1. Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki -  to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia.

To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.

2. Co trzeba zrobić, aby korzystać z funduszu sołeckiego?

Aby fundusz sołecki faktycznie został zrealizowany w konkretnym sołectwie, powinny być podjęte następujące działania:

1) Wniosek musi być uchwalony przez prawomocne zebranie wiejskie.

2) Może być uchwalony wyłącznie z inicjatywy: sołtysa, rady sołeckiej albo minimum 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3) Musi wskazywać konkretne przedsięwzięcia do realizacji oraz zawierać szacunek ich kosztów i uzasadnienie.

4) Musi być przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

5) Przedsięwzięcia wskazane do realizacji przez zebranie wiejskie we wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

6) Szacunek kosztów musi się mieścić w kwocie przypadającej sołectwu z puli środków funduszu sołeckiego.

3. Zadania własne gminy - zgodne art. 7, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

 W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) działalności w zakresie telekomunikacji;
5) lokalnego transportu zbiorowego;
6) ochrony zdrowia;
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10) edukacji publicznej;
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13) targowisk i hal targowych;
14) zieleni gminnej i zadrzewień;
15) cmentarzy gminnych;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w  tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciw powodziowego;
17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
20) promocji gminy;
21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4. Wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 310 z późn. zm.) sołectwo może po uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Drobin na kolejny rok, ale nie później niż do dnia 31 października roku budżetowego, w którym jest realizowany fundusz sołecki złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidywanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

 Kroki  do uchwalenia wniosku w sprawie funduszu sołeckiego.

Krok 1

Po otrzymaniu przez sołtysa informacji od Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o  wysokości środków przypadająca na dane sołectwo (najpóźniej do dnia 31 lipca) sołtys powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego.

Krok 2

Zebranie wiejskie

Jak zostało powiedziane, o przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa.

Krok 3

Przedłożenie wniosku sołectwa do Burmistrza Miasta i Gminy

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

 1. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,
 2. Oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
 3. Uzasadnienie. Jest to bardzo ważny element wniosku. W uzasadnieniu powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
 4. Wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny)

Jeśli  Burmistrz Miasta i Gminy uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym. W razie wątpliwości warto jeszcze przed uchwaleniem wniosku skonsultować się z kimś z urzędu gminy jeśli chodzi o formalne przygotowanie wniosku.

Krok 4

Uchwalony wniosek, które spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala Rada Miejska w kolejnych miesiącach.

Rada Miejska podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

 • Wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,
 • Są zgodne ze strategią rozwoju,
 • Służą poprawie warunków życia mieszkańców

Krok 5

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Rola sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku.

Polega ona, między innymi, na:

 • Kontroli terminów realizacji i jakości wykonania przedsięwzięcia,
 • Udziale w realizacji przedsięwzięcia, jeżeli tak zdecydowali podczas zebrania -może to być ich np.  nieodpłatna praca.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-13 11:26:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-13 12:22:12
 • Liczba odsłon: 259
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659879]

przewiń do góry