Nr 10/03  z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia inwentaryzacji oraz procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.

11.Pokaż Zarządzenie Nr 11/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003 r.

12.Pokaż Zarządzenie Nr 12/03 z dnia 20 kwietnia 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

13.Pokaż Zarządzenie Nr 13/03 z dnia 19 maja 2003r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w gminie Drobin w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

14.Pokaż Zarządzenie Nr 14/03 z dnia 20 maja 2003r. w sprawie określenia stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów będących własnością gminy Drobin w 2003 r.

15.Pokaż Zarządzenie Nr 15/03 z dnia 29 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

16.Pokaż Zarządzenie Nr 16/03 z dnia 02 czerwca 2003r. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji.

17.Pokaż Zarządzenie Nr 17/03 z dnia 06 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

18.Pokaż Zarządzenie Nr 18/03 z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego.

19.Pokaż Zarządzenie Nr 19/03 z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

20.Pokaż Zarządzenie Nr 20/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

21.Pokaż Zarządzenie Nr 21/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

22.Pokaż Zarządzenie Nr 22/03 z dnia 02 lipca 2003r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wniosków o dotacje finansowe ze środków unijnych.

23.Pokaż Zarządzenie Nr 23/03 z dnia 09 lipca 2003r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24.Pokaż Zarządzenie Nr 24/03 z dnia 09 lipca 2003 r. w sprawie powołania stałej komisji ds. brakowania i zakwalifikowania do zniszczenia akt kategorii niearchiwalnej.

25.Pokaż Zarządzenie Nr 25/03 z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

26.Pokaż Zarzadzenie Nr 26/03 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ogloszenia przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego.

27.Pokaż Zarządzenie Nr 27/03 z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r

28.Pokaż Zarządzenie Nr 28/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin.

29.Pokaż Zarządzenie Nr 29/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2003 r.

30.Pokaż Zarządzenie Nr 30/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

31.Pokaż Zarządzenie Nr 31/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin.

32.Pokaż Zarządzenie Nr 32/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Mieście i Gminie Drobin. 

33.Pokaż Zarządzenie Nr 33/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie do przeprowadzenia kontroli w ZGKiM spółka zo.o. w Drobinie.

34.Pokaż Zarządzenie Nr 34/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

35.Pokaż Zarządzenie Nr 35/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.

36.Pokaż Zarządzenie Nr 36/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszewie.

37.Pokaż Zarządzenie Nr 37/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

38.Pokaż Zarządzenie Nr 38/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji odbioru końcowego budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojówkę na terenie gminy Drobin.

39.Pokaż Zarządzenie Nr 39/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

40.Pokaż Zarzadzenie Nr 40/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

41.Pokaż Zarządzenie Nr 41/03 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

42.Pokaż  Zarządzenie Nr 42/03 z dnia 10 października 2003 r. w sprawie rozwiązania sposobu gospodarki ściekowej w związku z budową odcinków sieci wodociągowej z hydroforni Drobin, Karsy, Wrogocin, Maliszewko zlokalizowanych na terenie gminy Drobin. 

43.Pokaż Zarządzenie Nr 43/03 z dnia 16 października 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

44.Pokaż Zarządzenie Nr 44/03 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego.

45.Pokaż Zarządzenie Nr 45/03 z dnia 04 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

46.Pokaż Zarządzenie Nr 46/03 z dnia 04 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

47.Pokaż Zarządzenie Nr 47/03 z dnia 20.listopada 2003 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki budowlanej.

48.Pokaż Zarządzenie Nr 48/03 z dnia 20.listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

49.Pokaż Zarządzenie Nr 49/03 z dnia 20.listopada 2003 r. w sprawie ogloszenia przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego.

50.Pokaż Zarządzenie Nr 50/03 z dnia 15.grudnia 2003 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

51.Pokaż Zarządzenie Nr 51/03 z dnia 16.grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

52.Pokaż Zarządzenie Nr 52/04 z dnia 08.stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny autobusów gminnych.

53.Pokaż Zarządzenie Nr 53/04 z dnia 26.stycznia 2004 r. w sprawie powołania rzeczoznawców ds. szcowania wartości rynkowej zwierząt.

