Pokaż Uchwała Nr 25/IV/11 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia  Miasta i Gminy Drobin  do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  pod nazwą „Śladami Pitagorasa” ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 26/IV/11 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 27/IV/11 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016 ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 28/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Drobin na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

Pokaż Uchwała Nr 29/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie

Pokaż Uchwała Nr 30/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2011 Załącznik  

Pokaż Uchwała Nr 31/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2011 ZałącznikNr1 ZałącznikNr2 ZałącznikNr3 ZałącznikNr4 ZałącznikNr5

Pokaż Uchwała Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pokaż Uchwała Nr 34/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie podziału sołectwa Mokrzk-Kostery.

Pokaż Uchwała Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie  nieruchomości mieszkalnych położonych w Drobinie, oraz gruntów niezabudowanych.

Pokaż Uchwała Nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr 213/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mieszkalnej położonej w Łęgu Probostwie i w Łęgu Kościelnym.

Pokaż Uchwała Nr 37/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 7/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mieszkalnej położonej w Drobinie  przy ulicy Płońskiej 10/1.

Pokaż Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa dróg gminnych relacji Dziedzice – gmina Bielsk, Krajkowo, Chudzyno – gmina Drobin, Przeciszewo – gmina Staroźreby” Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 39/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 40/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016 ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 41/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych Biskupice, Cieszewo, Dobrosielice Zalesie II, Karsy, Niemczewo, Nowa Wieś, PGR Nagórki Dobrskie i Setropie gmina Drobin ZałącznikNr1

Pokaż Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin ZałącznikNr1

Pokaż Uchwała Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości mieszkalnej położonej w Drobinie przy ul. Płońskiej 10/1.

Pokaż Uchwała Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż  lokalu komunalnego mieszkalnego nr 12 położonego w Drobinie w budynku przy ulicy Płońskiej 10/1.

Pokaż Uchwała Nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie na realizację inwestycji pn.: „Remont świetlicy wiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku”.

Pokaż Uchwała Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli za udział w sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku   Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 48/VI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 kwietnia 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016  ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 49/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Pokaż Uchwała Nr 50/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Pokaż  Uchwała Nr 51/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Drobin w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe” Załącznik

Pokaż  Uchwała Nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

Pokaż  Uchwała Nr 53/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  zmieniająca uchwałę Nr 52/XIII/86 Gminnej Rady Narodowej w Drobinie z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlu mieszkaniowemu w Drobinie.

Pokaż  Uchwała Nr 54/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 55/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016

ZałącznikNr1strona1

ZałącznikNr1strona2

ZałącznikNr1strona3

ZałącznikNr1strona4

ZałącznikNr1strona5

ZałącznikNr2strona1

ZałącznikNr2strona2

ZałącznikNr2strona3

ZałącznikNr2strona4

ZałącznikNr2strona5

ZałącznikNr2strona6

ZałącznikNr2strona7

ZałącznikNr2strona8

ZałącznikNr2strona9

ZałącznikNr2strona10

ZałącznikNr2strona11

Pokaż  Uchwała Nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Pokaż Uchwała Nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO 2 .

Pokaż Uchwała Nr 59/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją emisji CO 2 ” .

Pokaż Uchwała Nr 60/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 561/11 w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty.

Pokaż Uchwała Nr 61/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu komunalnego nr 2 położonego w Drobinie w budynku przy ulicy Płońskiej 10/1 w trybie przetargu nieograniczonego na cele mieszkalne.

Pokaż Uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Setropie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109.

Pokaż Uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Drobinie stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 912 i   914.

Pokaż Uchwała Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r . zmieniająca uchwałę Nr 269/XLX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rogotwórsk i Kozłowo na lata 2010-2017. ZałącznikNr1 ZałącznikNr2

Pokaż Uchwała Nr 65/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Załącznik
 

Pokaż Uchwała Nr 66/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2011.   

