Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
478 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2023 roku Lewicka-Jeżewska Monika 2023-02-02
477 Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości Lewicka-Jeżewska Monika 2023-01-31
479 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Lewicka-Jeżewska Monika 2023-01-30
453 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Lewicka-Jeżewska Monika 2023-01-30
476 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 roku z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2023-01-11
473 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-12-22
475 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminnych jednostek organizacyjnych w 2023 roku Lewicka-Jeżewska Monika 2022-12-21
474 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie 2022/2023 Lewicka-Jeżewska Monika 2022-11-30
471 Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-09-28
472 Zapytanie ofertowe na zakup dwóch kontenerów w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek i sołectwa Krajkowo. Łukasz Ciarkowski 2022-09-02
470 Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo ( ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ) Lewicka-Jeżewska Monika 2022-08-16
469 Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw w sołectwie Biskupice i w sołectwie Niemczewo Łukasz Ciarkowski 2022-07-19
468 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 Lewicka-Jeżewska Monika 2022-07-05
464 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 123/1, położonej w miejscowości Cieszewko, obręb 0009 Cieszewko, o powierzchni ogólnej 0,0882 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-06-24
463 Drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 109, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,1900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 110, położonej w miejscowości Setropie, gmina Drobin, obręb 0038 Setropie, o powierzchni ogólnej 0,2200 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-06-24
467 Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Łukasz Ciarkowski 2022-06-06
465 Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - V etap oraz Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap Lewicka-Jeżewska Monika 2022-05-31
462 Utrzymanie porządku i konserwacja zieleni na obiektach grobownictwa wojennego: cmentarzu wojennym z 19185 r w Drobinie, mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r w Kozłowie oraz mogiłach wojennych zlokalizowanych na cmentarzu parafialnym w Drobinie: mogile zbiorowej pomordowanych w obozie pracy w Drobinie, kwaterze i mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r. mogile zbiorowej rodziny Borowskich i mogiłach indywidualnych ?Ignacego Biernata i nieznanego żołnierza. Łukasz Ciarkowski 2022-05-30
460 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. na Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko Łukasz Ciarkowski 2022-05-19
458 Budowa budynku publicznego przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym Lewicka-Jeżewska Monika 2022-04-29
457 Wykonanie kontroli okresowej, 5-letniej w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-04-20
459 Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130000 zł na Wymianę kostki brukowej w tzw. okoleniu Pomnika i mogiły zbiorowej żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r zlokalizowanej w Kozłowie gmina Drobin Łukasz Ciarkowski 2022-04-05
456  Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o numerze ewidencyjnym 109 w Setropiu oraz nieruchomości niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 110 w Setropiu. Łukasz Ciarkowski 2022-04-01
454 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2022-03-24
455 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2022 roku Lewicka-Jeżewska Monika 2022-03-15
450 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2022-01-19
451 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla gminnych jednostek organizacyjnych w 2022 roku Lewicka-Jeżewska Monika 2022-01-05
452 ?Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin?Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin Kanigowski Mateusz 2021-12-27
433 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 Lewicka-Jeżewska Monika 2021-12-23
447 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 Lewicka-Jeżewska Monika 2021-12-14
448 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2021/2022 Lewicka-Jeżewska Monika 2021-12-13
449 Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin Kanigowski Mateusz 2021-12-08
446 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2021-11-25
445 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 520 położonej w Drobinie, obręb geodezyjny 0014 Drobin, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, oraz nieruchomości lokalowej będącej własnością Miasta i Gminy Drobin, stanowiącej lokal użytkowy, zlokalizowany w budynku usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 40/1, położonej w Łęgu Probostwie, obręb 0024 Łęg Probostwo Kanigowski Mateusz 2021-11-19
444 Remont boiska wielofunkcyjnego w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2021-10-12
442 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2021-09-20
441 Dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Drobin na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 Lewicka-Jeżewska Monika 2021-09-17
443 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przedmiotem zamówienia jest remont budynku mieszkalnego zlokalizowanym w Drobinie przy ul. Rynek 35. Jurkiewicz Cezary 2021-08-16
440 Przebudowa drogi gminnej Nr 290536W relacji Borowo - gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2021-08-16
436 Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m ( ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ) Lewicka-Jeżewska Monika 2021-06-22
437 "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie." Jurkiewicz Cezary 2021-05-05
435 "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie." Jurkiewicz Cezary 2021-04-01
427 Dostawa sprzętu w ramach realizacji operacji typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" Lewicka-Jeżewska Monika 2021-03-19