54.Pokaż Zarządzenie Nr 54/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż autobusów gminnych marki Autosan.

55.Pokaż Zarządzenie Nr 55/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania dokumentacji zamówień publicznych.

56.Pokaż Zarządzenie Nr 56/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

57.Pokaż Zarządzenie Nr 57/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

58.Pokaż Zarządzenie Nr 58/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej.

59.Pokaż Zarządzenie Nr 59/04 z dnia 21 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. 

60.Pokaż Zarządzenie Nr 60/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drobin za 2003 r.

61.Pokaż Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do weryfikacji i utworzenia listy rankingowej wniosków złozonych przez rolników do programu ograniczenia zanieczyszczeń środowiska składnikami nawozowymi pochodzenia zwierzecego w woj. mazowieckim sotowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

62.Pokaż Zarządzenie Nr 62/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

63.Pokaż Zarządzenie Nr 63/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Chudzynie.

64.Pokaż Zarządzenie Nr 64/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

65.Pokaż Zarządzenie Nr 65/04 z dnia 05 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji do kontroli realizacji i odbioru końcowego budowy płyt gnojowych z zbiornikami na gnojówkę na terenie gminy Drobin.

66.Pokaż Zarządzenie Nr 66/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie pwowołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

67.Pokaż Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w tym zakresie.  

68.Pokaż Zarządzenie Nr 68/04 z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów bedących własnością gminy Drobin w 2004 r.

69.Pokaż Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu na nieruchomość zabudowaną położoną w Chudzynie. 

70.Pokaż Zarządzenie Nr 70/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

71.Pokaż Zarządzenie Nr 71/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

72.Pokaż Zarządzenie Nr 72/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego.

73.Pokaż Zarządzenie Nr 73/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego.

74.Pokaż Zarządzenie Nr 74/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

75.Pokaż Zarządzenie Nr 75/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opracowania instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

76.Pokaż Zarządzenie Nr 76/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

77.Pokaż Zarządzenie Nr 77/04 z dnia 06 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/04 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

78.Pokaż Zarządzenie Nr 78/04 z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

79.Pokaż Zarządzenie Nr 79/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

80.Pokaż Zarządzenie Nr 80/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/04 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

81.Pokaż Zarządzenie Nr 81/04 z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2004 r.

82.Pokaż Zarządzenie Nr 82/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

83.Pokaż Zarządzenie Nr 83/04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.

84.Pokaż Zarządzenie Nr 84/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

85.Pokaż Zarządzenie Nr 85/04 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

86.Pokaż Zarządzenie Nr 86/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

87.Pokaż Zarządzenie Nr 87/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

88.Pokaż Zarządzenie Nr 88/04 z dnia 01 października 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

89.Pokaż Zarządzenie Nr 89/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

90.Pokaż Zarządzenie Nr 90/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny samochodu specjalnego pożarniczego.

91.Pokaż Zarządzenie Nr 91/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

92.Pokaż Zarządzenie Nr 92/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

93.Pokaż Zarządzenie Nr 93/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Mogielnica.

94.Pokaż Zarządzenie Nr 94/04 z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji do przydzielenia mieszkań komunalnych w Łęgu Probostwie (po byłym przedszkolu).

95.Pokaż Zarządzenie Nr 95/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

96.Pokaż Zarządzenie Nr 96/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

97.Pokaż Zarządzenie Nr 97/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

98.Pokaż  Zarządzenie Nr 98/05 z dnia 03 stycznia 2005 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania oraz zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Reagowania.  

99.Pokaż Zarządzenie Nr 99/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

100.Pokaż Zarządzenie Nr 100/05 z dnia 07 lutego 2005 r. w sprawie opracowania planu zamówień publicznych na rok 2005.

101.Pokaż Zarządzenie Nr 101/05 z dnia 09 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

102.Pokaż Zarządzenie Nr 102/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Plastycznego "Wisła, rzeka polska i płocka".

103.Pokaż Zarządzenie Nr 103/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej "Nasza Ziemia, nasz zielony świat". 

