REGULAMIN KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

(z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej)

§ 1.

1. Do pomocy w wykonywaniu zadań rada powołuje stałe i doraźne komisje problemowe.
2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
   1) Komisja Rewizyjna,
   2) Komisja ds. Budżetu i Finansów
   3) Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
   4) Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Zapobiegania Bezrobociu,
   5) Komisja Wsi i Rolnictwa,
   6) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

§ 2.

1. Do zadań komisji stałych należą w szczególności:
    1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których komisja została powołana,
   
 2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez członków komisji, radnych         spoza  składu komisji, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, radę, burmistrza,
    3)
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
    4)
kontrola wykonywania uchwał rady w zakresie kompetencji danej komisji określonych w jej regulaminie.

2. Komisje stałe działają według rocznego planu pracy przedkładanego radzie i sprawozdań ze swej działalności. Plany     pracy na dany rok jak też sprawozdania z działalności w danym roku przedkładane są na piśmie przewodniczącemu     rady najpóźniej do końca styczn i a następującego po roku objętym planem.

3. Zakres działania komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu. W czasie wykonywania zadań przez     komisję doraźną obowiązują w stosunku do niej te same zasady jak dla komisji stałych.

4. Komisje samodzielnie d ecydują w jakiej formie przedstawią wyniki swojej pracy. Mogą to być opinie, informacje lub     wnioski, zawierające stanowisko tak wyrażone, aby mogło być przedmiotem głosowania podczas sesji.

§ 3.

1. Posiedzenia komisji odbywają się w trybie określonym w regu laminie rady miejskiej dla sesji.
2. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący komisji.
3.
Podczas obrad komisji przewodniczącemu komisji przysługują uprawnienia przewodniczącego obrad.
   Terminy posiedzeń komisji oraz ich tematyka powinna być przedstawiona przewodniczącemu rady do wiadomości.
4. 
W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni nie będący członkami komisji oraz inne osoby za zgodą    przewodniczącego komisji.
5. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego w przypadku przewidzianym ustawą.

§ 4.

1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej     niż jednej komisji.
2.  Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje popr zez:
    1)  wspólne posiedzenia komisji,
    2)  udostępnianie własnych opracowań i analiz,
    3)  powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.
3.  Komisje mogą zlecić podjecie szczegółowego postępowania (wykonywania zadań) dla zbadania, zebrania     i przedstawienia radzie szczegółowych opinii w konkretnej sprawie. W przypadku przewidywanego pojawienia się     zobowiązań pieniężnych wymagana jest zgoda rady.
4. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających sprawy na miejscu.

§ 5.

1. Komisja władna jest do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji jeżeli w posiedzeniu bierze     udział co najmniej połowa członków komisji.
2.  Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3.  Prawo zwoływania komisji przysługuje jej przewodniczącemu i przewodniczącemu rady.
4.  Przewodniczący komisji może zaprosić do udziału w posiedzeniu pracowników urzędu lub inne osoby spoza rady.

§ 6.

1. Komisjom przysługuje prawo do uzyskania informacji o działalności jednostek organizacyjnych gminy. Uprawnienia     te komisjom przysługują poprzez:
    1) wizytowanie jednostek organizacyjnych,
    2)  wgląd do ewidencji, planów pracy, sprawozdań i dokumentów dotyczących działalności danej jednostki,
    3) występowanie do kierowników jednostek o udzielenie pisemnych i ustnych wyjaśnień.

§ 7.

1. Przewodniczących komisji wybiera rada spośród członków rady.
2.  Przewodniczący komisji:
   1) organizuje pracę komisji,
   2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami komisji,
   3) składa radzie sprawozdanie z działalności komisji.
3. 
Członkowie komisji zobowiązani są do:
   1) przestrzegania regulaminu komisji ,
   2) aktywnego uczestnictwa w pracach komisji.
4. 
Zmiany w składzie komisji możliwe są w każdym czasie na wniosek zainteresowanego radnego lub przewodniczącego     komisji.

§ 8.

Do zadań poszczególnych stałych komisji rady należy:
1. Komisja ds. Budżetu i Finansów – uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów uchwał finansowych rady. 2. Komisja ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej – obejmuje swoim działaniem zakres spraw     związanych z działalnością gminnych placówek oświatowo - wychowawczych i kulturalnych, organizacją czasu wolnego     dzieci i młodzieży, funkcjonowaniem pozarządowych organizacji wychowawczych, problematyką sportu oraz opieki     społecznej i służby zdrowia.
3. Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i Zapobiegania Bezrobociu – obejmuje swoim działaniem zakres spraw     dotyczących budownictwa komunalnego i gospodarki lokalowej, zagospodarowania przestrzennego, wytwórczości,     handlu i usług, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania gminy     w czystości, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, gospodarki nieruchomościami oraz promocji gminy.
4.
Komisja Wsi i Rolnictwa – obejmuje swoim działaniem zakres spraw dotyczących produkcji rolnej i hodowlanej,     postępu rolniczego, gospodarki wodnej i melioracji, leśnictwa, zadrzewień i gospodarki łowieckiej, wykorzystania     miejscowych zasobów ochrony przyrody, , bezpieczeństwem weterynaryjnym i fitosanitarnym
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – obejmuje swoim działaniem zakres spraw związanych     z drogami, ulicami, przepustami oraz organizacją ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego, porządku     publicznego i ochrony przeciwpożarowej, czystością i porządkiem w miejscach publicznych, organizacji współdziałania     z samorządami mieszkańców oraz innymi organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta i gminy.

§ 9.

Obsługę techniczno - biurową komisji zapewnia urząd poprzez biuro rady.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia w życie statutu miasta i gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 11:22:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-13 14:59:40
  • Liczba odsłon: 2242
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655778]

przewiń do góry