Pokaż Uchwała Nr 16/V/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Drobin na 2007 rok".

Pokaż Uchwała Nr 17/V/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustwy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pokaż Uchwała Nr 18/V/07 z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługe lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość podwyższonych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów, oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pokaż Uchwała Nr 19/VI/07 z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie: odmowy wygaszenia mandatu radnego.

Pokaż Uchwała Nr 20/VII/07 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Drobin na rok 2007.

Pokaż Uchwała Nr 21/VII/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych.

Pokaż Uchwała Nr 22/VII/07 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez Miasto i Gminę Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 23/VII/07 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2006-2009.

Pokaż Uchwała Nr 24/VII/07 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do Projektu: „Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach priorytetu 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" oraz sposobu finansowania przez Miasto i Gminę Drobin uczestnictwa w tym projekcie.

Pokaż Uchwała Nr 25/VII/07 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2007-2013.

Pokaż Uchwała Nr 26/VIII/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie: informacji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Pokaż Uchwała Nr 27/IX/07 zdnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2006 rok.

Pokaż Uchwała Nr 28/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 29/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB(Banku Rozwoju Rady Europy) i EIB MFF(Europejski Bank Inwestycyjny) - na sfinansowanie inwestycji pn: "Przebudowa ulic w mieście Drobinie: Przyszłość, Kopernika, Krótka, Nowa, Ogrodowa, Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. Płocka, na odcinku od ul. Przyszłość do drogi powiatowej Nr 193", "Budowa hali sportowej w Drobinie".

Pokaż Uchwała Nr 30/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Drobin na lata 2007-2010.

Pokaż Uchwała Nr 31/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.

Pokaż Uchwała Nr 32/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Pokaż Uchwała Nr 33/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Remondis Drobin Komunalna Sp. z.o.o. w 2007 roku.

Pokaż Uchwała Nr 34/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

Pokaż Uchwała Nr 35/IX/07 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie: udostępnienia mieszkańcom sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łęgu Probostwie.

Pokaź Uchwała Nr 36/X/07 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie: zamiaru przejęcia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 37/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pkoaż Uchwała Nr 38/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Pokaż Uchwała Nr 39/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracyji i obsługi zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 40/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia szkoły podangimnazjalnej - Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 41/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 42/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w latach 2005 i 2006 Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2004-2011. (załącznik do uchwały dostępny w Biurze Rady Miejskiej pok. 114) 

Pokaż Uchwała Nr 43/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania obszaru położonego w Mieście Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 44/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację nieruchomości.

Pokaż Uchwała Nr 45/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

Pokaż Uchwała Nr 46/XI/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego limitu abonamentu na używanie służbowego telefonu komórkowego.

Pokaż Uchwała Nr 47/XII/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 48/XII/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do inwestycji wspólnej.

Pokaż Uchwała Nr 49/XII/07 z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/VII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15 marca 2007r w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Drobin wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego do projektu: " Ogólnodostępne strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego", wnioskowanego o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego lub Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Piorytetu 5 "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz sposobu finansowania przz Miasto i Gminę Drobin uczestnictwa w tym projekcie.

Pokaż Uchwała Nr 50/XIII/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 51/XIII/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 48/XII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do inwestycji wspólnej.

Pokaż Uchwała Nr 52/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 53/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011.

Pokaż Uchwała Nr 54/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej z „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund” - na sfinansowanie inwestycji pn.: „Budowa drogi w Świerczynku”.

Pokaż Uchwała Nr 55/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB (Banku Rozwoju Rady Europy) - na sfinansowanie inwestycji pn.: „Remont Sali gimnastycznej i budynku szkoły w Łęgu Probostwie”.

Pokaż Uchwała Nr 56/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację nieruchomości.

Pokaż   Uchwała Nr 57/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg przebiegających przez teren gminy.

Pokaż Uchwała Nr 58/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/V/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 15  lutego 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia  wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia  za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość   nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe  zasady jego przyznawania i wypłacania.

Pokaż Uchwała Nr 59/XIV/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 60/XV/07 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB (Banku Rozwoju Rady Europy) - na sfinansowanie inwestycji pn.: "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin".

Pokaż Uchwała Nr 61/XV/07 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2007 r.

Pokaż  Uchwała Nr 62/XV/07 z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 63/XVI/07 z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok.

Pokaż Uchwała Nr 64/XVI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie  uchylenia uchwały Nr 55/XIV/ 07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB (Banku Rozwoju Rady Europy) - na sfinansowanie inwestycji pn.: ?Remont Sali gimnastycznej i budynku szkoły w Łęgu Probostwie?.

Pokaż Uchwała Nr 65/XVI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 61/XV/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2007r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym 2007.

Pokaż Uchwała Nr 66/XVI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 67/XVI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XIV/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów dłu goterminowych z linii kredytowej z ?Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej Counterpart Fund? ? na sfinansowanie inwestycji pn.: ?Budowa drogi w Świerczynku?.

Pokaż Uchwała Nr 68/XVI/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XV/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB (Banku Rozwoju Rady Europy) ? na sfinansowanie inwestycji pn.: ?Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin?.

Pokaż Uchwała Nr 69/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie   określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 70/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie   obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Pokaż Uchwała Nr 71/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2008 rok.

Pokaż Uchwała Nr 72/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie   uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok Załączniki

Pokaż Uchwała Nr 73/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok  Załączniki  

Pokaż Uchwała Nr 74/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu   i   Rekreacji    w Drobinie

Pokaż Uchwała Nr 75/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta i Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 76/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 77/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Pokaż Uchwała Nr 78/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyra żenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w miejscowości Krajkowo i Nagórki Dobrskie   na własność Gminy Drobin.

Pokaż Uchwała Nr 79/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia gminnego.

Pokaż Uchwała Nr 80/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyra żenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym na działce o numerze ewidencyjnym 631/6 położonej w Drobinie.

Pokaż Uchwała Nr 81/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia Firmie Usługowo ? Handlowej Krzysztof Kraszewski zam. Drobin na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Spółdzielczego ?Mazowsze? Oddział w Drobinie na zakup nowego pieca CO do kotłowni przy ul. Spółdzielczej w Drobinie.

Pokaż Nr 82/XVIII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drobin na rok 2008   Załączniki Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 83/XVIII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok Załącznik

Pokaż Uchwała Nr 84/XVIII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 grudnia 2007 r w sprawie zmiany uchwały Nr 68/XVI/07z dnia 06 listopada 2007r. Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XV/07 Rady Miejskiej w Drobinie   z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych z linii kredytowej CEB (Banku Rozwoju Rady Europy) ? na sfinansowanie inwestycji pn.: ?Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drobin?.

Pokaż Uchwała Nr 85/XVIII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 grudnia 2007 r w sprawie informacji o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Załącznik   

Pokaż Uchwała Nr 86/XIX/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Drobin na 2007 rok Załączniki

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:12:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sarnowska Izabela
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 11:52:17
  • Liczba odsłon: 1625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655690]

przewiń do góry