Pokaż  Uchwała Nr 87/XX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 88/XX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 631/8 położonej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 89/XX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na "Zakup samochodu osobowego - służbowego".

Pokaż Uchwała Nr 90/XXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2008 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 91/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów i przedwodniczących zarzaądu osiedli za udział w sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 92/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu   Profilaktyki   Uzależnień   dla Miasta i Gminy Drobin   na   2008 rok?. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 93/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy   oraz wysokość i warunki wypłacania innych   składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania . Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 94/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie  wymienionych w   art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących  w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, określenia zasad udzielania i rozmiar   zniżek dla nauczycieli, o których mowa w  art. 42  ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć a także ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Pokaż Uchwała Nr 95/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

Pokaż Uchwała Nr 96/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

Pokaż Uchwała Nr 97/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2008 - 2009. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 98/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod ę z urządzeń wodociągowych. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 99/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 100/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie dop łaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 101/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg Probostwo. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 102/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 103/XXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 104/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2007 rok.

POkaż Uchwała Nr 105/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 106/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 107/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok  Załącznik Załącznik  

Pokaż Uchwała Nr 108/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie aktualizacji Strategii Miasta i Gminy Drobin do 2020 roku Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 109/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 22/VII/07 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej   o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miasto i Gminę Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 110/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 111/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach   i przedszkolach prowadzonych przez   Gminę Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 112/XXIV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Drobin do projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia   na regionalnym rynku pracy.

Pokaż  Uchwała Nr 113/XXV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyznania medalu ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin?.

Pokaż  Uchwała Nr 114/XXV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie nadania godności ,,Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina?.

Pokaż Uchwała Nr 115/XXV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok  Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 116/XXV/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wydzierżawienia działki o numerze ewidencyjnym 885 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 117/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 118/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia   Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2011  Załączniki Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 119/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o numerze ewidencyjnym 809 położonej   w Drobinie w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 120/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok  ZałącznikNr1,2,3,4,5 ZałącznikNr3a Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 121/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 122/XXVI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenie zmian w sk ładzie osobowym Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drobinie .

Pokaż Uchwała Nr 123/XXVII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 07 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok  ZałącznikNr1,2,4 ZałącznikNr2a ZałącznikNr3 ZałącznikNr3a

Pokaż Uchwała Nr 124/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Drobinie oraz uchwalenia Regulaminu działania Rady Sportu i zasad powoływania jej członków.

Pokaż Uchwała Nr 125/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 126/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 127/XXIX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 126/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z 11 września 2008 r.  Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 128/XXIX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 129/XXIX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na:

- sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pokaż Uchwała Nr 130/XXX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 131/XXX/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zagwarantowania   środków finansowych na realizacje projektu ?Przebudowa dróg gminnych w mieście Drobin powiat płocki".

Pokaż Uchwała Nr 132/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 133/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia   kwoty   najniższego   wynagrodzenia   zasadniczego   oraz   wartości jednego   punktu   dla   pracowników   Miejsko-Gminnego   Ośrodka   Pomocy   Społecznej w Drobinie

Pokaż Uchwała Nr 134/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 135/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 136/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 922 i 923 położonych w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 137/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 61 położonej w Łęgu Kościelnym.

Pokaż Uchwała Nr 138/XXXI/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Pokaż Uchwała Nr 139/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2009 rok.

Pokaż Uchwała Nr 140/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 141/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2009 rok.

Pokaż Uchwała Nr 142/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r.   w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009r.

Pokaż Uchwała Nr 143/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r.   w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu   Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   dla Miasta   i Gminy Drobin   na   2009 rok” Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 144/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r.   w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin   na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 145/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 146/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r.   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pokaż Uchwała Nr 147/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r.   w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację nieruchomości.

Pokaż Nr 148/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 149/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia  2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 150/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drobin na rok 2009 Załączniki

Pokaż Nr 151/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia  2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2008 rok Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 152/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 153/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania z wniosku Nr Z/2.14/III/3.5.1/314/04  „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Drobinie” weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Pokaż Uchwała Nr 154/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2015 (aktualizacja)” Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 155/XXXIII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

ZałącznikNr1

ZałącznikNr2

ZałącznikNr3

ZałącznikNr4

ZałącznikNr5

ZałącznikNr6

ZałącznikNr7

ZałącznikNr8

ZałącznikNr9

ZałącznikNr10

ZałącznikNr11

ZałącznikNr12

ZałącznikNr13

ZałącznikNr14

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:13:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 11:21:18
  • Liczba odsłon: 1917
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655839]

przewiń do góry