104.Pokaż Zarządzenie Nr 104/05 z dnia 05 marca 2005 r. w sprawie regulaminu zakładowej działalności socjalnej.

105.Pokaż Zarządzenie Nr 105/05 z dnia 09 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

106.Pokaż Zarządzenie Nr 106/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego na sprzedaż zbiorników po paliwie z nieruchomości położonej w Chudzynie - działka o numerze ewidencyjnym 306.  

107.Pokaż Zarządzenie Nr 107/05  z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zakresów działania referatów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

109.Pokaż Zarządzenie Nr 109/05  z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drobin za 2004 rok.

110.Pokaż Zarządzenie Nr 110/05  z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.

111.Pokaż Zarządzenie Nr 111/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

112.Pokaż Zarządzenie Nr 112/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących pod zarządem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 

113.Pokaż Zarządzenie Nr 113/05  z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Chudzyno.

114.Pokaż Zarządzenie Nr 114/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005.

115.Pokaż Zarządzenie Nr 115/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

116.Pokaż Zarządzenie Nr 116/05  z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie podziału środków finansowych na stypendia motywacyjne dla uczniów.

117.Pokaż Zarządzenie Nr 117/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

118.Pokaż Zarządzenie Nr 118/05  z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zadań i trybu pracy Gminnej Komisji Socjalnej.

119.Pokaż Zarządzenie Nr 119/05 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej. 

120.Pokaż Zarządzenie Nr 120/05 z dnia 18 lipca 2005 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

121.Pokaż Zarządzenie Nr 121/05 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

122.Pokaż Zarządzenie Nr 122/05  z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drobin za I półrocze 2004 r.

123.Pokaż Zarządzenie Nr 123/05 z dnia 28 lipca 2005 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

124.Pokaż Zarządzenie Nr 124/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

125.Pokaż Zarzadzenie Nr 125/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie podziału środków finansowych na stypendia motywacyjne dla uczniów.

126.Pokaż Zarządzenie Nr 126/05  z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu publicznego ofertowego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego we wsi PGR-Krajkowo.

127.Pokaż Zarządzenie Nr 127/05  z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senaty Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień   25 września 2005 r.

128.Pokaż Zarządzenie Nr 128/05  z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.

129.Pokaż Zarządzenie Nr 129/05  z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedur aktualizacji informacji w sytemie oznakownaia wewnętrznego Urzędu.

130.Pokaż Zarządzenie Nr 130/05  z dnia 8 września 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji.

131.Pokaż Zarządzenie Nr 131/05  z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

132.Pokaż Zarządzenie Nr 132/05 z dnia 19 września 2005 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

133.Pokaż Zarządzenie Nr 133/05  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia gminnego etapu II edycji Konkursu "Ekologiczna szkoła w powiecie płockim". 

134.Pokaż Zarządzenie Nr 134/05  z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

135.Pokaż Zarządzenie Nr 135/05  z dnia 23 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Drobinie zarządzonych na dzień 16 października 2005 r. w okręgu wyborczym nr 1.

136.Pokaż Zarządzenie Nr 136/05  z dnia 26 września 2005 r. w sprawie opracowania "Katalogu firm świadczących usługi na terenie gminy Drobin".

137.Pokaż Zarządzenie Nr 137/05  z dnia 26 września  2005 r. w sprawie obowiązku posługiwania się "Katalogiem firm świadczących usługi na terenie gminy Drobin".

138.Pokaż Zarządzenie Nr 138/05  z dnia 7 paźdzernika 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

140.Pokaż Zarządzenie Nr 140/05 z dnia 21 paźdzernika 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

141.Pokaż   Zarządzenie Nr 141/05  z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

142.Pokaż Zarządzenie Nr 142/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

143.Pokaż Zarządzenie Nr 143/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany do regulaminu zakładowej działalności socjalnej.

144.Pokaż Zarządzenie Nr 144/05 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie - aneks.

145.Pokaż Zarządzenie Nr 145/05 z dnia 03 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

146.Pokaż Zarządzenie Nr 146/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

147.Pokaż Zarzadzenie Nr 147/06  z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006.

148.Pokaż Zarządzenie Nr 148/06  z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.

