Referat  Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownika referatu:
Sekretarz Miasta i Gminy Drobin - Piotr Jarzębowski
tel. 0-24  260-14-41  wew. 108


  Do zadań Referatu Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych należy:

1.     prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej właściwymi przepisami,

2.     współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem   zamówień publicznych,

3.     przygotowywanie okresowych ocen i informacji dotyczących zadań inwestycyjnych i prac remontowych przez Gminę,

4.     prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie przygotowanie i gromadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych zadań,

5.     przygotowywanie dokumentacji do zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,

6.     przygotowywanie projektów umów na wykonawstwo,

7.     uczestnictwo w odbiorach technicznych inwestycji i remontów,

8.     opracowywanie materiałów niezbędnych do rozliczenia finansowego inwestycji i remontów w tym: określenie wartości wykonanej inwestycji i remontu oraz przygotowanie dokumentu przejęcia środka trwałego i przekazania środka trwałego,

9.     prowadzenie rejestru umów inwestycyjnych i remontowych,

10. prowadzenie rejestru inwestycji zakończonych i przekazanych do eksploatacji,

11. opracowywanie projektów   strategii rozwoju gminy   oraz planu rozwoju lokalnego gminy,

12. koordynowanie prac w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji   gminnych,

13. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń w zakresie spraw realizowanych przez referat,

14. realizacja działań   z zakresu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki w tym:

1)     przyjmowanie wniosków   CEIDG-1 o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu,   o wpis o informacji zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji   o wznowieniu działalności gospodarczej, o wykreślenie wpisu, badanie poprawności i kompletności wniosków,

2)     potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek,

3)     potwierdzenie wnioskodawcy   przyjęcia   wniosku,

4)     wzywanie wnioskodawcy do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku   o wpis do CEIDG pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,

5)     przekształcenie wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego,

6)     opatrywanie go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

7)     przesyłanie wniosków do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności               gospodarczej,

15. wydawanie zaświadczeń dotyczących informacji o poszukiwanych przedsiębiorcach oraz działalności własnej przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin,

16. sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy,

17. sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy,

18. prowadzenie rejestru planów miejscowych, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami oraz właściwe ich przechowywanie,

19. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia,

20. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

21. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego i studium,

22. wydawanie opinii urbanistycznych,

23. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania,

24. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

25. rejestracja dokumentów otrzymanych od innych organów w szczególności:

1)     potwierdzeń przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy,

2)     decyzji na użytkowanie,

3)     decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę,

4)     decyzji i postanowień konserwatorskich

oraz ich analiza pod kątem wydanych   przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy,

26. wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, takich jak:

1)     prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

2)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,

3)     utrzymanie nawierzchni, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

4)     opracowywanie   projektów planów rozwoju sieci drogowej,

5)     koordynacja robót drogowych,

6)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

7)     współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz ustalanie zasad   organizacji ruchu,

8)     orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia,

9)     utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należących do gminy poprzez np. koszenie rowów, odśnieżanie itp.

10) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym   transporcie drogowym na   terenie gminy,

27. opracowywanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych gminy,

28. udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych gminy,

29. planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych podjętych przez Gminę,

30. określanie rozmiaru inwestycji, wybór trybu zamówień publicznych, uzyskanie   wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie inwestycji i robót,

31. koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzeniem projektów technicznych,

32. ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w przygotowaniu projektu budżetu na dany rok,

33. dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub wykonanie usług,

34. przygotowanie umów i pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla inspektora nadzoru inwestorskiego i zastępstwa inwestycyjnego,

35. przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczenie jej kosztów poprzez:

1)     sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,

2)     sporządzanie   końcowych zestawień kosztów inwestycji i remontów,

3)     uczestnictwo w odbiorach protokolarnych inwestycji,

36. prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej w zakresie możliwości realizacji zadań infrastrukturalnych gminy,

37. zdobywanie wiedzy w zakresie procedur koniecznych do właściwego przygotowania gminy do absorpcji środków z UE i innych mechanizmów w różnych okresach programowania,

38. pozyskiwanie na bieżąco (poprzez śledzenie stron internetowych i prasy) informacji o ogłaszanych konkursach i naborach o środki unijne i informowanie burmistrza, a także nadzorowanie ogłaszanych konkursów i działań,

39. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków z funduszy Unii   Europejskiej   i innych pozabudżetowych oraz kompletowanie wymaganej do wniosku               dokumentacji,

40. współpraca ze służbami Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody w kwestii pozyskiwania środków pozabudżetowych,

41. współdziałanie z referatami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych,

42. monitorowanie procesu rozstrzygania, realizacji i rozliczania wniosków,

43. bieżąca współpraca ze stanowiskiem pracy ds. inwestycji w zakresie przygotowania przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z wyborem wykonawcy na realizację inwestycji finansowanej z udziałem środków   unijnych i innych pozabudżetowych,

44. wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

1)     gromadzenie informacji o lokalnych przedsięwzięciach,

2)     pozyskiwanie informacji o źródłach finansowania z UE dla przedsiębiorców i producentów rolnych,

45. współpraca z sołtysami, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „ PZ ”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-25 10:37:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wielec Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-16 14:12:14
  • Liczba odsłon: 9138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655886]

przewiń do góry