434 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2021-03-12
431 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego" Lewicka-Jeżewska Monika 2021-02-18
429 Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej Lewicka-Jeżewska Monika 2021-02-16
424 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2021-01-18
425 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Lewicka-Jeżewska Monika 2021-01-07
423 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2020/2021 Lewicka-Jeżewska Monika 2020-11-24
420 Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2020-10-28
415 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Lewicka-Jeżewska Monika 2020-08-20
413 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9 Wielec Krzysztof 2020-06-01
411 Zakup równiarki gminnej Lewicka-Jeżewska Monika 2020-04-17
412 Dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego Lewicka-Jeżewska Monika 2020-04-14
408 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 30/2, położonej w miejscowości Siemienie, obręb 0039 Siemienie, o powierzchni ogólnej 1,2900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00019557/9 Wielec Krzysztof 2020-03-27
406 Modernizacja lokalnej kotłowni osiedlowej przy ulicy Padlewskiego 5 w Drobinie w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-25
410 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-20
407 Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk Lewicka-Jeżewska Monika 2020-03-17
405 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno Mieszkaniową Sp. z o. o. W Drobinie Wielec Krzysztof 2020-03-02
404 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk" Lewicka-Jeżewska Monika 2020-02-17
403 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-29
402 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk" Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-27
401 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-13
400 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2020-01-09
399 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-12-16
395 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2019/2020 Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-27
394 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-08
393 Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-07
389 "Modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin" zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-11-06
392 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 5, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, położonej na działce o nr ewiden. 927, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu oraz lokalu mieszkalnego numer 3 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Drobinie przy ulicy Rynek 31, położonej na działce o nr ewiden. 718, obręb geodezyjny 0014 Drobin, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu Wielec Krzysztof 2019-10-21
391 Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2019-10-07
387 "Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie" w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-10-01
390 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-09-25
388 Zapytanie ofertowe Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Drobin dla przedsięwzięć: 1) „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie” 2) „Modernizacja kotłowni osiedlowej” Łukaszewska Renata 2019-09-09
386 Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 4 instalacji kotłów na biomasę, 1 instalacji kotła na zgazowanie drewna i 12 instalacji kotłów na gaz płynny w budynkach prywatnych w ramach Projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-28
385 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ulicy Padlewskiego w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-23
383 Zapytanie ofertowe - Trofea Wielec Krzysztof 2019-08-23
379 Remont drogi gminnej nr 290514W Tupadły-Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-22
378 Dowóz dzieci przedszkolnych oraz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Drobin na zasadzie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-21
381 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów Wielec Krzysztof 2019-08-19
380 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczania dwóch banerów informacyjno-promocyjnych Wielec Krzysztof 2019-08-19
382 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego, telebimu wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminne- Drobin 2019” w dn. 25.08.2019 r. Wielec Krzysztof 2019-08-19
384 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: Opracowanie i wydruk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne - Drobin 2019” w dniu 25 sierpnia 2019 r Wielec Krzysztof 2019-08-19
377 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-08-02
374 Przebudowa drogi gminnej nr 290507W w miejscowości Świerczynek Lewicka-Jeżewska Monika 2019-07-10
376 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-07-01
373 Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowa silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-07
371 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2019-05-06
368 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2019 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-03-18
369 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO,Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno Mieszkaniową Sp. z o. o. W Drobinie Grabowski Rafał 2019-03-13
364 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu TIK, oprogramowań i programów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2019-03-01
363 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-02-22
367 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni przyrodniczej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2019-02-18
366 Zapytanie ofertowe: Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Lewicka-Jeżewska Monika 2019-02-11
362 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i pedagogicznej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2019-01-25
365 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2019 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2019-01-24