149.Pokaż Zarzadzenie Nr 149/06 z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędznicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Drobinie.

150.Pokaż Zarządzenie Nr 150/06  z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

151.Pokaż Zarządzenie Nr 151/06 z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2.01.2003 r.

152.Pokaż Zarządzenie Nr 152/06 z dnia 01 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. 

153.Pokaż Zarządzenie Nr 153/06  z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonnaia budżetu gminy Drobin za 2005 r.

154.Pokaż Zarządzenie Nr 154/06  z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

155.Pokaż Zarządzenie Nr 155/06 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia etapu gminnego Powiatowego Konkursu Plastycznego "Czysty świat - bez zanieczyszczeń".

156.Pokaż Zarzadzenie Nr 156/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

157.Pokaż Zarządzenie Nr 157/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia rokowań w sprawie wyboru inwestora nabywającego udziały Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. zo.o. w Drobinie.

158.Pokaż Zarządzenie Nr 158/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

159.Pokaż Zarzadzenie Nr 159/06 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zużycia paliwa przez autobus gminny marki Autosan przewożacy dzieci do szkół: w Drobinie i w Łęgu Probostwie.

160.Pokaż Zarządzenie Nr 160/06 z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

161.Pokaż Zarządzenie Nr 161/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2006/2007.

162.Pokaż Zarządzenie Nr 162/06 z dnia 09 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

163.Pokaż Zarządzenie Nr 163/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

164.Pokaż Zarzadzenie Nr 164/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zakłądowych norm zużycia paliwa.

165.Pokaż Zarzadzenie Nr 165/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie na 2006 r.

166.Pokaż Zarządzenie Nr 166/06 z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2006/2007. 

167.Pokaż Zarządzenie Nr 167/06 z dnia 06 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu autobusem gminnym marki Autosan A0909L.

168.Pokaż Zarządzenie Nr 168/06 z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

169.Pokaż Zarządzenie Nr 169/06 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

170.Pokaż Zarządzenie Nr 170/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

171.Pokaż Zarządzenie Nr 171/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

172.Pokaż Zarządzenie Nr 172/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 107/05 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie określenia zakresów działania referatów i równorzędnych komóek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

173.Pokaż Zarządzenie Nr 173/06 z dnia 08 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkól w Drobinie.

174.Pokaż Zarządzenie Nr 174/06 z dnia 26 sierpnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

175.Pokaż Zarządzenie Nr 175/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

176.Pokaż Zarzadzenie Nr 176/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Drobin za pierwsze półrocze 2006 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2006 r.

177.Pokaż Zarządzenie Nr 177/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

178.Pokaż Zarządzenie Nr 178/06 z dnia 11 września 2006 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 

179.Pokaż Zarządzenie Nr 179/06 z dnia 12 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

180.Pokaż Zarządzenie Nr 180/06 z dnia 12 września 2006 r.

181.Pokaż Zarządzenie Nr 181/06 z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2006/2007. 

182.Pokaż Zarządzenie Nr 182/06 z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2006/2007.

184.Pokaż Zarządzenie Nr 184/06 z dnia 04 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin.

185.Pokaż Zarządzenie Nr 185/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do odbioru używanego samochodu gaśniczego dla OSP Maliszewko.

186.Pokaż Zarządzenie Nr 186/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie w Zespole Szkół prowadzonej przez Gminę Drobin na rok szkolny 2006/2007.

187.Pokaż Zarzadzenie Nr 187/06 z dnia 27 października 2006 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

189.Pokaż Zarządzenie Nr 189/06 z dnia 02 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organizacji gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie prowadzonego przez Gminę Drobin na rok szkolny 2006/2007.

190.Pokaż Zarządzenie Nr 190/06 z dnia 07 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

191.Pokaż Zarzadzenie Nr 191/06 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.

192.Pokaż Zarządzenie Nr 192/06 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 147/06 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2006r

193.Pokaż Zarządzenie Nr 193/06 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

194.Pokaż Zarządzenie Nr 194/06 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-10 11:11:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-10 11:11:21
  • Liczba odsłon: 1616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655798]

przewiń do góry