101.Pokaż Uchwała Nr 145/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.

102.Pokaż Uchwała Nr 146/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

103.Pokaż Uchwała Nr 147/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

104.Pokaż Uchwała Nr 148/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

105.Pokaż Uchwała Nr 149/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 - 2010.

106.Pokaż Uchwała Nr 150/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

107.Pokaż Uchwała Nr 151/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

108.Pokaż Uchwała Nr 152/XXIII/05 z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie: określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z.o.o. w 2005r.

109.Pokaż Uchwała Nr 153/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

110.Pokaż Uchwała Nr 154/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.

111.Pokaż Uchwała Nr 155/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

112.Pokaż Uchwała Nr 156/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

113.Pokaż Uchwała Nr 157/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin.

114.Pokaż Uchwała Nr 158/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2005 - 2008.

115.Pokaż Uchwała Nr 159/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2004r.

116.Pokaż Uchwała Nr 160/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2005r.

117.Pokaż Uchwała Nr 161/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji - teren miasta Drobina".

118.Pokaż Uchwała Nr 162/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. "Budowa studni głębinowej na terenie gminy Drobin".

119.Pokaż Uchwała Nr 163/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - prawo o zamówieniach publicznych(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 roku) na realizację zadań inwestycyjnych.

120.Pokaż Uchwała Nr 164/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

121.Pokaż Uchwała Nr 165/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: przekazania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Drobin.

122.Pokaż Uchwała Nr 166/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Drobinie.

123.Pokaż Uchwała Nr 167/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

124.Pokaż Uchwała Nr 168/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymieninych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych a także określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.

125.Pokaż Uchwała Nr 169/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

126.Pokaż Uchwała Nr 170/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: nadania godności "Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina"

127.Pokaż Uchwała Nr 171/XXV/05 z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie: nadania godności "Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina".

128.Pokaż Uchwała Nr 172/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drobin.

129.Pokaż Uchwała Nr 173/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie. 

130.Pokaż Uchwała Nr 174/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 - 2011".

131.Pokaż Uchwała Nr 175/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Krajkowo na własność Gminy Drobin.

132.Pokaż Uchwała Nr 176/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z. o. o w 2005r. 

133.Pokaż Uchwała Nr 177/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2005r. 

134.Pokaż Uchwała Nr 178/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn."Budowa hydroponicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej we wsi PGR Krajkowo".

135.Pokaż Uchwała Nr 179/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2005-2008. 

136.Pokaż Uchwała Nr 180/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Drobin.

137.Pokaż Uchwała Nr 181/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 113/XV/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku przekazującej w dzierżawę stanowiącą własność gminy Drobin.

138.Pokaż Uchwała Nr 182/XXVI/05 z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu Aglomeracji Drobin. 

139.Pokaż Uchwała Nr 183/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego.

140.Pokaż Uchwała Nr 184/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia projektu pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku" do realizacji w ramach działania 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich".

141.Pokaż Uchwała Nr 185/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2005r.

142.Pokaż Uchwała Nr 186/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. "Budowa sieci wodociągowej w Drobinie, ul. Krótka, Nowa, Kopernika".

143.Pokaż Uchwała Nr 187/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. "Budowa sieci wodociągowej dla potrzeb wsi Mlice Kostery, Mokrzk gmina Drobin".

144.Pokaż Uchwała Nr 188/XVII/2005 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: ustalenia zabezpieczenia należytej realizacji zadania z wniosku Nr Z/2.14/III/3.1/190/04 "Budowa kanalizacji sanitarnej - teren miasta Drobina"

- weksla in blanco

- notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji

145.Pokaż Uchwała Nr 189/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

146.Pokaż Uchwała Nr 190/XXVII/05 z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie: Prywatyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Drobinie. 

147.Pokaż Uchwała Nr 191/XXVIII/05 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005r.

148.Pokaż Uchwała Nr 192/XXVIII/2005 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: ustalenia zabezpieczenia należytej realizacji zadania z wniosku Nr Z/2.14/III/3.1/190/04 "Budowa kanalizacji sanitarnej - teren miasta Drobina" - "weksla in blanco".

149.Pokaż Uchwała Nr 193/XXVIII/2005 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na inwestycje drogowe pn: "Przebudowa drogi gminnej Nr 1 Siemienie", "Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Stanisławowo - Cieszewko".

150.Pokaż Uchwała Nr 194/XXVIII/2005 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

151.Pokaż Uchwała Nr 195/XXVIII/2005 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 162/XXV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizacje zadań pn. "Budowa studni głębinowej na terenie gminy Drobin".

152.Pokaż Uchwała Nr 196/XXVIII/05 z dnia 15 wrzesnia 2005r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Drobina.

153.Pokaż Uchwała Nr 197/XXVIII/05 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: powołania Komisji d/s Rewitalizacji.

154.Pokaż Uchwała Nr 198/XXVIII/2005 z dnia września 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu przez komunalizację.

155.Pokaż Uchwała Nr 199/XXVIII/05 z dnia 15 września 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 149/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i polityki Społecznej na lata 2004 - 2010.

156.Pokaż Uchwała Nr 200/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów w jednoosobowej Spółce Skarbu Gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z.o.o w Drobinie oraz określenia ich zbycia.

157.Pokaż Uchwała Nr 201/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Drobina.

158.Pokaż Uchwała Nr 202/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: zmian w Strategii Miasta i Gminy Drobin do roku 2020.

159.Pokaż Uchwała Nr 203/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2005-2008.

160.Pokaż Uchwała Nr 204/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2005r.

161.Pokaż Uchwała Nr 205/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 149/XXIII/2005 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2010.

162.Pokaż Uchwała Nr 206/XXIX/05 z dnia 3 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Drobinie w zakresie współfinansowania kosztów funkcjonowania I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie rozpoczynającej naukę w roku szkolnym 2005/2006 a kończącej w roku szkolnym 2007/2008.

163.Pokaż Uchwała Nr 207/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: przyjęcia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok.

164.Pokaż Uchwała Nr 208/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2006 rok.

165.Pokaż Uchwała Nr 209/XXX/05 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2006 rok.

166.Pokaż Uchwała Nr 210/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.

167.Pokaż Uchwała Nr 211/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2005r.

168.Pokaż Uchwała Nr 212/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

169.Pokaż Uchwała Nr 213/XXX/2005 z dnia 2 grudnia 2005r. w sprawie: upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Drobinie do wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

170.Pokaż Uchwała Nr 214/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2006 rok.

171.Pokaż Uchwała Nr 216/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji i załączników do deklaracji na podatek od środków transportowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21.11.2005r.(Dz.U.Nr 232, poz. 1969 z 2005r).

172.Pokaż Uchwała Nr 217/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie" i nadania jej statutu.

173.Pokaż Uchwała Nr 218/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

174.Pokaż Uchwała Nr 219/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zabezpieczenia środków wymaganych do realizacji zamierzenia pn: "Region Płocki - Regionem Europejskim na lata 2007, 2008, 2009".

175.Pokaż Uchwała Nr 220/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: udzielenia poręczenia w 2006 roku Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z. o. o. w Drobinie na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego z Banku Spółdzielczego w Drobinie.

176.Pokaż Uchwała Nr 221/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

177.Pokaż Uchwała Nr 222/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.

178.Pokaż Uchwała Nr 223/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Działania w Zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.

179.Pokaż Uchwała Nr 224/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 146/XXIII/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 lutego 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

180.Pokaż Uchwała Nr 225/XXXI/2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/II/2002 Rady Miejskiej w Drobinie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:07:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 14:07:00
  • Liczba odsłon: 1608
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655751]

przewiń do góry