Pokaż Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.

budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134 (obręb 0030) w miejscowości Nagórki Dobrskie, gmina Drobi.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134 (obręb 0030) w miejscowości Nagórki Dobrskie, gmina Drobi.

Pokaż Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewnie w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z dwóch studni głębinowych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 125/1 obręb Maliszewko gm. Drobin. pow. płocki oraz na wprowadzenie istniejącym wylotem do ziemi - rowu melioracyjnego E zlokalizowanego na działce o nr ewid. 126 obręb Maliszewko gm. Drobin po w płocki oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody.

Pokaż Zawiadomienie -Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1,  dz. o nr ewid. 461/2 - zebrany materiał dowodowy

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy: budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nagórki Dobrskie 2 o mocy do 1 MW, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1/2 i 2/4, obręb Nagórki Dobrskie, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”

Pokaż Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin znak GK.6220.25.2021 z dnia 08.12.2021r. o podjęciu zawieszonego postępowania pn.

„budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin”

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 139, 53, 55, 45/1, 17, 24, 133, 150, 52 (obręb 0038) w obrębie ew. Setropie, Gmina Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

 zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 69, 71/3, 75/1 obręb ewidencyjny Kłaki (nr 0017), gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin n z dnia 25 listopada 2021 r o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 204 -  Koło Łowieckie KOLIBER

Pokaż Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 25 listopada 2021 r o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych 2021/2022 Wojskowego  Koła  Łowieckiego  Nr 318 UROCZYSKO

Pokaż Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 25 listopada 2021 r o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 - Koło Łowieckie Św Huberta,  Obwód 176Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  z dnia 25 listopada 2021 r o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 - Koło Łowieckie Św Huberta,  Obwód 176

Pokaż Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 listopada 2021 r o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych  na rok 2021/2022 Koło Łowieckie PETROPONOWA

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 

na terenie  dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pokaż Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Plakat informacyjny nr 1.

Pokaż Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Plakat informacyjny nr 2.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134 (obręb 0030) w miejscowości Nagórki Dobrskie , gmina Drobin.

Pokaż Decyzja odmowna ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 15.11.2021r.  decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

 pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie -Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wydaniu w dniu 15.11.2021r.  decyzji odmownej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

 pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo,  gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10, obręb PGR Krajkowo, gm. Drobin.

Pokaż Zapytanie ofertowe: usługa fumigacji materiałów archiwalnych Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 134 (obręb 0030) w miejscowości Nagórki Dobrskie , gmina Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 118, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. uruchomieniu zbierania odpadów w m. Drobin przy ul. Padlewskiego 1, dz. o nr ewid. 461/2.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa o zebranym materiale dowodowym odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10

PokażPokaż2 Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o zebranym materiale dowodowym odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 

Pokaż Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych  netto na Wykonanie Remont Budynku Mieszkalnego Zlokalizowanego w Drobinie przy ul. Rynek 35 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 17 września 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 118, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

POKAŻ Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zebranym materiale dowodowym odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Adaptacja budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojowicę na działkach nr. ewid. 13 i 16/2  obręb ewidencyjny 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie.

POKAŻ OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

POKAŻ Decyzje Wojewody Mazowieckiego w sprawie stwierdzenia nabycia działek w obrębie DK 10

POKAŻ Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nagórki Dobrskie 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działce nr 3 obręb Nagórki Dobrskie gmina Drobin”.

POKAŻ OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  w sprawie wydania w dniu 14.09.2021 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nagórki Dobrskie 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działce nr 3 obręb Nagórki Dobrskie gmina Drobin”.

POKAŻ  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nagórki Dobrskie 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działkach nr 1/2, 2/4 obręb Nagórki Dobrskie gmina Drobin”.

POKAŻ OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  w sprawie wydania w dniu 14.09.2021 r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Nagórki Dobrskie 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działkach nr 1/2, 2/4 obręb Nagórki Dobrskie gmina Drobin”.

POKAŻ  Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o przystąpienie do uregulowania stanu prawnego i przejęcia na zrecz Miasta i Gminy Drobin nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 21 obręb Małachowo

POKAŻ Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o przystąpienie do uregulowania stanu prawnego i przejęcia na zrecz Miasta i Gminy Drobin nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 142 obręb  Wrogocin

Pokaż  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN O ZMIANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DROBIN- PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Pokaż Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłozeniu do publicznego wglądu spisu inwetaryzacyjnego

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 września 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97, 96/1, 96/2, 95/6, 94/1, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pokaż Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  Warszawie z dnia 31 sierpnia 2021 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Carbon-Łęg  Sp. z o.o. Łęg Kościelny  19A, 09-210 Drobin w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu ww. zakładu do urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego położonego na części działek ewidencyjnych nr 41, 29 oraz 28 obrębu 0023 Łęg Kościelny"

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 26/1, 26/3, 26/4, 1, 2, 20, obręb Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

 


Pokaż ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego zlokalizowanym w Drobinie przy ul. Rynek 35.


Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 16 sierpnia 2021 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 34/3, 34/4, 34/2, 37, 175, 36, 149, 183, 150, 195, 184/2, 184/3, 93, 194/2, 194/1, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.


Pokaż OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pobierz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Pobierz Prognoza oddziaływania na środowisko


Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.

Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.

Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.

Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.

Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.

Pokaż Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu, zajętego pod drogę publiczną.


Pokaż Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania ofertowego pn."Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku"


Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80


Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. uruchomieniu punktu zbierania i przeładunku odpadów na dz. nr ew. 624/5, 624/7, 625/3 obręb 0014 Drobin.


Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. uruchomieniu punktu zbierania i przeładunku odpadów na dz. nr ew. 624/5, 624/7, 625/3 obręb 0014 Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż Obwieszczenie- Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Adaptacja budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojowicę na działkach nr. ewid. 13 i 16/2  obręb ewidencyjny 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wniesionym odwołaniu od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 26 lipca 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 34/3, 34/4, 34/2, 37, 175, 36, 149, 183, 150, 195, 184/2, 184/3, 93, 194/2, 194/1, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 26 lipca 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 26/1, 26/3, 26/4, 1, 2, 20, obręb Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Zapytanie ofertowe dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Zapytanie ofertowe

Pokaż Projekt umowy

Pokaż Klauzula informacyjna

Pokaż Formularz cenowo-ofertowy

 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 23 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97, 96/1, 96/2, 95/6, 94/1, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 2 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32, 34/3, 34/4, 34/2, 37, 175, 36, 149, 183, 150, 195, 184/2, 184/3, 93, 194/2, 194/1, obręb Świerczynek, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 2 lipca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 26/1, 26/3, 26/4, 1, 2, 20, obręb Niemczewo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż Zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród Uczniom.

Pokaż Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary - Raciąż.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.  

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż Decyzja Uwarunkowań Środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „zespole urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnych w celu budowy ujęcia wód podziemnych na terenie dz. ew. 56, miejscowość Mogielnica gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie".

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania w dniu 07.06.2021 r. na wniosek z dnia 05.01.2021r. Pana Zdzisława Stokowskiego oraz Pani Grażyny Stokowskiej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „zespole urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnych w celu budowy ujęcia wód podziemnych na terenie dz. ew. 56, miejscowość Mogielnica gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie".

Pokaż   Komunikat Powiatowego Rzecznika Konsumentów w ramach programu współpracy Energi Obrót (EOB) z Miejskimi i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów.

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków i opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Adaptacja budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojowicę na działkach nr. ewid. 13 i 16/2  obręb ewidencyjny 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 12 maja 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Dokumentacja do pobrania "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie."

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.  

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zmiana terminu załatwienia sprawy.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 118, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Karsówki w km 17+075 stanowiącej działkę nr 39  obręb Wrogocin, gm. Drobin, pow.płocki.

"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie."

Pobierz Zaproszenie do składania ofert

Pobierz Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Pobierz Wykaz budynków komunalnych do przeglądów

Pobierz Umowa na przeglądy okresowe

Pobierz Formularz ofertowy

Pobierz Oświadczenie

Pobierz Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lata kontroli okresowych

 

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2)  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin  

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin  

Pokaż(strona1)  Pokaż(strona2)  OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż(strona1)  Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż(strona 1) Pokaż(strona 2)  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zebrany materiał dowodowy.

Pokaż ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU CIEŚLE ORAZ FRAGMENTÓW OBRĘBÓW BUDKOWO, KARSY I KUCHARY KRYSKI.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zebrany materiał dowodowy.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych, organizacji społecznych oraz innych uprawnionych podmiotów, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających n terenie gminy Drobin  do zaopiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2021"

Pokaż Projekt programu pdf

Pokaż Projekt programu word
 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN 160 mm, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167, 117, 100/2, 100/1, 39, 40 – obręb Wrogocin; 132, 150 – obręb Setropie; 36, 23/2 – obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pobierz Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" - Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Formularz do pobrania- oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Ogłoszenie do pobrania - Ogłoszenie Naboru

Ogłoszenie do pobrania - Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o podjęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

   „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo"

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o podjęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo"

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o podjęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80".

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80".

Pobierz  Zapytanie ofertowe na  „Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin "

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z wydaną w dniu 20.01.2021 r.  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin – obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN 160 mm, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167, 117, 100/2, 100/1, 39, 40 – obręb Wrogocin; 132, 150 – obręb Setropie; 36, 23/2 – obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-02-01 13:41:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 15:56:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-02-01 13:49:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 15:56:22
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-05-31 22:14:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 15:56:22
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kanigowski Mateusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-18 16:45:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Kanigowski Mateusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 15:56:22
 • Liczba odsłon: 3639
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659817]

przewiń do góry