Referat  Finansowy


Kierownik referatu:
Skarbnik - Renata Łukaszewska

tel. 0-24  260-14-41  wew. 119


 

Do zadań Referatu Planowania i Finansów należy prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu uchwały budżetowej i sprawozdań finansowych, obsługą finansowo-księgową Gminy oraz z wymiarem i poborem podatków i opłat i innych należności, a w szczególności:

1.     opracowywanie projektu uchwały budżetowej gminy,

2.     sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu,

3.     opracowywanie planu finansowego zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,

4.     sporządzanie zbiorowych sprawozdań z wykonania budżetu gminy, zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,

5.     przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach zmian w uchwale budżetowej,

6.     prowadzenie rozliczeń finansowych zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień,

7.     dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w tym podatku VAT,

8.     kontrola rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,

9.     przekazywanie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,

10. wystawianie dyspozycji bankowych,

11. opracowywanie rocznego planu dochodów z podatków i opłat lokalnych,

12. prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej budżetu gminy,

13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

14. realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji środków trwałych,

15. prowadzenie księgowości w zakresie rozliczeń   Zakładowego Funduszu   Świadczeń Socjalnych,

16. prowadzenie ewidencji przychodów z majątku gminy i windykacji tych należności,

17. obliczanie i wypłacanie wynagrodzenia prowizyjnego dla sołtysów,

18. rozliczanie sołtysów z zainkasowanych kwot pieniężnych z tytułu podatków i opłat,

19. przygotowywanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych,

20. dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych tj. podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

21. prowadzenie rejestru podań i wniosków w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków i opłat,

22. prowadzenie obsługi księgowej Miejsko-Gminnej Biblioteki i   Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

23. prowadzenie spraw dotyczących wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,

24. sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników, radnych i sołtysów,

25. prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

26. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych przez referat,

27. prowadzenie ewidencji wydanych faktur,

28. prowadzenie ewidencji umów wpływających do Urzędu, z których wynikają zobowiązania finansowe.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „PF”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 09:29:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Grabowski Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 07:59:26
  • Liczba odsłon: 8796
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655807]

przewiń do góry