Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.  

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż Decyzja Uwarunkowań Środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „zespole urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnych w celu budowy ujęcia wód podziemnych na terenie dz. ew. 56, miejscowość Mogielnica gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie".

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w sprawie wydania w dniu 07.06.2021 r. na wniosek z dnia 05.01.2021r. Pana Zdzisława Stokowskiego oraz Pani Grażyny Stokowskiej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „zespole urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj.: na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnych w celu budowy ujęcia wód podziemnych na terenie dz. ew. 56, miejscowość Mogielnica gm. Drobin, pow. płocki, woj. mazowieckie".

Pokaż   Komunikat Powiatowego Rzecznika Konsumentów w ramach programu współpracy Energi Obrót (EOB) z Miejskimi i Powiatowymi Rzecznikami Konsumentów.

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku w zakresie podatków i opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów udzielono ulg w postaci umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

Pokaż Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie- Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24.05.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Adaptacja budynku inwentarskiego oraz budowa zbiornika na gnojowicę na działkach nr. ewid. 13 i 16/2  obręb ewidencyjny 0024 Łęg Probostwo jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin-obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 12 maja 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Dokumentacja do pobrania "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie."

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym   w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.  

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zmiana terminu załatwienia sprawy.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 118, obręb Łęg Probostwo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 7 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV w skład której wchodzi linia kablowa i linia napowietrzna, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: - 30/1, 28/1, 26, 25/2, 25/1, 24/2, 173, 172, 176, 177, 179, 180, obręb Świerczynek, - 70, 71, 18, obręb Brelki, - 50, 51, 77, 91, 124, 130, 132, obręb Łęg Probostwo, - 6, 7, obręb PGR Psary, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pokaż OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Karsówki w km 17+075 stanowiącej działkę nr 39  obręb Wrogocin, gm. Drobin, pow.płocki.

"Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO . Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego / przeglądów budowlanych rocznych budynków mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Miasta i Gminy Drobin zarządzanych przez Spółkę Inwestycyjno - Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie."

Pobierz Zaproszenie do składania ofert

Pobierz Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Pobierz Wykaz budynków komunalnych do przeglądów

Pobierz Umowa na przeglądy okresowe

Pobierz Formularz ofertowy

Pobierz Oświadczenie

Pobierz Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lata kontroli okresowych

 

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2)  OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 17 obręb PGR Nagórki Dobrskie gm. Drobin

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin  

Pokaż(strona1) Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie 10 budynków inwentarskich do chowu tuczników o liczbie stanowisk 1800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 102/2 w m. Kuchary Kryskich gm. Drobin  

Pokaż(strona1)  Pokaż(strona2)  OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż(strona1)  Pokaż(strona2) Pokaż(strona3) OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż(strona 1) Pokaż(strona 2)  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zebrany materiał dowodowy.

Pokaż ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU CIEŚLE ORAZ FRAGMENTÓW OBRĘBÓW BUDKOWO, KARSY I KUCHARY KRYSKI.

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowie drogi krajowej nr 60 na odcinku Psary- Raciąż"- zebrany materiał dowodowy.

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych, organizacji społecznych oraz innych uprawnionych podmiotów, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działających n terenie gminy Drobin  do zaopiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2021"

Pokaż Projekt programu pdf

Pokaż Projekt programu word
 

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN 160 mm, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167, 117, 100/2, 100/1, 39, 40 – obręb Wrogocin; 132, 150 – obręb Setropie; 36, 23/2 – obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Pobierz Klub Dziecięcy "Wesołe Drobinki" - Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Formularz do pobrania- oferta kandydata na rachmistrza spisowego

Ogłoszenie do pobrania - Ogłoszenie Naboru

Ogłoszenie do pobrania - Narodowy Spis Powszechny 2021

 

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o podjęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

   „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo"

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o podjęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Krajkowo, gm. Drobin, dz. nr ew. 49/9, 49/2, 49/10 obręb PGR Krajkowo"

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o podjęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80".

Pobierz OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Psary, gm. Drobin, dz. nr ew. 80".

Pobierz  Zapytanie ofertowe na  „Zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin i usypianie ślepych miotów z terenu miasta i gminy Drobin "

Pokaż Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w związku z wydaną w dniu 20.01.2021 r.  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 20 obręb ewidencyjny (0004) Brzechowo, jednostka ewidencyjna 141905_5 Drobin – obszar wiejski, powiat płocki, województwo mazowieckie".

Pokaż Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do społeczeństwa o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż Obwieszczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do stron postępowania o wszczęciu postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 19/1 w m. Niemczewo gm. Drobin.

Pokaż OBWIESZCZENIE z dnia 13 stycznia 2021 r.w sprawie zebrania materiałów dowodowych i wydanych postanowieniach dla prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE DN 160 mm, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167, 117, 100/2, 100/1, 39, 40 – obręb Wrogocin; 132, 150 – obręb Setropie; 36, 23/2 – obręb Kłaki, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-02-01 13:41:03
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 15:13:11
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-02-01 13:49:59
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 15:13:11
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
  • Data dodania: 2021-05-31 22:14:18
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 15:13:11
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jurkiewicz Cezary
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-18 16:45:52
 • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 15:13:11
 • Liczba odsłon: 1060
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2284814]

przewiń do góry