360 Zapytania ofertowe dot. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Grabowski Rafał 2019-01-21
361 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Drobin w roku 2019/2020 Lewicka-Jeżewska Monika 2019-01-09
359 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-11-28
353 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-11-21
351 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-11-21
356 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego”, „Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”, „Programowania w edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-11-07
357 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych jako doposażenia pracowni matematycznej, przyrodniczej i pedagogicznej w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2018-10-30
358 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę sprzętu TIK, oprogramowań i programów edukacyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Grabowski Rafał 2018-10-30
352 Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecka, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej" na działkach 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2 położonych w m. Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-17
349 Utworzenie Klubu Senior+ w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-17
354 ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie kursów doskonalących dla nauczycieli w zakresie: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”, „Kursu z robotyki z klockami Lego w ramach produktu finalnego”, „Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”, „Programowania w edukacji wczesnoszkolnej” w ramach projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Grabowski Rafał 2018-10-15
348 Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Probostwie ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probostwie" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-15
355 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2018/2019 Lewicka-Jeżewska Monika 2018-10-09
333 Budowa trzech segmentów budynków socjalnych i jednego segmentu komórki w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 Grabowski Rafał 2018-09-28
132 Budowa dwóch segmentów budynków socjalnych i dwóch segmentów komórek w Drobinie przy ul. Zaleskiej 58 Grabowski Rafał 2018-09-28
350 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej o numerze ewidencyjnym 78/3 położonej w miejscowości Rogotwórsk, gmina Drobin, o powierzchni ogólnej 4,0271 ha. Grabowski Rafał 2018-09-25
346 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji koordynatora projektu "Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku" Grabowski Rafał 2018-09-10
340 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mogielnica Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-31
327 Przebudowa drogi gminnej nr 290530W relacji Wrogocin-Rogotwórsk Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-30
329 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z droga krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-30
344 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-29
345 Budowa Otwartej Strefy Aktywności : wariant podstawowy – 1 obiekt (Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie) Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-28
343 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dożynki Gminne - Drobin 2018 dn. 26.08.20018r. Grabowski Rafał 2018-08-20
341 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-10
342 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-08
326 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki OSP w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-08-01
328 Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego drogi gminnej ulicy Rynek Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-26
339 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Organizacja warsztatów – rękodzieło artystyczne – „Wikliniarstwo” Jarmark Łęski 2018″ w dn. 22.07.2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-19
338 Zapytanie Ofertowe w celu zamówienia usługi "Organizacja warsztatów - Garncarstwa Jarmark Łęski 2018" Grabowski Rafał 2018-07-19
334 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, agregatu prądotwórczego wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Jarmark Łęski 2018” w dn. 22.07.2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-19
336 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów. Grabowski Rafał 2018-07-19
337 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi: „Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej „Jarmark Łęski 2018” w dn. 22 lipca 2018 r. Grabowski Rafał 2018-07-19
335 ZAPYTANIE OFERTOWE w celu zamówienia usługi wykonania i dostarczenia dwóch banerów informacyjno- promocyjnych Grabowski Rafał 2018-07-19
320 Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-18
331 Zapytanie Ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej wraz z transportem i montażem. Grabowski Rafał 2018-07-12
332 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mogielnica Lewicka-Jeżewska Monika 2018-07-12
330 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic pamiątkowych 4.2 Lewicka-Jeżewska Monika 2018-06-27
319 Drugi publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 2 wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym, znajdującego się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin, położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 10/3 i 11/5, obręb geodezyjny 0010 Cieszewo, wraz z udziałem 748/3810 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr PL1E/00019766/7 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu Grabowski Rafał 2018-05-16
322 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-05-02
318 Uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-05-02
325 Świadczenie usługi transportu lokalnego w granicach administracyjnych miasta i gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-05-02
317 Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-27
