Pokaż Zarządzenie Nr 1/2013 w sprawie zatwierdzenia aneksu do organizacji pracy szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2012/2013.

Załącznik Nr 1 do wglądu w pok. 113

Pokaż Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni świadczenia pracy w 2013 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

Pokaż Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Drobin z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2013.

Pokaż Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2013.

Pokaż Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2013.

Pokaż Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

Pokaż Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2012/2013

Pokaż Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 12/2013  z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form szkolenia zawodowego nauczycieli  w roku 2013

Pokaż Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.

Pokaż Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 27 lutego 2013 w sprawie wyboru ofert dotyczących  realizacji zadania  publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r. i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert.

Pokaż Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 13 marca 2013r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r.

Pokaż Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012

Pokaż Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej  w Cieszewie na rok szkolny 2012/2013

Pokaż Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Pokaż Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu autobusem gminnym marki  Autosan A0909L

Pokaż Zrządzenie Nr 21/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru ofert dotyczącej realizacji zadania publicznego w 2013 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży i udzielania dotacji

Pokaż Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i opisu  systemu informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie

Pokaż Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 06 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

Pokaż Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 06 maja 2013 r.  w sprawie wprowadzenia objaśnień do Uchwały Nr 193/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020

Pokaż Zarządzenie Nr 26/2013  z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie zmiany do regulaminu zakładowej działalności socjalnej.

Pokaż Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora  Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie

  Pokaż Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół   prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2013/2014

Pokaż Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego  za bezumowne  dzierżawienie gruntów będących w  zasobie gminy Drobin

Pokaż Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na projekt LOGO Biuletynu Informacyjnego Burmistrza i Rady Miejskiej w Drobinie KONTAKT

Pokaż Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 33/2013 r. z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie

Pokaż Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 487/3 położoną w Drobinie ul. Płocka 7

 Pokaż Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia sposobu zbierania odpadów komunalnych  w lokalach mieszkalnych w chodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin oraz ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Pokaż Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Pokaż Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 NR 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2013/2014

Pokaż Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Drobinie

Pokaż Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 01 lipca 2013 r.

Pokaż Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 08 sierpnia 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania  wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. ,,Wyprawka szkolna". 

Pokaż Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu nieograniczonego ofertowego dla zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym  487/3 położonej w Drobinie

Pokaż Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku

Pokaż Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem ,, Czego Jaś za młodu..."

Pokaż Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu  wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013

Pokaż Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie

 Pokaż Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2012/2013
  Pokaż Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 11 września 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetowa na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
  Pokaż   Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 487/3 położona w Drobinie przy ul. Płockiej 7
  Pokaż Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Pokaż Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 26 września 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 3 października 2013 roku w sprawie stawki czynszu za wydzierżawienie gruntów przeznaczonych na poprawienie zagospodarowania gruntów sąsiednich
P okaż  Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 15 października 2013 roku  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego ofertowego dla zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym  487/3 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi
opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie
P okaż Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zwołania zebrania  wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Biskupice.
Pokaż Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 487/3 położona w Drobinie ul. Płockiej 7
Pokaż Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 30 października 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 04 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Pokaż Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 04 listopada 2013 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Gminę Drobin na rok szkolny 2013-2014
Pokaż Zarządzenie Nr 65/2013  z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu składana wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. ,, Wyprawka szkolna".
Pokaż Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej  do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ofertowego dla zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie
Pokaż Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Pokaż Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola prowadzonego przez Gminę Drobin  na rok szkolny 2013/2014
Pokaż Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym  na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 425/13 położoną w Drobinie ul. Spółdzielczej
Pokaż Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 2 grudnia  2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 66/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 74/2013  z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie planu zamówień publicznych
Pokaż Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 06 grudnia 2013 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie Nr 77/2013  z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Małachowo
Pokaż Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu
Pokaż Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające Uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin Na lata 2013-2020
Pokaż Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 31 grudnia 2013 zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2013 Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 roku
Pokaż Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin na rok szkolny 2013/2014
Pokaż Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 79/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającego Uchwałę Nr
170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin Na lata 2013-2020
Pokaż Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach publicznych 

 
             

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-11 14:45:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcinkowska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 10:58:16
  • Liczba odsłon: 2510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655843]

przewiń do góry