Pokaż  Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia  "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Drobin"
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XLVII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/150/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa sołectwa Kozłowo.  
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drobinie i nadania jej Statutu.
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rogotwórsku imienia profesora Stanisława Marzyńskiego. 
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. 
Pokaż  Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Karsach.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie pzyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2016"
Pokaż  Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Drobin ( ciąg dalszy od załącznika 23 do 48).
Pokaż  Uchwała Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 -2025
Pokaż  Uchwała Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/161/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
Pokaż  Uchwała Nr XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów. 
Pokaż  Uchwała Nr XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów.
Pokaż  Uchwała Nr XX/167/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr. XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025.
Pokaż  Uchwała Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XX/169/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. , w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 r."
Pokaż  Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025.
Pokaż  Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 kwietnia 2016 r.  zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025. 
Pokaż  Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/174/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2015. 
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/175/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/176/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/177/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/178/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Gminą Bulkowo, Gminą Bodzanów, Gminą Radzanowo w sprawie dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu pn. Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IV działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/179/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/181/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/136/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. , w sprawie uchwalenia " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2016 rok" 
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 1077/13 położonej w Drobinie oraz znajdujących się w obrębie tej działki lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzecz dotychczasowych najemców.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/184/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 631/9 położonej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/186/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Drobinie o numerze ewidencyjnym 843/2.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kozłowie.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/158/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących zarządu osiedli.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/189/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu " Senior - WIGOR" w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2015.
Pokaż  Uchwała Nr XXIII/191/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miasta i Gminie Drobin lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
Pokaż  Uchwała Nr  XXIV /192/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/183/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki 1077/13 położonej w Drobinie oraz znajdujących się w obrębie tej działki lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzecz dotychczasowych najemców. 
Pokaż   Uchwała Nr  XXIV /193/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.    w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego " Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż   Uchwała Nr XXIV/194/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.   w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki " SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie"
Pokaż  Uzasadnienie do Uchwały  Nr  XXIV /194/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.    
Pokaż   Uchwała Nr  XXIV /195/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.    zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025.
Pokaż   Uchwała Nr  XXIV /196/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż    Uchwała Nr    XXIV   /197/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r.  w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż   Uchwała Nr    XXIV   /198/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem na lata 2016 - 2019.
Pokaż   Uchwała Nr      XXIV     /199/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXV/200/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i gminy Drobin na 2017 r. na realizację projektu pn. Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic....
Pokaż  Uchwała Nr XXV/201/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic.....
Pokaż  Uchwała Nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pod nazwą: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica - Brzechowo"
Pokaż  Uchwała Nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/204/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/205/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości i przedłużenie dzierżawy na część działki o numerze ewidencyjnym 459 położonej w Drobinie w trybie bezprzetargowym.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Dobrosielice Pierwsze oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia na rzecz Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/209/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z.o.o na lata 2017 - 2019
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/210/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin  na lata 2016 - 2025.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/211/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/213/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXVI/214/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 września 2016 r.  w sprawie powołania Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXVII/215/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 - 2018 r. na realizację projektu pn. "Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Pokaż  Uchwała Nr XXVII/216/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2018 r. na realizację projektu pn.         "Rozwój OZE poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 
Pokaż   Uchwała Nr XXVII/217/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kostery.
Pokaż  Uchwała Nr XXVII/218/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek 6/2 i 7/2 położonych w Kozłówku.
Pokaż  Uchwała Nr XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025
Pokaż  Uchwała Nr XXVII/220/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/221/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2017"
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/222/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/225/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/226/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2017 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/227/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta i Gminy Drobin w ramach pomocy de minimis. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/229/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/230/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Pokaż   Uchwała Nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/232/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2017 r. na realizację projektu pn. " Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/233/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r.  zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2025
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/234/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016  Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/235/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Drobin. 
Pokaż  Uchwała Nr XXVIII/236/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/237/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. " Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/238/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2030
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/239/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVI/130/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017 - 2030
Pokaż  Uchwała Budżetowa na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/242/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/243/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/244/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Drobin za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto i Gminę Drobin.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/245/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
" Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2017 r."
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/246/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/247/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/248/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/249/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r. 
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/250/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.
Pokaż  Uchwała Nr XXIX/251/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie na 2017 r.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ciarkowski Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-10 08:22:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Ciarkowski Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 07:06:29
  • Liczba odsłon: 2334
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659891]

przewiń do góry