324 Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz odgarnięcie śniegu i likwidacja śliskości na terenie miasta i gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-26
323 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Drobin oraz powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-25
321 Przebudowa drogi gminnej nr 290525W relacji Łęg Probostwo-Kozłówko-Kozłowo Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-24
311 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2018 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-20
287 Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęgu Probostwie stanowiącej działkę 211/1. Grabowski Rafał 2018-04-18
315 Budowa chodników w Drobinie (Ulice: Kwiatowa, Osiedlowa, Polna, Sierpecka, Szkolna, Wąska) Lewicka-Jeżewska Monika 2018-04-16
316 Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg na terenie gminy Drobin Lewicka-Jeżewska Monika 2018-03-23
314 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin" Grabowski Rafał 2018-03-09
309 Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych numer 2 i numer 3 wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdujących się na nieruchomości zabudowanej w Cieszewie 6a, gm. Drobin Grabowski Rafał 2018-03-08
312 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego/przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjna Mieszkaniową Sp. z o.o. w Drobinie. Ciarkowski Łukasz 2018-03-01
313 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin" Lewicka-Jeżewska Monika 2018-02-23
306 Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chudzynie, gm. Drobin, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 297, obręb geodezyjny 0006 Chudzyno, o powierzchni ogólnej 1,2700 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PL1E/00031582/3 przez Sąd Rejonowy w Sierpcu Ciarkowski Łukasz 2018-02-07
310 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku Lewicka-Jeżewska Monika 2018-02-02
308 Zapytanie ofertowe: Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin, wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Lewicka-Jeżewska Monika 2018-01-25
307 Zapytanie ofertowe: Dostawa żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego w 2018 r. Lewicka-Jeżewska Monika 2018-01-25
301 Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego Lewicka-Jeżewska Monika 2018-01-10
305 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego Lewicka-Jeżewska Monika 2017-12-15
304 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Grabowski Rafał 2017-12-01
303 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2017/2018 Lewicka-Jeżewska Monika 2017-11-29
302 Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2017-11-09
300 Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chudzynie stanowiącej działkę 297. Ciarkowski Łukasz 2017-10-11
298 Zakup i dostawa opraw oświetleniowych LED Grabowski Rafał 2017-10-06
299 Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Ciarkowski Łukasz 2017-10-06
295 Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 Lewicka-Jeżewska Monika 2017-10-02
289 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Lewicka-Jeżewska Monika 2017-09-29
285 Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Chudzynie stanowiącee działkę 297. Ciarkowski Łukasz 2017-09-07
296 Zapytanie ofertowe w celu zamówienia usługi: " Druk plakatów przeznaczonych do celów informacyjno - promocyjnych imprezy plenerowej " Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-31
297 Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie Lewicka-Jeżewska Monika 2017-08-29
294 Zamówienie usługi wykonania i dostarczenia tradycyjnych potraw kulinarnych połączona z dekoracją stołów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-28
288 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Lewicka-Jeżewska Monika 2017-08-25
293 Przedmiotem zamówienia jest zakup trofeów, statuetek, pucharów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-25
292 Zamówienie usługi wykonania i dostarczenia dwóch banerów informacyjno-promocyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-25
291 Wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Dożynki Gminno - Powiatowe Drobin 2017" w dn. 03.09.2017 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO Ciarkowski Łukasz 2017-08-25
283 Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Setropiu o numerze ewidencyjnym 109 i powierzchni ogólnej 0,19 ha Ciarkowski Łukasz 2017-08-17
282 Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Łęgu Probostwie stanowiącej działkę 211/1. Grabowski Rafał 2017-07-31
284 Wykonywanie kontroli przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy Drobin z zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno- Mieszkaniową. Ciarkowski Łukasz 2017-07-12
281 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie Ciarkowski Łukasz 2017-06-07
280 Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Drobin w 2017r Ciarkowski Łukasz 2017-05-18
273 Przetarg nieograniczony o wartości pow. 30000 euro na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” Ciarkowski Łukasz 2017-05-10
274 Przetarg nieograniczony na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin " Ciarkowski Łukasz 2017-04-24
279 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin Ciarkowski Łukasz 2017-04-19
278 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro " Bieżące utrzymanie czystości oraz utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Drobin" Ciarkowski Łukasz 2017-04-04
277 Dostawa materiału kamiennego (kruszywa) do remontu nawierzchni dróg na terenie Miasta i Gminy Drobin w 2017 r Ciarkowski Łukasz 2017-03-27
275 Wykonanie kontroli okresowej, 5-letniej w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Drobin zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego min. zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2016r., poz. 2290). Ciarkowski Łukasz 2017-03-27
276 Zapytanie ofertowe poniżej 30000 euro Kruszenie gruzu budowlanego i kamienia polnego zmagazynowanych na terenie gminy Drobin, wraz z załadunkiem materiału do kruszarki i obsługą Ciarkowski Łukasz 2017-03-15
