Referat  Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


Kierownik referatu:
Krzysztof Wielec
tel. 0-24  260-14-41  wew. 102Do zadań Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej należy:

1.      Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy, między innymi:

1)      współdziałanie z Komendantem Gminnym  i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zapewnienia gotowości bojowej,

2)      prowadzenie ewidencji sprzętu OSP,

3)      prowadzenie ewidencji kart drogowych samochodów jednostek OSP i motopomp,

2.      wdrażanie w życie aktów normatywno-prawnych oraz wytycznych i zarządzeń wojewody regulujących zasady przygotowań  w zakresie  zarządzania kryzysowego.

3.      opracowywanie planów i programów ćwiczeń, szkoleń  z zakresu  zarządzania kryzysowego, a także organizowanie szkoleń  i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

4.      inspirowanie Rady Miejskiej do finansowania przedsięwzięć z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz właściwe wydatkowanie środków finansowych,

5.      udział w naradach, szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego,

6.      opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego,

7.      organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań z zarządzania kryzysowego.

8.      planowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań zarządzania kryzysowego w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza.

9.      opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno - organizacyjnych   zarządzania kryzysowego w tym:

1)      Planu Zarządzania Kryzysowego;

2)      Planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10.  zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz dokumentowanie jego działania.

11.  realizacja zadań z  zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:

1)      organizowanie, ochrona i prowadzenie kancelarii tajnej oraz kontrola obiegu dokumentów;

2)      ustalanie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych;

3)      organizowanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

4)      inne zadania należące do Pełnomocnika ds. informacji niejawnych,

12.  opiniowanie zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny,

13.  wykładanie do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu  urządzenia lasu z powiadomieniem o tym fakcie właścicieli lasów,

14.  tworzenie zasobów nieruchomości na potrzeby gminy poprzez uzyskanie tytułu prawnego w drodze odpłatnej i nieodpłatnej,

15.  przygotowywanie dokumentów do sprzedaży nieruchomości gminnych i przekazanie dokumentacji ze sprzedaży do PF,

16.  opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami odrębnymi,

17.  wykonywanie zadań należących do właściwości burmistrza w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,

18.  zawieranie umów na dzierżawę nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat oraz egzekwowanie opłat,

19.  korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawach o wykonanie prawa pierwokupu,

20.  zawieranie umów na dzierżawę nieruchomości oraz naliczanie stosownych opłat i ich egzekwowanie,

21.  dokonywanie okresowych kontroli wydzierżawianych nieruchomości,

22.  określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali;

23.  załatwianie spraw związanych z przekazaniem nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy w trwały zarząd,

24.  zlecanie wycen dla potrzeb ustalania cen za nieruchomości gminne,

25.  wykonywanie czynności związanej z opłatą planistyczną,

26.  ustanawianie okresu i warunków użytkowania wieczystego, dzierżawy użyczenia najmu oraz wygaszania tych praw,

27.  ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę, najem nieruchomości komunalnych,

28.  prowadzenie dokumentacji związanej z nazewnictwem miejscowości, ulic, placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości,

29.  zatwierdzanie planów kół łowieckich, które dzierżawią grunty na terenie gminy,

30.  przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu choroby zakaźnej zwierząt,

31.  podawanie do wiadomości publicznej zarządzeń powiatowego lekarza weterynarii,

32.  sporządzanie statystyki rolniczej i udział w pracach dotyczących spisów rolnych,

33.  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Kształtowaniu ustroju rolnego należących do właściwości burmistrza w zakresie przyjmowania oświadczeń potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego,

34.  wykonywanie zadań należących do właściwości gminy z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

35.  wydawanie zezwoleń na uprawę maku,

36.  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza,

37.  opracowywanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa i udział w tworzeniu programów powiatowych i wojewódzkich,

38.  sporządzanie raportów, sprawozdań z wykonania programów i przedstawianie ich Radzie Miejskiej,

39.  przygotowywanie rocznych projektów zestawień przychodów i wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska,

40.  naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

41.  prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową, a w tym sporządzanie informacji, sprawozdań i udział w programach krajowych i wojewódzkich,

