Pokaż Uchwała Nr XXI/211/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

Pokaż Uchwała Nr XX/209/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2019

Pokaż Uchwała Nr XX/209/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2020/2021

Pokaż Uchwała Nr XX/208/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Uchwała Nr XX/207/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Pokaż Uchwała Nr XX/206/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Pokaż Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytuły wykonania budżetu za rok 2019

Pokaż Uchwała Nr XX/204/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Drobinie za rok 2019

Pokaż Uchwała Nr XX/203/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drobinie wotum zaufania

Pokaż Uchwała Nr XX/202/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie imienia Andrzeja Wojciecha Samoraja

Pokaż Uchwała Nr XIX/201/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

Pokaż Uchwała Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034
Pokaż Uchwała Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz - Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie.
 
--
 
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/198/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/197/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
Pokaż Uchwała Nr XVIII/196/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/194/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Pokaż  Uchwała Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
 
--
 
Pokaż Uchwała Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XVII/189/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XVII/188/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/330/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie.
Pokaż Uchwała Nr XVII/187/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XVII/186/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z.o.o
Pokaż Uchwała Nr XVII/185/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.
Pokaż Uchwała Nr XVII/184/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2020"
Pokaż Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Tupadły.
Pokaż Uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2020r. dotyczącą realizacji zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
Pokaż Uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034.
 
--
 

Pokaż Uchwała Nr XVI/179/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski

 

Pokaż Uchwała Nr XVI/178/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin.

 

Pokaż Uchwała Nr XVI/177/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej
Pokaż Uchwała Nr XVI/176/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Pokaż Uchwała Nr XVI/175/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych
Pokaż Uchwała Nr XVI/174/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131 położonej w miejscowości Kozłowo.
Pokaż Uchwała Nr XVI/173/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2022.
Pokaż Uchwała Nr XVI/172/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr Vi/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin.
Pokaż Uchwała Nr XVI/171/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.
Pokaż Uchwała Nr XVI/170/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020.
Pokaż Uchwała Nr XVI/169/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statusów i jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin..
Pokaż Uchwała Nr XVI/168/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
Pokaż Uchwała Nr XVI/167/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034.
Pokaż Uchwała Nr XVI/166/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Pokaż Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie opłaty targowej.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wielec Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-18 12:28:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Jurkiewicz Cezary
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 12:32:05
  • Liczba odsłon: 380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2166667]

przewiń do góry