271 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro - Dostawa żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zmawiającego w 2017 r. Ciarkowski Łukasz 2017-03-06
270 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro -Wykonanie nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad zadaniem inwestycyjnym p.n. " Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary" Ciarkowski Łukasz 2017-02-13
268 Zapytanie ofertowe na wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa IV: „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy). Ciarkowski Łukasz 2017-02-10
269 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 R. Grabowski Rafał 2017-02-02
267 Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysów inwestorskich Ciarkowski Łukasz 2017-01-24
266 Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego poniżej 30 000 Euro Ciarkowski Łukasz 2016-12-23
265 Świadczenie usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego poniżej 30 000 Euro Ciarkowski Łukasz 2016-12-12
260 Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin Ciarkowski Łukasz 2016-12-02
261 Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I ścieżka edukacyjna Ciarkowski Łukasz 2016-11-28
262 Zaproszenie do udziału w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro Ciarkowski Łukasz 2016-11-23
263 Zapytanie ofertowe na dostawę drzew, krzewów oraz nasion na potrzeby nasadzenia łąki kwietnej poniżej 30 000 euro. Ciarkowski Łukasz 2016-11-14
264 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin w sezonie zimowym 2016/2017 poniżej 30 000 euro. Ciarkowski Łukasz 2016-11-14
259 Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, Przebudowa komina spalinowo wentylacyjnego w istniejącej kotłowni co w lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w budynku mieszkaniowego zasobu gminy w Drobinie przy ul Rynek 34 oraz wymiana pokrycia dachowego. Ciarkowski Łukasz 2016-10-13
258 Urządzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap I ścieżka edukacyjna , Urządzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w Drobinie - Etap II nasadzenia Ciarkowski Łukasz 2016-10-11
257 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Grączeska Elżbieta 2016-09-14
256 Zapytanie ofertowe o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO - Wykonanie 5-cio letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach mieszkalnych mieszkaniowego zasobu gminy zlokalizowanych w Drobinie przy ul Zaleskiej 58. Ciarkowski Łukasz 2016-09-06
249 Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie - I etap Grączeska Elżbieta 2016-08-24
255 Zapytanie ofertowe na o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, Prace remontowe w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Drobin polegające na remoncie kominów wraz z otynkowaniem i malowaniem. Ciarkowski Łukasz 2016-08-24
247 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin - etap I Grączeska Elżbieta 2016-08-24
252 „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Drobin w roku szkolnym 2016/2017” Ciarkowski Łukasz 2016-08-23
253 Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm) tj. bez stosowania przepisów ww. ustawy na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu, uzupełnieniu oraz wymianie obróbek blacharskich wraz z udrożnieniem, czyszczeniem i pomalowaniem orynnowania. Ciarkowski Łukasz 2016-08-11
251 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie adaptacji kotłowni olejowej w budynku Dziennego Domu Senior Wigor w Drobinie Grabowski Rafał 2016-08-03
250 Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na wykonanie prac remontowych w budynkach mieszkaniowego zasobu gminy Drobin polegających na remoncie kominów wraz z otynkowaniem i malowaniem. Ciarkowski Łukasz 2016-07-08
248 Przebudowa drogi gminnej nr 290542W we Wrogocinie Grączeska Elżbieta 2016-05-10
245 DOSTAWA MATERIAŁU KAMIENNEGO (KRUSZYWA) DO REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY DROBIN W 2016 R Grączeska Elżbieta 2016-03-30
244 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Grączeska Elżbieta 2016-01-18
242 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Drobin w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Grączeska Elżbieta 2016-01-05
240 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro Grączeska Elżbieta 2015-12-30
243 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Drobin Jankowska Iza 2015-12-29
238 Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom SENIOR WIGOR w Drobinie przy ul. Rynek 39, w ramach Programu Wieloletniego SENIOR WIGOR na lata 2015-2020. Jankowska Iza 2015-12-04
239 Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO na pełnienie nadzoru inwestorskiego pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń na DZIENNY DOM SENIOR WIGOR" Grabowski Rafał 2015-10-08
235 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYREKTORA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA I GMINY DROBIN Grabowski Rafał 2015-10-07
226 Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2015-10-05
237 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie:"Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg na terenie gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-08-27
231 Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10 Grączeska Elżbieta 2015-08-20
234 Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin w roku szkolnym 2015/2016 Grączeska Elżbieta 2015-08-12
236 Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin w sezonie grzewczym 2015/2016 Grączeska Elżbieta 2015-08-11
233 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Wykonanie dokumentacji dla drogi i chodnika na terenie gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-07-16
232 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Wykonanie sześciu znaków drogowych wraz z transportem i montażem na drodze gminnej 25W w miejscowości Kozłowo g. Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-07-13
228 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-06-24
227 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie:"Wykonanie projektu technicznego z elementami operatu wodnoprawnego na rozbudowę dwóch stawów zlokalizowanych na działce o nr ewid. 522/4 w Drobinie" Grączeska Elżbieta 2015-06-24
