Pokaż Uchwała Nr 156/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Pokaż Uchwała Nr 157/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej    w Drobinie. 

Pokaż Uchwała Nr 158/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drobin   Załącznik  

Pokaż Uchwała Nr 159/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin na lata 2008-2032”  Załącznik

Pokaż   Uchwała Nr 160/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2009    Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 161/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie przyjęcia Planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie   na rok 2009  Załącznik1   Załącznik2   Załącznik3   Załącznik4   Załącznik5

Pokaż Uchwała Nr 162/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2009  Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 163/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 164/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008   dla Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 165/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na rok 2009   Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 166/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  zmieniająca uchwałę Nr 78/XVII/07 z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyra żenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w miejscowości Krajkowo i Nagórki Dobrskie   na własność Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 167/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r.  w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin   na lata 2008-2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 168/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 169/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na rok 2009 Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 170/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu na

- sfinansowanie olanowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Pokaż Uchwała Nr 171/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r.   w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.

Pokaż Uchwała Nr 172/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r.   w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf   dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

Pokaż Uchwała Nr 173/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie chwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i   szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy   oraz wysokość i warunki wypłacania innych   składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pokaż Informacja o ogłoszeniu w/w Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pokaż Uchwała Nr 175/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 176/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. Budżetu i Finansów   Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 177/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 178/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli   za udział w sesji Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 179/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie przyznania medalu ,,Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin”.

Pokaż Uchwała Nr 180/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Drobina Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 181/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Łęg Probostwo Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 182/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 183/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 170 / XXXV / 09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na:

  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu   zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pokaż Uchwała Nr 184/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  21 maja 2009 r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pokaż Uchwała Nr 185/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin   na lata 2008-2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 186/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Pokaż Uchwała Nr 187/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w latach 2007 i 2008 Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 – 2011 Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 188/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 924 położonej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 189/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek budowlanych   położonych w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 190/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2010 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Pokaż Uchwała Nr 191/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok Objaśnienia Załączniki

Pokaż  Uchwała Nr 192/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok  Załączniki Objaśnienia

Pokaż Uchwała Nr 193/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do zaciągnięcia kredytu na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu – osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zaleskiej 55a w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 194/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Informacja o ogłoszeniu w/w Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pokaż Uchwała Nr 195/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 196/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Rozwoju Publicznego Rady Miejskiej w D robinie.

Pokaż Uchwała Nr 197/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi kwestionującej działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 198/XXXIX/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 05 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2009 rok  Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 199/XL/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przedłużenia dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458    położonej   w Drobinie   w trybie bezprzetargowym.

Pokaż Uchwała Nr 200/XL/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Informacja o ogłoszeniu w/w Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pokaż Uchwała Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Informacja o ogłoszeniu w/w Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Pokaż Uchwała Nr 202/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok.

Pokaż Uchwała Nr 203/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010r. ZałącznikNr1 ZałącznikNr2 ZałącznikNr3

Pokaż Uchwała Nr 204/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2010 rok.

Uchwała  Uchwała Nr 205/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2010 - 2011. Załącznik

Pokaż  Uchwała Nr 206/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych. Załącznik Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 207/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Załącznik Załącznik Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 208/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

Pokaż Uchwała Nr 209/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2010 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 210/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 211/XLI/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2009 rok. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 212/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na rok 2010. Załączniki ZałącznikNr12 ZałącznikNr13 Objaśnienia

Pokaż Uchwała Nr 213/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości mieszkalnej położonej w Łęgu Probostwie i w Łęgu Kościelnym.

Pokaż Uchwała Nr 214/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchylenia § 2 pkt 1 i 3 uchwały Nr 202 / XLI / 09 z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2010 rok.

Pokaż Uchwała Nr 215/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2009 rok. Załączniki Uzupełnienie Objaśnienie

Pokaż Uchwała Nr 216/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjecia Planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2010. Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 217/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjecia Planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie za rok 2010.

ZałącznikNr1

ZałącznikNr2

ZałącznikNr3

ZałącznikNr4

ZałącznikNr5

Pokaż Uchwała Nr 218/XLII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2010 Załącznik

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sarnowska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-25 10:56:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-27 12:50:21
  • Liczba odsłon: 2476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655698]

przewiń do góry