1.Pokaż Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 23 stycznia 2011 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

2.Pokaż Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawiwe zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2010/2011.

3. Pokaż Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Powstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie na rok szkolny 2010/2011.

4. Pokaż Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów, przewodniczących osiedli i rad sołeckiech we wszyskich sołectwach i osiedlach z terenu Miasta i Gminy Drobin.

Załącznik do zarządzenia do wglądu u Inspektora ds. obsługi rady Miejskiej.

5 .Pokaż Zarządzie Nr 5/2011 z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Drobin z zakresu wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.

6. Pokaż Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.

7.Pokaż Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu arkusza organziacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2010/2011.

8. Pokaż Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 07 lutego 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011, Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 20110 r.

9.Pokaż Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie powołania skłądu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

10 . Pokaż Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkusza organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Drobin na rok szkolny 2010/2011.

11.Pokaż Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drobin w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej.

12.Pokaż Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 07 marca 2011 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

13.Pokaż Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wykonywnaia czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin.

14.Pokaż Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze na terenie Miasta i Gminy Drobin, świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie.

15.Pokaż Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 24 marca 2011 r. w soprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań   pożytku publicznego.

16.Pokaż Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2010/2011.

17.Pokaż Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonnia planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za rok 2010.

Pokaż. Załącznik Nr 6

Pokaż. Załącznik nr 7

Pokaż. Załacznik nr 8

Pokaż. Załacznik Nr 10

Pokaż. Załącznik Nr 10

18.Pokaż Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 31 marca 2011 r.  zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 nr 19/III/10 Rady Miejsiiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

19.Pokaż Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji prazy Zespołu Szkół w Łęgu probostwie na rok szkolny 2010/2011.

Aneks do ww. zarządzenia do wglądu w Referacie ZOK.

20.Pokaż Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki budowlanej 426/8 połozonej w Drobinie.

21.Pokaż Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.  zmieniające Uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż. Załącznik Nr 2

Pokaż. Załącznik Nr 3

22.Pokaż Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające Uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż. Załącznik Nr 1

Pokaż. Załącznik Nr 2

Pokaż. Załącznik Nr 3

23.Pokaż Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.  zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30.12.2010 r.

Pokaż Załacznik nr 1

Pokaż Załącznik nr 2

Pokaż Załacznik nr 3

24.Pokaż Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Drobinie w budynku mieszkalnym przy ul. Płońskiej 10/1.

25.Pokaż Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzednicze.

26.Pokaż Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organziacji pracy Zespołu Szkół  w Drobinie na rok szkolny 2010/2011 .

27.Pokaż Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.

28.Pokaż Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

29.Pokaż Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zmieniajace uchwałę budżetową na rok 2011 nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załacznik nr 1

Pokaż Załacznik nr 2

Pokaz Załacznik nr 3

Pokaż Załącznik nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż Załącznik - układ wykonawczy

30.Pokaż Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 110/08 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do użytku słuzbowego instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych w Urzedzie Miasta i Gminy w Drobinie.

Pokaż Załącznik nr 1

Pokaż Załacznik nr 10

31.Pokaż Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy szkół prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012.

32.Pokaż Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "ciekawie zagospodarowana działaka przydomowa".

33.Pokaż Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadznia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie.

34.Pokaż Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

35.Pokaż Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku.

36.Pokaż Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka szkolna".

37.Pokaż Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku na rok szkolny 2010/2011.

38.Pokaż Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż lokalu ,ieszkalnego położonego w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1, wraz z udziałem  własności gruntu należnego do lokalu na działce o numerze ewidencyjnym 548/25.

39.Pokaż Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

40.Pokaż Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

41.Pokaż Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

42.Pokaż Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik - układ wykonawczy

43.Pokaż Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmiany do regulaminu zakłądowej działalności socjalnej.

44.Pokaż Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 połozonego w Drobinie w budynku mieszkalnym przy ul. Płońska 10/1.

45.Pokaż Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 109 położoną w Setropiu .

46.Pokaż Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie.

47.Pokaż Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30.12.2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

48.Pokaż Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektor Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

49.Pokaż Zazrądzenie Nr 49/2011 z dnia 05 sierpnia 201 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

50.Pokaż Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 08 sierpnia 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30.12.2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

51.Pokaż Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie skrócenia okresu pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu szkół w Drobinie.

52.Pokaż Zarządznie Nr 52/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie skrócenia okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólkształcącego w Drobinie.

53.Pokaż Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Syrektora Zespołu Szkół w Drobinie.

54.Pokaż Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie pwierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

55.Pokaż Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej  stanowiącej działkę 914 położoną w Drobinie ul. Zaleska 18.

56.Pokaż Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę 912 położoną w Drobinie ul. Zaleska 16.

57.Pokaż Zarządzenie Nr 57/2011 z dmia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 sierpnia 2011 r.  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

58.Pokaż Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do zarządzania projektem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

59.Pokaż Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż  Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załaćznik Nr 3

60.Pokaż Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedszkoli na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki do wglądu w Referacie Zdrowia Oświaty Kultury.

61.Pokaż Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dla nie zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 914 położonej w Drobinie.

62.Pokaż Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 25 sierpnia w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenian pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dla nie zabudowanej nieruchomości o nr ewidencyjnym 912 położonej w Drobinie.