229 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie polegające na ułożeniu kostki granitowej na pow. 28,60 m kw. na działce 756/4 położonej w Drobinie Grączeska Elżbieta 2015-06-23
230 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej komina do kotła co węglowego oraz komina wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego zlokalizowanym przy ul. Rynek 35 w m. Drobin Wielec Krzysztof 2015-06-22
225 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: „Opracowanie kosztorysu wstępnego adaptacji pomieszczeń budynku MOSiR - dz. o numerze ewidencyjnym 431/1 w Drobinie – na potrzeby Domu Senior Wigor” Grączeska Elżbieta 2015-06-11
223 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Drobin". Termin składania ofert 08.05.2015 r. do godz. 12.00 Grączeska Elżbieta 2015-06-11
224 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30000 euro na zadanie: „Opracowanie kosztorysu wstępnego adaptacji pomieszczeń budynku MOSiR - dz. o numerze ewidencyjnym 431/1 w Drobinie – na potrzeby Domu Senior Wigor” Grączeska Elżbieta 2015-05-12
221 Dostawa 8000 ton żwiru do remontu dróg na obszarze gminy Drobin wraz z rozładunkiem i rozścieleniem , według wskazań Zamawiającego w 2015r Grączeska Elżbieta 2015-05-12
222 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 EUR na świadczenie usługi polegającej na na przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako Pełnomocnik Zamawiającego (na podst. art. 15 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-04-23
220 Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO, pn. "Zakup wraz z transportem i rozładunkiem kruszywa łamanego na remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Drobin w 2015 roku" Grączeska Elżbieta 2015-03-24
219 Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 EUR "Wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania dla budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2015-03-05
217 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku oraz opieke lekarsko - weterynaryjną Grączeska Elżbieta 2015-03-02
218 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro - wykonanie ekspertyzy budowlanej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Drobinie przy ul. Zaleskiej 7 Grączeska Elżbieta 2015-02-24
216 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro na opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2015-02-20
215 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro na świadczenie usługi doradczej w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) Grączeska Elżbieta 2015-02-19
214 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 euro-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w 2015 roku. Termin składania ofert 07.01.2015r do godz. 12.00 Grączeska Elżbieta 2015-01-09
213 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - "Świadczenie usługi dostepu do Internetu" szerokopasmowego Grączeska Elżbieta 2014-12-22
212 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - dostawa i montaż placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w mieście Drobin Grączeska Elżbieta 2014-11-24
211 „Dostawa sprzętu komputerowego do PIAP – Zespołu Szkół w Drobinie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin” Grączeska Elżbieta 2014-11-03
210 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta i Gminy Drobin urządzeniami oświetleniowymi stanowiącymi własność Wykonawcy Grączeska Elżbieta 2014-09-26
209 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2014-09-26
208 Przebudowa drogi gminnej Nr 25 w Kozłowie Grączeska Elżbieta 2014-09-17
204 Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Grączeska Elżbieta 2014-08-20
207 Zamówienie o wartości szacunkowej do 30 000 EURO - zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin" Grączeska Elżbieta 2014-08-01
206 Dostawa sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podległych Gminie Drobin w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2014-07-25
205 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 25 W KOZŁOWIE POPRZEZ POCZWÓRNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI Grączeska Elżbieta 2014-07-17
203 Przebudowa istniejącego ciepłociągu gminnego Grączeska Elżbieta 2014-07-14
202 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu konsolidacyjnego Grabowski Rafał 2014-06-24
200 Urządzenie centrum spacerowo - rekreacyjnego w Drobinie. Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Grączeska Elżbieta 2014-06-12
201 Przebudowa drogi gminnej Krajkowo - Chudzyno w gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2014-05-30
199 Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III Grączeska Elżbieta 2014-05-29
197 Żwirowanie dróg na terenie Gminy Drobin w 2014 r Grączeska Elżbieta 2014-04-24
198 "Wykonanie dokumentacji technicznej dla dróg na terenie gminy Drobin - zamówienie o wartości szacunkowej do 14 tys. EURO Grączeska Elżbieta 2014-04-11
196 Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin - etap III Grączeska Elżbieta 2014-03-31
195 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin - zamowienie o wartości szacunkowej ponizej 14 tys. EURO Grączeska Elżbieta 2014-02-03
194 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na odśnieżaniu dróg gminnych i wewnętrznych. Wielec Krzysztof 2014-01-23
193 Zapytanie ofertowe w zakresie ceny zakupu 1 litra oleju napędowego do autobusu szkolnego Wielec Krzysztof 2014-01-14
192 Zaproszenie do składania ofert "Dostawa sprzętu Informatycznego i Oprogramowania" Grabowski Rafał 2013-12-11
191 Zaproszenie do składania ofert "Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie" Wielec Krzysztof 2013-11-26
190 Zamówienie o wartości szacunkowej do 14 tys. EUR - "Wykonanie tablic pamiątkowych zewnetrzynych" Grączeska Elżbieta 2013-09-24
189 Zamówienie o wartości szacunkowej do 14 tys. EUR - "Wykonanie tablic pamiątkowych zewnetrzynych" Grączeska Elżbieta 2013-09-24
187 Świadczenie usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w klasach I - III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin w ramach projektu "Czego Jaś za młodu..." Wielec Krzysztof 2013-09-18
