42.Pokaż Uchwała Nr 85/XIII/04 z dnia 19 stycznia 2004r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do: zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, zaciągania długu oraz spłat zobowiązań.

43.Pokaż Uchwała Nr 86/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Spółka z.o.o. na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych stałych w Cieszewie gm. Drobin".

44.Pokaż Uchwała Nr 87/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie na zaciągnięcie kredytu z Banku Spółdzielczego w Drobinie na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

45.Pokaż Uchwała Nr 88/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin w 2004 roku.

46.Pokaż Uchwała Nr 89/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 84/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.

47.Pokaż Uchwała Nr 90/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2004 rok.

48.Pokaż Uchwała Nr 91/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych(Ludowe Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe).

49.Pokaż Uchwała Nr 92/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

50.Pokaż Uchwała Nr 93/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XII/2003 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 grudnia 2003 roku dotyczącej określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 rok.

51.Pokaż Uchwała Nr 94/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z.o.o w 2004 roku.

52.Pokaż Uchwała Nr 95/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2004 rok.

53.Pokaż Uchwała Nr 96/XIV/2004 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 - 2010.

54.Pokaż Uchwała Nr 97/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2003r.

55.Pokaż Uchwała Nr 98/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji-teren miasta Drobina".

56.Pokaż Uchwała Nr 100/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Modernizacja ulic - ul. Wąska, Polna", "Modernizacja drogi Cieszewo - Maliszewko", "Modernizacja drogi Mogielnica - Kowalewo", "Chodniki - pasaż, ul. Płocka, Łęg Probostwo, ul. Zaleska".

57.Pokaż Uchwała Nr 101/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo o zamówieniach publicznych(Dz.U.Nr 19, poz. 177 z 2004r.), na realizację zadań inwestycyjnych.

58.Pokaż Uchwała Nr 102/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo o zamówieniach publicznych(Dz.U.Nr 19, poz. 177 z 2004r.).

59.Pokaż Uchwała Nr 103/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

60.Pokaż Uchwała Nr 104/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zatwierdzenia taryf ustalających wysokość opłat za dostawę wody z urządzeń wodociągowych.

61.Pokaż Uchwała Nr 105/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości zabudowanej.

62.Pokaż Uchwała Nr 106/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: nadania nazwy placu.

63.Pokaż Uchwała Nr 107/XV/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 - 2007.

64.Pokaż Uchwała Nr 108/XVI/2004 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

65.Pokaż Uchwała Nr 109/XVI/2004 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 - 2007.

66.Pokaż Uchwała Nr 110/XVI/2004 z dnia 19 maja 2004r. w sprawie: nadania godności "Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina".

67.Pokaż Uchwała Nr 111/XVII/04 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie: zmian w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin do roku 2020.

68.Pokaż Uchwała Nr 112/XVII/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004-2007.

69.Pokaż Uchwała Nr 113/XVII/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

70.Pokaż Uchwała Nr 114/XVII/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004 roku na realizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do posesji - teren miasta Drobina".

71.Pokaż Uchwała Nr 115/XVII/2004 z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brelki i Dziewanowo".

72.Pokaż Uchwała Nr 116/XVIII/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 - 2007.

73.Pokaż Uchwała Nr 117/XIX/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.

74.Pokaż Uchwała Nr 118/XIX/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

75.Pokaż Uchwała Nr 119/XIX/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

76.Pokaż Uchwała Nr 120/XIX/2004 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: przekazania gruntów w użytkowanie wieczyste.

77.Pokaż Uchwała Nr 121/XIX/2004 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

78.Pokaż Uchwała Nr 122/XIX/04 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: utworzenia sołectwa.

79.Pokaż Uchwała Nr 123/XIX/2004 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego preferencyjnego z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział w Płocku na realizację zadań inwestycyjnych pn: "Modernizacja ulic - ul. Wąska, Polna", "Modernizacja drogi Cieszewo - Maliszewko", "Modernizacja drogi Mogielnica - Kowalewo", "Chodniki - pasaż, ul. Płocka, Łęg Probostwo, ul. Zaleska".

80.Pokaż Uchwała Nr 124/XIX/2004 z dnia 17 września 2004r. w sprawie: zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Drobin na lata 2004 - 2007.

81.Pokaż Uchwała Nr 125/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Drobinie.

82.Pokaż Uchwała Nr 126/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Drobinie.

83.Pokaż Uchwała Nr 127/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Regionu Płockiego - Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 - 2011".

84.Pokaż Uchwała Nr 128/XX/04 z dnia 21 pażdziernika 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

85.Pokaż Uchwała Nr 129/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

86.Pokaż Uchwała Nr 130/XX/04 z dnia 21 października 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Krajkowo na własność Gminy Drobin.

87.Pokaż Uchwała Nr 131/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2004r.

88.Pokaż Uchwała Nr 132/XXI/04 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2005r.

89.Pokaż Uchwała Nr 133/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005r.

90.Pokaż Uchwała Nr 134/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005r.

91.Pokaż Uchwała Nr 135/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Drobin na 2005r.

92.Pokaż Uchwała Nr 136/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: określenia dopłaty do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie Sp. z.o.o. w 2004r.

93.Pokaż Uchwała Nr 137/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005r.

94.Pokaż Uchwała Nr 138/XXI/04 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 96/XIV/04 z dnia 19 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004-2010.

95.Pokaż Uchwała Nr 139/XXI/2004 z dnia 02 grudnia 2004r. w sprawie: włączenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy do mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin.

96.Pokaż Uchwała Nr 140/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drobin na 2005 rok.

97.Pokaż Uchwała Nr 141/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2004r.

98.Pokaż Uchwała Nr 142/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: przyjęcia wzorów deklaracji i załączników do deklaracji na podatek od środków transportowych na 2005 rok zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004r.

99.Pokaż Uchwała Nr 143/XXII/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: porozumienia z Powiatem Płockim.

100.Pokaż Uchwała Nr 144/XXII/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie: udzielenia poręczenia w 2005r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z.o.o w Drobinie na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego z Banku Spółdzielczego w Drobinie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-09 14:05:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-09 14:05:00
  • Liczba odsłon: 1434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655875]

przewiń do góry