Pokaż Zarządzenie nr 106/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2019.
Pokaż Zarządzenie nr 103/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Pokaż Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy.
Pokaż  Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „ Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Pokaż  Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie do wykonania zadania pn. "Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2019/2020".
Pokaż Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy Drobin
Pokaż Zarządzenie Nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 5,  znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 927, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla której przez Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00002678/1 oraz lokalu mieszkalnego numer 3 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym,  znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 31, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 718, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla której przez Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00006891/8
Pokaż  Zarządzenie Nr 81/2019 z dnia 01 października 2019 r. Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie:  powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin „Wyposażenie pracowni informatycznej dla potrzeb uczniów Technikum Kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz technik informatyk ze specjalnością esport”.
Pokaż Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin".
Pokaż  Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Miasta i Gminy Drobin wyposażenia Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie.
Pokaż Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 3 września 2019 roku w sprawie:
określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pokaż Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: 
wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie.
Pokaż   Zarządzenie nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 5,  znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, położonej na  działce o numerze ewidencyjnym 927, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla której przez Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00002678/1 oraz lokalu mieszkalnego numer 3 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym,  znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 31, położonej na  działce o numerze ewidencyjnym 718, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu, dla której przez Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00006891/8  
Pokaż   Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż  Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 września 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie".
Pokaż Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 03 września 2019 roku w sprawie:
odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drobinie
Pokaż   Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
Pokaż Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Zakup 1 lampy solarnej - montaż przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno", "Zakup i zamontowanie lampy solarnej - montaż przy skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539 W z droga powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo"
Pokaż  Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Zdrowy oddech przedszkolaka".
Pokaż  Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną".
Pokaż  Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy.
Pokaż  Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych" w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż  Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie" w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin"
Pokaż Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 05 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019 dniem wolnym.
Pokaż Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019r. i udzielenia dotacji podmiotowi, którego oferta została wybrana w otwartym konkursie ofert.
Pokaż   Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku
Pokaż   Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego.
Pokaż   Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 290514W Tupadły-Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin,Powiat Płocki".
Pokaż Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Pokaż  Zarządzenia Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Pokaż Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Drobin z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku. 
Pokaż   Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określenia w roku szkolnym 2018/2019 liczby i wysokości stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
Pokaż Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2018/2019 wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż  Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia w roku szkolnym 2018/2019 wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż  Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego ZFŚS na rok 2019.
Pokaż   Zarządzanie nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:" Dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021". 
Pokaż  Zarządzanie nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcję kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin". 
Pokaż   Zarządzanie nr 46/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powierzenia do realizacji Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Drobinie zadania własnego Gminy Drobin "Utworzenie parku edukacyjno - rekreacyjnego w Drobinie 
Pokaż  Zarządzanie nr 45/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.
Pokaż  Zarządzanie nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 czerwca 2019 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2019 z dnia 27 grudnia 2018 roku.
Pokaż Zarządzanie nr 43/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie.
Pokaż Zarządzanie nr 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy na rok szkolny 2019/2020 szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin
Pokaż  Zarządzanie nr 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 maja 2019 zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2019.
Pokaż  Zarządzanie nr 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek" .
Pokaż Zarządzanie nr 39/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie protokolarnego przejęcia dokumentów ze stanowiska Inspektor ds. księgowości budżetowej
Pokaż Zarządzanie nr 37/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 maja w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych.
Pokaż Zarządzanie nr 35/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018
Pokaz Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 dniem wolnym
Pokaż Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespół Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie
Pokaż Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego pracy Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie na rok szkolny
Pokaż Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia regulaminy gminnego konkursu "Twórczy recykling, czyli drugie życie odpadów na działce i ogrodzie
Pokaż Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia7 marca 2019r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusz organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Drobin na rok szkolny 2018/2019.
Zarządzanie nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 5 marca 2019 roku zmieniające Uchwale budżetową na 2019 rok nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku.
Pokaż Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2019r w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok.
Pokaż Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 21 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
Pokaż Zarządzenie nr 20/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
Pokaż Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z 13 lutego 2019 zmieniające Uchwałę Budżetową na 2019 rok NR III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018  roku. 
Pokaż Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 22 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Cieśle.
Pokaż Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 4 lutego 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zdania z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 25 stycznia 2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego pracy Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie na rok szkolny 2018/2019
Pokaż Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 22 stycznia 2019 roku w sprawie:zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
Pokaż Zarządzenie nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 22 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 22 stycznia 2019 roku w sprawie określenie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
Pokaż Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawieprzeprowadzenia wyboórw sołtysów i Rad Sołeckiej sołectwa Maliszewko
Pokaż Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku na rok szkolny 2018/2019.
Pokaż Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miast i Gmina Drobin
Pokaż Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie na rok szkolny 2018/2019
Pokaż Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Pokaż Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 października 2017r.
Pokaż Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie analizy wydatków w 2018 roku na wynagrodzenie nauczycieli oraz przyznania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
Pokaż Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Drobin na rok 2019.
Pokaż Zarządzenie nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miasta i Gminy Drobin na 2019rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grabowski Rafał
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-16 12:55:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 08:47:26
  • Liczba odsłon: 2291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655745]

przewiń do góry