Obwieszczenie o wynikach
 
       Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów
 
       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przedterminowych wyborów
 
       Komunikat Komisarza W yborczego w Płocki I z dnia 20 lipca 2020 r.
   
       Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 sierpnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach ObKW, możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika
 
      
Miejska Komisja Wyborcza w Drobinie
    
      
 
 
 
        Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
 
 
 
 

 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu

 Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 3 sierpnia 2020 r. o zarejestrowanych-komitetach

   

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika
 
Zgłoszenie_zamiaru_głosowania_korespondencyjnego
 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

b) całkowitej niezdolności do pracy,

c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239
i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Płocku I najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia
8 września 2020 r.

 

Wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania.doc

Zgoda-na-przyjecie-pelnomocnictwa-do-glosowania.doc

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Drobin najpóźniej do dnia 4 września 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ostrowska Monika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-16 09:23:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Ostrowska Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-16 09:50:03
  • Liczba odsłon: 353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2166705]

przewiń do góry