Pokaż Zarządzenie NR  1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.pdf
Pokaż  Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok.
Pokaż  Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.  
Pokaż Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.
Pokaż Zarządzenie nr 5/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie analizy wydatków w 2015 roku na wynagrodzenia nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego 
Pokaż  Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobinie. 
Pokaż  Zarządzenie nr 7/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2016 r w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości.                                                                                               
Pokaż  Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż  Zarządzenie nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr. XVI / 130 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż  Uzasadnienie do Zarządzenia nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż  Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 13/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. i udzielania dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.
Pokaż  Zarządzenie nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 15/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż   Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2015/2016
Pokaż  Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lutego 2015 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż  Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 marca 2016 r. w zmieniające Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025 r.
Pokaż  Zarządzenie nr 19/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 marca 2016 r . w sprawie ogłoszenia regulaminu gminnego konkursu " Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa ".
Pokaż  Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.
Pokaż  Zarządzenie nr 22/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacji pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2015/2016.
Pokaż  Zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2015/2016.
Pokaż  Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 4 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2015/2016.
Pokaż  Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca w sprawie przekazania sprawozdania z wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015.
Pokaż  Zarządzenie nr 26/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr. XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż Zarządzenie nr 27/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 28/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacji pracy Miejsko - Gminnego Przedszkola w Drobinie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż  Zarządzenie nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy w Drobinie oraz jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 kwietnia 2016 r.  w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 31/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 34/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 5 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż  Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego.
Pokaż  Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów przy realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości.
Pokaż  Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok
Pokaż  Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 maja 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie 
Pokaż  Zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie nr 45/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pokaż  Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2015/2016
Pokaż  Zarządzenie nr 48/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2016/2017 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Chudzynek.
Pokaż  Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 0216 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r . w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 631/9 położoną w Drobinie ul. Tupadzkiej.
Pokaż  Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż  Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert.
Pokaż  Zarządzenie nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2016 zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2015/2016 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2015/2016 wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna".
Pokaż  Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Pokaż  Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 r. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzanie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie
Pokaż   Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu konkursu plastycznego " Bajkowe rady jak segregować odpady" oraz regulaminu gminnego konkursu ekologicznego " Przyjaźni środowisku"
Pokaż  Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 września 2016 r. w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu należności czynszowych najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.
Pokaż  Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 września 2016 r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 631/9 położoną w Drobinie ul. Tupadzkiej. 
Pokaż  Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 września 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 205 roku.
Pokaż  Zarzązenie 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2016.
Pokaż  Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1 do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2016 roku.
Pokaż   Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 2 do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkola prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 października 2016 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 109 położoną w Setropiu.
Pokaż  Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 października 2016 roku w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie w organizacji do wykonania zadanie pn. " Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I ścieżka edukacyjna".
Pokaż  Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 października w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Drobinie w organizacji do wykonania zadanie pn. " Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap II Nasadzenia".
Pokaż  Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno - Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie do wykonania zadania, polegającego na kompleksowej obsłudze informatycznej infrastruktury informatycznej należącej do Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2016 roku w sprawie określenia sposobu rozliczeń z tytułu wprowadzenia przez najemcę ulepszeń w lokalu mieszkaniowego zasobu gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2016 roku zmieniające Uchwałę  Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz regulaminu pracy Komisji.
Pokaż  Załącznik do zarządzenia nr 95/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 listopada 2016 roku - zaproszenie do udziału w pracach Gminnej Komisji  Urbanistyczno - Architektonicznej.
Pokaż  Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pokaż  Zarządzenie nr 97/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z dokumentacją kontroli zewnętrznych i trybu realizacji zaleceń pokontrolnych.
Pokaż  Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu inspekcji weterynaryjnej.
Pokaż  Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 109 położonej w Setropiu.
Pokaż  Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zmiany zasad ( polityki) rachunkowości.
Pokaż  Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 109 położoną w Setropiu.
Pokaż  Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 
Pokaż  Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017
Pokaż  Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom, Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pokaż  Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie.
Pokaż  Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.
Pokaż  Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Drobin.
Pokaż  Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie na rok szkolny 2016/2017.
Pokaż  Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2016/2017.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-13 11:50:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciarkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-07 13:17:26
  • Liczba odsłon: 4221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655754]

przewiń do góry