63.Pokaż Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonnaia budzetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik 1a

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 2a

Pokaż Załacznik Nr 2b

Pokaż Załacznik Nr 2c

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

Pokaż Załącznik Nr 6

Pokaż Załącznik Nr 7

Pokaż Załącznik Nr 8

Pokaż Załącznik Nr 9

Pokaż Załącznik Nr 10

Pokaż Załącznik Nr 11

Pokaż zmiany

Pokaż Załącznik Nr 12

Pokaż Załącznik Nr 13

64.Pokaż Zarządzenie Nr 64/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu potwierdzajacego teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

65.Pokaż Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organziacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012. 

66.Pokaż Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 07 września 2011 r. w sprawie zatwieerdzenia aneksów do arkuszy organziacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012.

67.Pokaż Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 13 września 2011 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

68.Pokaż Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 19 wrzesnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych wyboprczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

69.Pokaż Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

70.Pokaż Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej   do przeprowadzenia pierwszego przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Drobinie przy ulicy Płońskiej 10/1, wraz z udziałem w własności gruntu należnego do lokalu na działce o numerze ewidencyjnym 548/25 oraz na sprzedaż działki 109 położonej we wsi Stropie gm. Drobin.

71.Pokaż Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie na rok szkolny 2011/2012.

Załaczniki do wglądu w RZOK.

72.Pokaż Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012.

Załaczniki do wglądu w RZOK.

73.Pokaż Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie unieważnienia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dla nie zabudowanej nieruchomości o numerze ewidencyjnym 912 położonej w Drobinie oraz ogłoszenia przetargu ma sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 912 położonej w Drobinie.

74.Pokaż Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 24 września 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

75.Pokaż Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 28 wrzesnia 2011 r. zmieniajace uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załacznik Nr 1

Pokaż Załacznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

76.Pokaż Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 29 września 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r.

77.Pokaż Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 03 października 2011 r. zmieniające zarządzenie nr. 612011 z dnia 25 sierpnia 2011r.

78.Pokaż Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 06 października 2011 r. zmieniajace uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejksiej w Drobinie z dnia 30.12.2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załacznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

79.Pokaż Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 06 października 2011 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu działki 1077/6   położonej w Drobinie.

80.Pokaż Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 06 października 2011 r. w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r. 

81.Pokaż Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie organizacji miejsko-gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta i gminy Drobin.

82.Pokaż Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organziacji pracy Zespołu Szkół w Drobinie na rok szkolny 2011/2012.

Załączniki do wglądu w RZOK.

83.Pokaż Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół prowadoznych przez gminę Drobin na rok szkolny 2011/2012.

Załacznik do wglądu w RZOK.

84.Pokaż Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 25 października 2011 r. zmieniajace uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik nr 1

Pokaż Załącznik nr 2

Pokaż Załącznik nr 3

Pokaż Załącznik nr 4

Pokaż Załącznik nr 5

85.Pokaż Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 04 listopada 2011 r.  zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 .12.1010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załacznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

86.Pokaż Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Drobin.

87.Pokaż Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy     Finansowej.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 2a

Pokaż Załącznik Nr 2b

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż  Załącznik Nr 5

Pokaż Załącznik Nr 6

Pokaż Załącznik Nr 7

Pokaż Załącznik Nr 8

Pokaż Załącznik Nr 9

Pokaż Załącznik Nr 10

Pokaż Załącznik - Objaśnienia do projektu budżetu

Pokaż Załącznik - Uchwała budżetowa

88.Pokaż Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin oraz zasad jej stosowania.

89.Pokaż Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

90.Pokaż Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

91.Pokaż Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.

92.Pokaż Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie.

93.Pokaż Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 01 grudnia 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

94.Pokaż Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzneia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonewgo dla nie zabudowanej nieruchomości o numerze ewid. 912 połozonej w Drobinie.

95.Pokaż Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego dla nie zabudowanej nieruchomości o numerze ewid. 914 połozonej w Drobinie.

96.Pokaż Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (okolicznościowej) w drodze spisu z natury w Zespole Szkół w Drobinie.

97.Pokaż Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r.  zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2011 nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

98.Pokaż Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestzrennego miasta i gminy Drobin.

99.Pokaż Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające Uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3

Pokaż Załącznik Nr 4

Pokaż Załącznik Nr 5

100.Pokaż Zarządzdenie Nr 100/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin ”    oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu .

101.Pokaż Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu działki budowlanej 426/18   położonej   w   Drobinie.

102.Pokaż Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.

103.Pokaż  Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.   w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.                                               

104.Pokaż Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.     

105.Pokaż Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.

106.Pokaż Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.   w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.   

107.Pokaż Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.   w sprawie umorzenia zadłużenia w czynszu najemcy za zajmowany lokal mieszkalny komunalny.  

108.Pokaż Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 Nr 19/III/10 rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pokaż Załącznik Nr 1

Pokaż Załącznik Nr 2

Pokaż Załącznik Nr 3  

109.Pokaż Zarządzenie nr 109/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające Uchwałę Budżetową  na rok 2011 Nr 19/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 roku

110.Pokaż Zarzadzenie Nr 110/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 58/2011 Burmistzra Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 sierpnia 2011 r. z dnia powołania zespołu projektowego do zarządzania projektem "przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

111.Pokaż Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie procedury rekrutacji do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet socjalny dla mieszkńców gminy Drobin".           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-13 11:48:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcinkowska Justyna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-18 13:44:36
  • Liczba odsłon: 1518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659822]

przewiń do góry