Pokaż Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie. Wykaz imienny do Uchwały nr 1
Pokaż Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie. Wykaz imienny do Uchwały nr 2
Pokaż Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie. Wykaz imienny do Uchwały nr_3
Pokaż Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Drobinie. Wykaz imienny do Uchwały nr_4
Pokaż Uchwała Nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie. Wykaz imienny do Uchwały nr_5.pdf
Pokaż Uchwała Nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wykaz imienny do Uchwały nr_6.pdf
Pokaż Uchwała Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Drobinie Wykaz imienny do Uchwały nr_7.pdf
Pokaż Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
Pokaż   Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019.
Pokaż Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
Pokaż Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
Pokaż Uchwała Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad diet oraz kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior +" w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta  i Gminy Drobin na rok 2019
Pokaż Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019;
Pokaż Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Drobin na lata 2019 – 2021
Pokaż Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019
Pokaż Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Planowania  i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019.
Pokaż Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019
Pokaż Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019.
Pokaż Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019.
Pokaż Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2019.
Pokaż Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą w Łęgu Probostwie
Pokaż Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnia Socjalną Osób Prawnych „Centrum usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie
Pokaż Uchwała Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnia Socjalną Osób Prawnych „Centrum usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Drobinie
Pokaż Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.w spawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr III/32/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Drobin „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r w spawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Pokaż Uchwała Nr III/34/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż Uchwała Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Pokaż Uchwała Nr III/36/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty
Pokaż Uchwała Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
Pokaż Uchwała Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II     - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Uchwała Nr III/40/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1, 219/2, 426/19, 429/1 i 431/1 w Drobinie;
Pokaż Uchwała Nr III/41/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w  Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;
Pokaż Uchwała Nr III/42/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/217/2016  Rady Miejskiej w  Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery;
Pokaż Uchwała nr III/43/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia w zmieniająca Uchwałę nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Miasta i Gminy Drobin na Lata 2018-2034
Pokaż Uchwała nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku z mieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku
Pokaż Uchwała nr III/45/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
Pokaż Uchwała nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034
Pokaż Uchwała Budżetowa na 2019 rok NR III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-05 22:01:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Grabowski Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-22 09:35:29
  • Liczba odsłon: 1701
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655870]

przewiń do góry