INFORMACJE OGÓLNE O WYBORACH

Pokaż Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju.
Pokaż Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz deklaracje zawierające informacje dot. wpisania do rejestru wyborców.
Pokaż Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania oraz upoważnienie.
Pokaż Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta RP.
Pokaż Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie dopisania do spisu wyborców - bardzo ważne informacje.
Pokaż Plakat - Wybory Prezydenta RP.
Pokaż Plan dyżurów pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin w dniu 9 i 10 maja 2015 r.
Pokaż Informacja na temat wyborów - ponowne głosowanie.

ZARZĄDZENIA, OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

Pokaż Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego.
Pokaż Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi sytemu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Pokaż Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 kwietnia 2 0 15 r w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


Pokaż Informacja dla osób niepełnosprawnych.
Pokaż Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Pokaż Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Pokaż Wzór zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej.
Pokaż Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 

Wyborca może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.dane osobowe tj. nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
2.oznaczenie wyborów, których zgłoszenia dotyczy,

3.wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego,

4.oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie.

 
     W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
 

WZÓR ZGŁOSZENIA


Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

- ustnie – Urząd Miasta i Gminy Drobin, pokój nr 114 na piętrze,
- pisemnie
– Urząd Miasta i Gminy Drobin,   ul. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin
- faksem
– (24) 260-10-62, 260-14-41 wew. 116
- w formie elektronicznej
– biurorady@drobin.pl  

Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której stale zamieszkuje.

Pokaż Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy , który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie będzie możliwy do odebrania w urzędzie gminy (w godzinach pracy urzędu).

Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „ X ” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.

Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania .

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania .

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Wyborca może przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy tego urzędu) lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia , osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu. Zamiar tego głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców - najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r .Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Skierkowska Joanna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-17 10:18:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Skierkowska Joanna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-19 13:59:48
  • Liczba odsłon: 3732
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2659818]

przewiń do góry