186 „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś – sołectwo Siemki Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Cieśle Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mokrzk Remont nawierzchni asfaltowej ul. Zaleskiej w Drobinie” Grączeska Elżbieta 2013-08-09
185 Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk Grączeska Elżbieta 2013-07-09
183 Remont i przebudowa budynku OSP w Kozłowie Grączeska Elżbieta 2013-06-19
181 Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie Grączeska Elżbieta 2013-06-04
184 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2013-04-15
182 Przebudowa ulicy Powstania Styczniowego wraz z budową chodnika przy ul. Sierpeckiej w mieście Drobin , gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2013-04-05
179 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2013-03-11
180 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 tys EUR - Zakup usługi z zakresu dowozu Beneficjentów Grączeska Elżbieta 2013-01-31
176 Świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2013-01-21
174 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2013-01-18
168 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Małymi krokami idziemy do sukcesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielec Krzysztof 2013-01-08
178 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY DROBIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Grączeska Elżbieta 2012-12-28
177 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH w ramach projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-12-18
175 Dostawa przez 24 miesiące ogółem ok. 208 000 litrów oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-10-29
173 Dostawa ogółem ok. 208 000 litrów oleju opałowego lekkiego do następujących placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-10-22
172 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 000 EUR - Zorganizownie konferencji rozpoczynającej w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-09-21
171 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2012-09-12
169 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin Grączeska Elżbieta 2012-08-29
170 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 000 EUR -wykonanie, transport i montaż zewnetrznej tablicy pamiątkowej. Grączeska Elżbieta 2012-08-28
167 Zamówienie o wartości szcunkowej do 14 000 EUR - remont kotłowni olejowej zlokalizowanerj w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Piłsudskiego 12 Grączeska Elżbieta 2012-08-02
166 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Grączeska Elżbieta 2012-07-30
165 Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju Grączeska Elżbieta 2012-07-17
164 URZĄDZENIE CENTRUM WSI ŁĘG PROBOSTWO Grączeska Elżbieta 2012-06-20
161 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2012-05-07
163 Zapytanie ofertowe poniżej 14 000 EUR - tablice informacyjne Grączeska Elżbieta 2012-04-23
162 Roboty budowlane w Zespole Szkół Drobin - budynek A oraz Remont i wymiana instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa w Drobinie Grączeska Elżbieta 2012-04-16
160 Zapytanie ofertowe poniżej 14 000 EUR - tablica pamiątkowa Wielec Krzysztof 2012-02-23
159 Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 14.000 EUR - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. Grączeska Elżbieta 2012-02-21
158 Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrosielice - Kowalewo - II warstwa ścieralna na odcinku 1 km. Wielec Krzysztof 2011-11-02
154 Dokończenie robót budowlanych na obiekcie Zespołu Szkół w Drobinie i Łęgu Probostwie Wielec Krzysztof 2011-09-30
157 Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta i gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-09-23
156 Wykonanie robót zabezpieczających budowlanych: -) Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. -) Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin. Grączeska Elżbieta 2011-09-21
152 Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej Grączeska Elżbieta 2011-09-20
155 Wykonanie robót zabezpieczających w zakresie robót elektrycznych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie - Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin oraz wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej - budynek C Zespołu Szkół w Drobinie Grączeska Elżbieta 2011-09-02
153 Wykonanie robót zabezpieczających w zakresie robót sanitarnych: - Przebudowa budynku dydaktycznego B Zespołu Szkół w Drobinie. - Przebudowa budynku dydaktycznego C - sala gimnastyczna współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin. Grączeska Elżbieta 2011-08-30
151 Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-08-22
150 Dowóz i odwóz dzieci do szkół i przedszkoli z terenu gminy Drobin oraz zapewnienie im opieki przez opiekuna w okresie od dnia 01.09.2011 do dnia 30.06.2015 w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze Klekowicka Małgorzata 2011-08-22
148 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ulicy Spółdzielczej Grączeska Elżbieta 2011-08-02
147 Poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gminnych Nr 290514W i Nr 290515W w Karsach, gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2011-07-05
146 Przebudowa budynku dydaktycznego B - Zespołu Szkół w Drobinie. Przebudowa budynku dydaktycznego C- sala gimnastyczna Budowa boisk szkolnych w Łęgu Probostwie Urządzenie terenu Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin oraz Wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej - budynek C Zespołu Szkół w Drobinie Grączeska Elżbieta 2011-06-14
145 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin. Grączeska Elżbieta 2011-05-06
144 Dostawa kruszywa drogowego z transportem na teren Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-03-31
143 Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2011-02-28
142 Budowa i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Grączeska Elżbieta 2010-11-23
141 Budowa i urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Drobinie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła . Grączeska Elżbieta 2010-10-15
