Pokaż Uchwała Nr 106/XIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2012 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 107/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 108/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Pokaż Uchwała Nr 109/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2012”.
Pokaż Uchwała Nr 110/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Pokaż Uchwała Nr 111/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 158/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 112/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej.
Pokaż Uchwała Nr 113/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie opinii Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany nazwy wsi Łęg Kasztelański na Łęg Kościelny.
Pokaż Uchwała Nr 114/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie opinii Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany nazwy wsi Stare Sokolniki na Sokolniki.
Pokaż Uchwała Nr 115/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 146/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Pokaż Uchwała Nr 116/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.
Pokaż Uchwała Nr 117/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Drobinie stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 515.
Pokaż Uchwała Nr 118/XV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 119/XV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 120/XV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 r.  o zmianie uchwały Nr 109/XIV/2012 Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2012”.
Pokaż Uchwała Nr 121/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerach ewidencyjnych 31, 969/1, 969/2 położonych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 122/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. na lata 2012 - 2016.
Pokaż Uchwała Nr 123/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 124/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 125/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.
Pokaż Uchwała Nr 126/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2011.
Pokaż Uchwała Nr 127/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok .
Pokaż Uchwała Nr 128/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż
Uchwała Nr 129/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 130/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 131/XVII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki o numerze ewidencyjnym 487/3 położonej w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 132/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
Pokaż Uchwała Nr 133/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż
Uchwała Nr 134/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012   Nr 100/XII/2011  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 135/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany nazw ulic .
Pokaż Uchwała Nr 136/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie nadania nazw   ulic w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 137/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych.
Pokaż Uchwała Nr 138/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i przedłużenie dzierżawy części działki o numerze ewidencyjnym 458 położonej   w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Pokaż Uchwała Nr 139/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż   Uchwała Nr 140/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany w części Uchwały Nr 134/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 141/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 142/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmiany w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego.
Pokaż Uchwała Nr 143/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 144/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.
Pokaż Uchwała Nr 145/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Pokaż Uchwała Nr 146/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Pokaż Uchwała Nr 147/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok”.
Pokaż Uchwała Nr 148/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania nazwy placu w Łęgu Probostwie.
Pokaż Uchwała Nr 149/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 150/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 151/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 152/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Pokaż Uchwała Nr 153/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 154/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 155/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2013 rok.
Pokaż Uchwała Nr 156/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2012 roku.
Pokaż Uchwała Nr 157/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż
Uchwała Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż Uchwała Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż Uchwała Nr 160/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu o numerze ewidencyjnym 662/6 w trybie bezprzetargowym.
Pokaż Uchwała Nr 161/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 162/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.
Pokaż Uchwała Nr 163/XXI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia analizy skargi Komisji Rewizyjnej.
Pokaż Uchwała Nr 164/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8 położonych w Drobinie.
Pokaż Uchwała Nr 165/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Dobrosielicach Pierwszych.
Pokaż Uchwała Nr 166/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drobin na lata 2013-2019.
Pokaż Uchwała Nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 168/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Drobinie po uzyskaniu zgody Powiatu Płockiego.
Pokaż Uchwała Nr 169/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2013-2016.
Pokaż Uchwała Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013 -2020.
Pokaż Uchwała Nr 171/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 172/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/XIX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Pokaż Uchwała Nr 173/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 174/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 175/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2013.
Pokaż Uchwała Nr 176/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Kacprzaka z dnia 7 listopada 2012 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr 177/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 5 położonej w Niemczewie w trybie bezprzetargowym.
Pokaż  Uchwała Nr 178/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr 179/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018.
Pokaż Uchwała Nr 180/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2012 r. z mieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012    Nr 100/XII/2012   Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sarnowska Izabela
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-02 10:52:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 14:50:14
  • Liczba odsłon: 2408
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655883]

przewiń do góry