Pokaż Uchwała Nr 67/IX/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 68/IX/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016
ZałącznikNr1strona1
ZałącznikNr1strona2
ZałącznikNr1strona3
ZałącznikNr1strona4
ZałącznikNr1strona5
ZałącznikNr2strona1
ZałącznikNr2strona2
ZałącznikNr2strona3
ZałącznikNr2strona4
ZałącznikNr2strona5
ZałącznikNr2strona6
ZałącznikNr2strona7
ZałącznikNr2strona8
ZałącznikNr2strona9
ZałącznikNr2strona10
ZałącznikNr2strona11
 
  Pokaż Uchwała Nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 70/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji   działki o numerze ewidencyjnym 878 położonej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 71/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji   działek o numerach ewidencyjnych 24, 42, 45 położonych we wsi PGR Krajkowo.

Pokaż Uchwała Nr 72/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji   działki o numerze ewidencyjnym 114/3 położonej we wsi Karsy.

Pokaż Uchwała Nr 73/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji działek o numerach ewidencyjnych 121/1, 144, 157/1 położonych we wsi Karsy.

Pokaż Uchwała Nr 74/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji   działek o numerach ewidencyjnych 102 i 38 położonych we wsi Kozłowo.

Pokaż Uchwała Nr 75/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji   działek o numerach ewidencyjnych 21 i 46 położonych we wsi Niemczewo.

Pokaż Uchwała Nr 76/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji działki o numerze ewidencyjnym 7 położonej w obrębie geodezyjnym Tupadły.

Pokaż Uchwała Nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji działki o numerze ewidencyjnym 151 położonej w obrębie geodezyjnym Łęg Probostwo.

Pokaż Uchwała Nr 78/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności w drodze komunalizacji działki o numerze ewidencyjnym 30 położonej w obrębie geodezyjnym Kozłówko.

Pokaż Uchwała Nr 79/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych. ZałącznikNr1

Pokaż   Uchwała Nr 80/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. ZałącznikNr1

Pokaż   Uchwała Nr 81/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 82/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2012r.

Pokaż Uchwała Nr 83/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2012 rok.

Pokaż Uchwała Nr 84/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2012 rok.

Pokaż   Uchwała Nr 85/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 86/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2011 roku.

Pokaż   Uchwała Nr 87/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na   2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi   podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pokaż Uchwała Nr 88/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8   położonych w Drobinie. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości   i   przedłużenie dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 459 położonej w Drobinie   w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 90/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Drobin, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pokaż Uchwała Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 92/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin. ZałącznikNr1 ZałącznikNr2 ZałącznikNr2 ZałącznikNr3 Uzasadnienie
 
Pokaż Uchwała Nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nieruchomości o numerze ewidencyjnym 110/3 położonej we wsi Łęg Probostwo.

Pokaż Uchwała Nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/XI/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

Pokaż Uchwała Nr 95/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin  na  2012 rok”.

Pokaż Uchwała Nr 96/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr 18/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

Pokaż Uchwała Nr 97/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2012.

Pokaż Uchwała Nr 98/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2012.

Pokaż Uchwała Nr 99/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2012.

Pokaż Uchwała Nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa na rok 2012.
Załączniki
         Pokaż Uchwała Nr Pł.82.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z  dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.

         Pokaż Uchwała Nr Pł.83.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

Pokaż Uchwała Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.

Pokaż Uchwała Nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
ZałącznikNr1
ZałącznikNr2
ZałącznikNr3
ZałącznikNr4
ZałącznikNr5
ZałącznikNr6
ZałącznikNr7
ZałącznikNr8
ZałącznikNr9
ZałącznikNr10
ZałącznikNr11
ZałącznikNr12

Pokaż Uchwała Nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej.

Pokaż Uchwała Nr 104/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011   Nr 19 / III / 10  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku. 

Pokaż Uchwała Nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2011-2016.
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sarnowska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-04 10:38:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-12 10:50:34
  • Liczba odsłon: 2752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659837]

przewiń do góry