140 Budowa ulicy wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Zaleskiej 55a oraz na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu budynków socjalnych przy ul. Zaleskiej 58 w Drobinie, w tym: 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Zaleskiej 55a w Drobinie 2. Oświetlenie ul. Zaleska 55a w Drobinie Grączeska Elżbieta 2010-08-31
139 Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ulicy Rynek 23 w Drobinie Grączeska Elżbieta 2010-07-12
138 Rekultywacja kwatery A Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Cieszewo, gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2010-06-16
137 Budowa Automatycznej Kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Maliszewko gm. Drobin przetarg REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o. Grączeska Elżbieta 2010-05-27
136 Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko, gmina Drobin od km 0+000 do 7+586,03. Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko Grączeska Elżbieta 2010-03-17
135 Modernizacja przestrzeni publicznej poprzez odnowę rynku w Drobinie – etap II Grączeska Elżbieta 2010-03-10
134 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi rozpoczynanymi w 2010 r. Grączeska Elżbieta 2010-02-22
133 UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY DROBIN WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY Grączeska Elżbieta 2010-02-17
128 Wykonanie wystroju wnętrza sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin Grączeska Elżbieta 2009-10-12
130 Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku przy ul. Rynek 35 w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-10-08
129 Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Piłsudskiego 12. Wielec Krzysztof 2009-09-16
127 Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie. Wielec Krzysztof 2009-09-16
131 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych położonych w Drobinie przy ulicy Zaleskiej 55a Wielec Krzysztof 2009-09-01
125 Przetarg (ofertowy) nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej. Wielec Krzysztof 2009-09-01
124 Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Wielec Krzysztof 2009-08-25
126 Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie. Grączeska Elżbieta 2009-07-08
123 Przebudowa z rozbudową budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-07-03
122 Urządzenie centrum Łęg Probostwo poprzez przebudowę komunikacji lokalnej. Grączeska Elżbieta 2009-06-24
121 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad zadaniami inwestycyjnymi rozpoczynanymi w 2009r . Grączeska Elżbieta 2009-04-23
120 Przebudowa ulic: Kryskich, Mniszkówny, Św. Stanisława Kostki w Drobinie Wielec Krzysztof 2009-04-21
118 Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo - Maliszewko Grączeska Elżbieta 2009-02-25
119 Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych w obiektach oświatowych. Grączeska Elżbieta 2009-02-11
117 Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo Grączeska Elżbieta 2009-01-21
116 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drobinie Grączeska Elżbieta 2009-01-20
115 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Wielec Krzysztof 2008-12-11
114 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Drobin w tym budowa sieci wodociągowej we wsi Łęg Probostwo, Brelki, Kowalewo, Mogielnica, Brzechowo - spinki wodociągów , budowa sieci wodociągowej w Chudzynku Grączeska Elżbieta 2008-10-01
112 Budowa kanalizacji sanitarnej w PGR Krajkowo Wielec Krzysztof 2008-09-12
110 Przebudowa drogi gminnej Nr 35 Cieszewo-Maliszewko gmina Drobin Grączeska Elżbieta 2008-08-29
113 Budowa ścieżki rowerowej Drobin - Świerczynek Wielec Krzysztof 2008-08-22
111 Dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli i szkół z terenu gminy Drobin oraz zapewnienie im opieki przez opiekuna w okresie od dnia 01.09.2008 r. do dnia 30.06.2011 r. w dniach, kiedy odbywają się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze. Wielec Krzysztof 2008-08-07
109 „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MOGIELNICA – KOWALEWO” oraz „PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ” Grączeska Elżbieta 2008-07-14
107 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego Wielec Krzysztof 2008-05-30
108 Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku Grączeska Elżbieta 2008-05-28
106 Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej Wielec Krzysztof 2008-04-23
104 Zamówienie na roboty budowlane - przebudowa drogi gminnej w Siemieniu Wielec Krzysztof 2008-03-19
105 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę samochodu osobowego Wielec Krzysztof 2008-03-18
99 Przebudowa budynku gospodarczego i adaptacja na mieszkania socjalne w Drobinie przy. ul. Tupadzkiej Grączeska Elżbieta 2007-10-31
103 Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grączeska Elżbieta 2007-10-04
102 Przebudowa drogi gminnej w Świerczynku Grączeska Elżbieta 2007-09-19
101 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Cieśle, Karsy gm. Drobin Grączeska Elżbieta 2007-09-19
98 Zamówienie publiczne na zadanie: "Wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy i urządzenia towarzyszące, zlokalizowanej w Drobinie przy ul. Szkolnej" Wielec Krzysztof 2007-08-03
100 "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkółw Łęgu Probostwie", "Remont budynku Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie" Wielec Krzysztof 2007-08-01
97 Przetarg na zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy Drobin Wielec Krzysztof 2007-06-11
96 Przetarg nieograniczony - "Przebudowa ulic: Przyszłość, Płocka, KEN - ETAP I" Wielec Krzysztof 2007-05-15
94 Zamówienie publiczne na dostawy oleju opałowego lekkiego Wielec Krzysztof 2007-01-25
95 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Drobin z jednostkami organizacyjnymi Wielec Krzysztof 2007-01-08
93 Zamówienie publiczne na zadanie "Remont i przebudowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie" Wielec Krzysztof 2006-12-01
92 Ogłoszenie o przetargu o wartości powyżej 60.000 euro na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wielec Krzysztof 2006-11-29

[Liczba odsłon: 2659817]

przewiń do góry