Pokaż  Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż  Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
Pokaż  Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna SP. z o.o.
Pokaż  Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin" 
Pokaż  Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.
Pokaż  Uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku. 
Pokaż  Uchwała Nr XXX/258/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis.
Pokaż  Uchwała Nr XXX/259/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
Pokaż UCHWAŁA NR XXXI/260/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
Pokaż UCHWAŁA NR XXXI/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 23 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 NR XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie likwidacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie. 
Pokaż   Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie  projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia              " Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drobin na lata 2016 - 2032" 
Pokaż  Uchwała Nr XXXII/267/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres od dnia 01.04.2017 do dnia 31.03.2018 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/268/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji  "Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/269/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/270/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/271/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
" Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2017" 
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/272/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXIII/273/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin. 
Pokaż  Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/275/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/276/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/277/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/279/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta i Gminy dodatku specjalnego. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2016. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.
Pokaż  Roztrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.
Pokaż  Roztrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/283/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Drobinie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/284/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/285/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/286/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 710 położonej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/287/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 712 położonej w Drobinie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/288/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1039 położonej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/289/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/290/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek 10/3 i 10/4 położonych w Cieszewie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/291/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej działki 12/3 i 12/4 z nieruchomością stanowiącą działkę 11/7 położonych w Cieszewie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/292/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chudzynie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/293/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/294/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie  odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin na okres od dnia 06.07.2017 r. do dnia 05.07.2018 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/295/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2016.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/296/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
Pokaż UCHWAŁA NR XXXVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 8 czerwca 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030
Pokaż UCHWAŁA NR XXXVI/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 8 czerwca 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku
Pokaż  Uchwała Nr XXXVI/299/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie wydania opinii o zasadności skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku.
Pokaż  Uchwała Nr XXXVII/300/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór śćieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMINDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. 
Pokaż cz.1   Pokaż cz.2  Uchwała Nr XXXVI/301/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych. 
Pokaż Uchwała Nr XXXVI/302/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż     Uchwała Nr  XXXVI/303/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie  przekazania do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku. 
Pokaż   Uchwała Nr  XXXVI/304/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie  wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Drobin.
Pokaż     Uchwała Nr   XXXVI/305/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017 - 2030.
Pokaż     Uchwała Nr  XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2917 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż     Uchwała Nr  XXXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2022
Pokaż     Uchwała Nr  XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu.
Pokaż     Uchwała Nr   XXXVIII/309/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
Pokaż     Uchwała Nr  XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za in kaso.
Pokaż      Uchwała Nr XXXVIII/311/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/255/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego " Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż   Uchwała Nr XXXVIII/312/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/268/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji " Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pokaż   Uchwała Nr XXXVIII/313/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego. 
Pokaż   Uchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Pokaż     Uchwała Nr XXXVIII/315/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego. 
Pokaż   Uchwała Nr XXXVIII/316/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniające Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.
Pokaż   Uchwała Nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/319/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/320/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/321/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/322/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/323/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż Uchwała Nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 październik 2017r.
Pokaż  Uchwała Nr XL/325/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 2017 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 
Pokaż  Uchwała Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XLI/329/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/331/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/332/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/333/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/334/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/335/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/336/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/338/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/339/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/340/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLI/341/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 Listopada 2017 r.
Pokaż    Uchwała Nr XLI/342/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 Listopada 2017 r.
Pokaż    Uchwała Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż   Uchwała Nr XLI/344/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLII/345/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLII/346/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/348/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/349/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/350/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/352/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
Pokaż    Uchwała Nr XLIII/360/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciarkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-15 07:10:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciarkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 08:25:21
  • Liczba odsłon: 2345
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655771]

przewiń do góry