Pokaż  Uchwała Nr XLV/362/2018 Rady Miejskiej w Drobinie  z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/363/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie. 
Pokaż  Uchwała Nr XLV/364/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XLV/366/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego. 
Pokaż  Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli. 
Pokaż  Uchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu  Miasta i Gminy Drobin instrumentem płatniczym.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.
Pokaż   Uchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobin z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej naruszenia praw pracowniczych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie. 
Pokaż Uchwała Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na okręgi wyborcze.
Pokaż Uchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2018.
Pokaż Uchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Pokaż Uchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.
Pokaż Uchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018  Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
Pokaż Uchwała Nr XLVII/383/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Św. Stanisława Kostkę patronem Miasta Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż Uchwała Nr XLVII/385/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie niezabudowanej nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w miejscowości Rogotwórsk. 
Pokaż Uchwała Nr XLVII/386/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 809 położonej w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż Uchwała Nr XLVII/387/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/328/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018".
Pokaż Uchwała Nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż Uchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.
Pokaż Uchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż Uchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Drobin na obwody głosowania. 
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/392/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2017.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/393/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolatorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/394/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/395/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Drobinie opinii w sprawie projektu podziału powiatu płockiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Płocku.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/396/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/397/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/398/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2017. 
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Setropie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, obręb geodezyjny Setropie.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.
Pokaż Uchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
Pokaż   Gminny Program Rewitalizacji  Uchwała Nr XLIX/404/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2022.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/405/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/406/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż Uchwała Nr XLIX/407/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin".
Pokaż Uchwała Nr XLIX/408/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 831/2 położonej w miejscowości Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 633, 635/1, i 635/3, położonej w Drobinie na rzecz użytkownika wieczystego.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 296 położonej w miejscowości Chudzyno oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku do realizacji projektu "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku" nr RPMA.10.01.01-14-a450/18, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.01 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych), nr naboru RPMA.10.01.01-14-a450/18. 
Pokaż Uchwała Nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin" realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie Uchwały Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie. 
Pokaż Uchwała Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/388/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034.
Pokaż Uchwała Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 sierpnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku.
Pokaż  Uchwała Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin.
zała_nr_1_do_studium.pdf
zal2_ark_1_kierunki_zagospodarowania_.pdf
zal_2_ark_2_polityka_przestrzenna_.pdf
Pokaż  Uchwała Nr L/419/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż  Uchwała Nr L/420/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 31 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż  Uchwała Nr L/421/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż  Uchwała Nr L/422/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 40/2 położonej w Łęgu Probostwie na rzecz użytkownika wieczystego.
Pokaż  Uchwała Nr L/423/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Pokaż  Uchwała Nr L/424/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz na zniesienie współwłasności. 
Pokaż  Uchwała Nr L/425/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu  Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr L/426/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pokaż  Uchwała Nr L/427/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr L/428/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski.
Pokaż  Uchwała Nr L/429/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 428/6 położonej w Drobinie w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste tej nieruchomości. 
Pokaż  Uchwała Nr L/430/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr L/431/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034. 
Pokaż  Uchwała Nr L/432/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku. 
Pokaż  Uchwała Nr LI/433/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych. 
Pokaż  Uchwała Nr LI/434/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr LII/438/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2019"
Pokaż Uchwała Nr LII/439/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr LII/440/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. 
Pokaż Uchwała Nr LII/441/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr LII/442/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty. 
Pokaż Uchwała Nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Pokaż Uchwała Nr LII/444/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciarkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-01 10:57:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejski Sebastian
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-03 13:07:15
  • Liczba odsłon: 2004
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655781]

przewiń do góry