42.  popularyzacja i propagowanie działań proekologicznych w tym organizowanie konkursów i imprez ekologicznych: Dzień Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie Świata, Balkon w kwiatach, Ciekawie zagospodarowana działka przydomowa, piosenki  ekologicznej i inne,

43.  udział w postępowaniach wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie należącym do kompetencji burmistrza,

44.  współpraca ze Spółkami wodnymi (przeglądy melioracyjne itp.),

45.  użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - opłaty,

46.  wykonywanie zadań należących do gminy w zakresie ustawy o odpadach, w szczególności:

1)      realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest,

2)      koordynowanie odbioru padłych zwierząt,

47.  opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

48.  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu/Burmistrza,

49.  prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (biuletyn informacji publicznej o środowisku),

50.  przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze/ potencjalnie oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla tego przedsięwzięcia,

51.  wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia,

52.  wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze należących do właściwości burmistrza,

53.  wykonywanie zdań wynikających z ustawy O ochronie przyrody, a w szczególności:

1)      wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

2)      wymierzanie kar pieniężnych za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

3)      utrzymanie form ochrony przyrody oraz terenów zielonych i tworzenie nowych,

54.  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

1)      zapewnienie czystości i porządku w miejscach publicznych i na terenach należących do gminy (komunalnych),

2)      współpraca z REMONDIS DROBIN Komunalna sp. z o.o. w zakresie wykonywanych przez spółkę zadań publicznych,

3)      nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,

4)      prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

5)      wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt właścicielowi i umieszczanie ich w schronisku,

6)      wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną,

7)      prowadzenie rejestru właścicieli psów rasy uznanej za agresywną,

55.  realizacja zadań związanych  z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności, a w szczególności:

1)      opracowania projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomność,

2)      realizacja Programu opieki nad zwierzętami,

56.  budowa i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz nadzór nad jego eksploatacją,

57.  podejmowanie czynności administracyjnych i prawnych w przypadkach stwierdzenia naruszeń przepisów ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, O ochronie przyrody, O odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie kompetencji burmistrza,

58.  realizacja zadań należących do burmistrza, a wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym:

1)      sprawdzanie przygotowanych przez spółkę Remondis Drobin Komunalna sp. z o.o.             taryf i planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych pod kątem zgodności z przepisami ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i weryfikacja kosztów spółki pod względem ich ponoszenia,

2)      monitorowanie pracy oczyszczalni ścieków w m. Krajkowo,

59.  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz uchwał Rady Miejskiej  w Drobinie, należących do zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Drobin, a w szczególności:

1)      prowadzenie dokumentacji związanej z przydziałami mieszkań komunalnych w tym m.in. prowadzenie rejestrów wniosków o przydział lokali, sporządzanie i aktualizowanie rocznych wykazów osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego,

2)      zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym m.in.;

a)      sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych,

b)      prowadzenie książek obiektów, organizowanie i uczestnictwo w przeglądach technicznych lokali mieszkalnych oraz realizacja bieżących prac remontowych komunalnych i socjalnych lokali mieszkalnych,

c)      naliczanie czynszów i rozliczanie najemców z czynszów mieszkaniowych oraz opłat za media,

d)     prowadzenie windykacji należności od najemców, łącznie z zawieraniem ugód i rozkładaniem należności na raty,

e)      opracowywanie i przedkładanie burmistrzowi propozycji zmiany wysokości czynszów,

f)       zamiana mieszkań komunalnych,

g)      przygotowywanie  list opłat za lokale komunalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (opłaty za zarząd nieruchomością wspólną, opłaty na fundusz remontowy i opłaty za dostarczone media),

60.  opracowywanie propozycji do projektów rozwoju mieszkaniowego gminy,

61.  gromadzenie przepisów i informacji prawnych w zakresie klęsk żywiołowych w rolnictwie oraz pomoc w łagodzeniu ich skutków,

62.  wykonywanie czynności porządkowych na zewnątrz budynku Urzędu,

63.  aktywizacja zawodowa, w tym:

1)      zbieranie i aktualizacja informacji o lokalnym rynku pracy,

2)      pozyskiwanie ofert pracy,

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu „GK”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-26 09:29:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Grabowski Rafał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-10 16:00:45
  • Liczba odsłon: 10472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2655717]

przewiń do góry